Blog

04.04.2022

Reometria

W artykule znajdziesz:

Reometria

Reometria - dział reologii doświadczalnej zajmujący się badaniem charakterystyk materiałowych cieczy lepkosprężystych w warunkach ustalonego płynięcia reopeksja - izotermiczna odwracalna przemiana niektórych zoli w żele pod wpływem bardzo powolnego przepływu lub mieszania; proces odwrotny do tiksotropii reopletyzmograf - elektropletyzmograf reostat - rezystor nastawny reostrykcja, zjawisko przewężania - zjawisko poprzecznego skurczu przewodnika ciekłego wywołane wzajemnym przyciąganiem różnych cząstek, przez które płynie prąd reotaksja - proces stosowany w technologii półprzewodników, polegający na naparowywaniu warstwy monokrystalicznej na podłożu amorficznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Rep - lina włókienna o średnicy około 40 mm używana jako lina przewodnia przy łączeniu pławnic w zestawy repelenty - czynniki (chemiczne lub fizyczne) działające odstraszająco na szkodniki reper - geod. trwale oznaczony punkt wysokości, określony względem średniego poziomu morza metodą niwelacji precyzyjnej; służy jako punkt wyjścia do pomiarów niwelacyjnych reperforator telegraficzny - odbiornik telegraficzny, który utrwala odbieraną wiadomość na taśmie perforowanej (dziurawce); r. drukujący jednocześnie z dziurkowaniem drukuje znaki pisarskie odpowiadające odbieranym sygnałom repetytor - maszyna dydaktyczna do powtarzania przerobionego materiału (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Repetytor żyrokompasu - przekaźnik elektryczny przenoszący wskazania żyrokompasu „matki” do poszczególnych miejsc na statku repównia - niewielkie pomieszczenie pod pokładem roboczym lugra lub lugotrawlera, w którym układa się rep reprezentacja danych - odwzorowanie danych na ciągi znaków ustalonych dla danego urządzenia (uprawnienia budowlane).

Reprezentacja danych analogowa

Reprezentacja danych analogowa - reprezentacja danych za pomocą wartości wielkości fizycznej, zmieniających się w sposób ciągły reprezentacja danych cyfrowa - dyskretna reprezentacja danych za pomocą cyfr reprezentacja danych dyskretna - reprezentacja danych za pomocą ciągu oddzielnych znaków reprezentacja danych przyrostowa - reprezentacja danych za pomocą zmian wartości określonej wielkości fizycznej reprezentacja grupy - mat. homomorfizm grupy w grupę przekształceń liniowych reproducer - urządzenie do powielania kart oraz taśm dziurkowanych i ew. kontroli prawidłowości dziurkowania (program egzamin ustny).

Reprodukcja - zespół metod mechanicznych, fotochemicznych, elektromechanicznych itp. stosowanych przy odtwarzaniu dokumentów odbitka drukarska jedno- lub wielobarwna zawierająca obraz oryginału odtworzony metodami reprodukcji (1) reprodukowanie - kopiowanie reproduktor, rozpłodnik - zdolny do rozpłodu samiec: bydła - byk, buhaj, koni - ogier, owiec - baran, tryk i trzody chlewnej - knur reprografia - zespół metod i środków służących do wykonywania kopii dokumentów w jednym lub kilku egzemplarzach; r. obejmuje wykonywanie m.in. kopii fotograficznych, kopii kserograficznych, kopii termograficznych, mikrofilmów do celów administracyjnych, organizacyjnych, archiwalnych, informacyjnych itp. reprojekcja - projekcja tylna residuum - eluwium residuum krasowe - osad nierozpuszczalny pozostający na miejscu po wyługowaniu rozpuszczalnych składników skały ulegającej skrasowieniu (np. terra ressa i glina jaskiniowa) resor - element sprężynujący zawieszenia pojazdów, łągodzący wstrząsy w czasje jazdy (opinie o programie).

Resor głośnika - element do centrycznego utrzymywania cewki ruchomej głośnika w szczelinie obwodu magnetycznego resor piórowy - resor w postaci sprężyny wieloplytkowej złożonej zazwyczaj z cienkich piaskowników stalowych zwanych piórami; r.p. przenosi na ramę pojazdu, oprócz obciążeń pionowych, również siły napędowe, hamujące i boczne (segregator aktów prawnych).

Resor sprężynowy (śrubowy) - resor w postaci sprężyny śrubowej; może przenosić tylko siły ściskające lub rozciągające; nie przenosi na ramę pojazdu sił napędowych, hamujących i bocznych resorber - dodatkowy absorber w wielostopniowych absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami