Podział obiektu na działki

 

Podział obiektu na działki

Podział obiektu na działki odbywa się przy prostym rzucie na równe powierzchniowo części, a w przypadkach bardziej skomplikowanego rzutu z wykorzystaniem tzw. krzywej sumowanej (program uprawnienia budowlane na komputer).
Podział obiektu na działki z zastosowaniem krzywej sumowanej polega naprzód na rzutowaniu poszczególnych elementów przekroju budynku na oś poziomą wykresu, po czym na kolejnym oznaczaniu na rzędnych pionowych tegoż wykresu ilości robót w sposób sumowany licząc kolejno od początku obiektu, wreszcie na podziale końcowej rzędnej na złożoną liczbę działek (na wykresie - 3 działki) i odniesieniu tego podziału na przekrój budynku. Oczywiście tak skonstruowany podział należy skorygować z uwzględnieniem, technologicznych zasad wykonywania murów.

Całość procesów roboczych związanych ze wznoszeniem obiektu wykonywanego przy zastosowaniu metody pracy równomiernej można nazwać całkowitym ciągiem organizacyjnym obiektu.
Ciąg ten dzieli się z kolei na częściowe ciągi organizacyjne (produkcyjne) obiektu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Częściowe ciągi organizacyjne mogą dotyczyć:
- prostych procesów roboczych, realizowanych przez brygady lub zespoły specjalizowane złożone z robotników jednej specjalności (np. zespół wykonujący rusztowania do robót murowych, deskowanie konstrukcji żelbetowej itd.).
- złożonych procesów roboczych, realizowanych przez brygady kompletowane składające się z robotników różnych specjalności (np. wykonanie stropów żelbetowych, obejmujące wykonanie deskowań, zbrojeń, betonowania łącznie z robotami transportowymi itp.) (uprawnienia budowlane).

Procesy robocze przygotowawcze

Złożony proces roboczy (dotyczący wytworzenia jednego i tego samego elementu konstrukcyjnego) odznacza się tym, że wykonywany jest przez szereg kolejno postępujących za sobą zespołów roboczych. Złożonym procesem roboczym nazywa się również taki proces, w którym występuje tylko jeden zespół roboczy, lecz po zakończeniu jego pracy następuje przerwa technologiczna. Złożone procesy robocze obejmują zazwyczaj wykonanie poszczególnych elementów określonego obiektu (program egzamin ustny)..
Liczba częściowych ciągów organizacyjnych obiektu zależy od struktury technologicznej ogólnego ciągu organizacyjnego obiektu.
Analizując procesy robocze, składające się na wzniesienie dowolnego obiektu, obserwuje się, że nie wszystkie spośród nich wpływają na czas trwania budowy.

Istnieją takie procesy robocze, które mogą być wykonywane tylko w pewnym określonym czasie i tylko w pewnej określonej kolejności technologicznej (np. mury nie mogą być wzniesione dokąd nie zostaną wykonane pod nimi fundamenty) i te wpływają na ogólny czas trwania budowy, przy czym w ich wyniku otrzymuje się gotowy obiekt lub jego część. Procesy te są z reguły realizowane bezpośrednio na budowie i dlatego nazwane będą wiodącymi lub zasadniczymi (opinie o programie).

Natomiast istnieją inne procesy robocze, które mimo to, że są niezbędne dla realizacji określonego obiektu, nie wpływają na ogólny czas jego wykonania, a wykonywane są najczęściej równocześnie z robotami zasadniczymi. Są to procesy: przygotowawcze, pomocnicze, transportowe.
Procesy robocze przygotowawcze obejmują wykonanie półfabrykatów, prefabrykatów itp. wbudowywanych w określony obiekt, co może być zrealizowane bądź bezpośrednio na placu budowy, bądź poza budową (segregator aktów prawnych).

Procesy robocze pomocnicze obejmują wykonanie takich środków budowy, które nie stanowią części zrealizowanego obiektu, są dlań niezbędne np. deskowania, rusztowania itp. Wykonanie ich odbywa się zazwyczaj przed procesami wiodącymi lub równolegle z nimi.
Procesy transportowe przebiegają równolegle z procesami wiodącymi i obejmują dostarczanie do miejsca wbudowania materiałów i elementów (promocja 3 w 1).

Stąd też o całkowitym czasie potrzebnym dla wzniesienia określonego obiektu decydować będzie tylko suma procesów roboczych wiodących (zasadniczych) powiększona o niezbędne przerwy typu technologicznego. Odpowiada to zazwyczaj czasowi, w którym przebiegają wszystkie złożone procesy robocze oraz czas koniecznych przerw technologicznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !