Blog

09.12.2021

Połączenie przepon przy izolacji

W artykule znajdziesz:

Połączenie przepon przy izolacji

Połączenie przepon przy izolacji

Połączenie przepon przy izolacji fundamentów skrzyniowych uwzględnia zabezpieczenie końcówek na okres przerwy w robotach. Konieczność zabezpieczenia końcówek powinna być brana pod uwagę we wszystkich przypadkach, kiedy zachodzą przerwy w robotach izolacyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Rozróżnia się dwa rodzaje przerw w układaniu przepon izolacyjnych:
- przy wykonywaniu robót partiami,
- przy szczelinach dylatacyjnych.
Przerwy przy wykonywaniu robót w kilku partiach. Końcówki muszą przetrwać okres przerwy robót od kilku dni do kilku miesięcy. Często się zdarza, że okresy przedłużają się na całe lata (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wiadomo jednak, że nawet w najkrótszym okresie mogą być uszkodzone, kiedy przestrzeń izolacyjna jest terenem innych robót budowlanych.
Z tego powodu końcówki przepon przeznaczone na zakłady powinny być zabezpieczone jednocześnie z całą powierzchnią przepony, w okresie układania na niej warstwy ochronnej.

Końcówki przeznaczone na zakład najlepiej zabezpieczać warstwą cegieł na słabej wapienno-cementowej zaprawie. Szerokość zabezpieczonego pasa nie powinna być mniejsza od 25 cm. Końcówkę przed przykryciem warstwą cegły pokrywa się paskiem suchej papy. Prowizoryczną warstwę z cegieł układa się na nieco szerszej przestrzeni, ażeby zachodziła ona na powierzchnię nieizolowaną 5-10 cm. Ażeby warstwa cegieł nie została zerwana lub uszkodzona, należy zalać ją zaprawą cementową i zaspoinować jej krawędź stykającą się z podłożem betonowym (uprawnienia budowlane).

Zakończenia przy szczelinach dylatacyjnych. Przerwa w układaniu przepony przy dojściu do szczeliny dylatacyjnej wymaga specjalnego zakończenia jej brzegów, ażeby można było łatwo nawiązać się do przepony układanej w późniejszym okresie.
Stosuje się dwa sposoby zabezpieczenia końcówek przepony, zależnie od rodzaju zastosowanych spoin dylatacyjnych:
zakończenie bezpośrednie przy odkrytej spoinie przegubowej i zakończenie poza spoiną zakrytą.
Spoina zakryta wykonywana jest w płaszczyźnie przepony i po zabetonowaniu nie ma już do niej dostępu.

Zakończenie robocze przepony

Jedyną możliwością odsłonięcia jej jest skucie jednej z płyt dociskowych (program egzamin ustny).
Odkryta spoina przegubowa jest tak skonstruowana, że taśmę dylatacyjną daje się założyć od wewnątrz pomieszczenia nawet po zakończeniu budowli. Wymienić starą taśmę na nową można także w okresie eksploatacji.
Spoiny takie stosuje się w budynkach podlegających gwałtownym wstrząsom (wybuchom), w budowlach stawianych na terenach szkód górniczych oraz
we wszystkich tych przypadkach, kiedy z góry wiadomo, że spoina zakryta wcześniej lub później może ulec zniszczeniu (opinie o programie).

Najkorzystniej jest przerywać układanie przepony na przegubowej spoinie dylatacyjnej; same stalowe ramy dociskowe stanowią już zabezpieczenie końcówek przepony. Przy dalszej rozbudowie obiektu roboty izolacyjne zaczyna się od zacisku nowej przepony w ramie stalowej po drugiej stronie szczeliny. Założenie pasa dylatacyjnego może się odbyć w dowolnym okresie, a nawet po zakończeniu wszystkich innych robót.
Zakończenie robocze przepony poza spoiną zakrytą. Jak wynika z charakteru spoiny zakrytej, wykonanie jej możliwe jest jedynie wtedy, kiedy dwa dylatowane człony konstrukcji są wykonywane jednocześnie. Wobec powyższego robocze zakończenie przepony może być wykonane jedynie poza spoiną i zabezpieczone w taki sam sposób, jak przy roboczych końcówkach przepon.
Układanie przepon w zbiornikach sprowadza się do sposobu układania przepon od wewnątrz w fundamentach skrzyniowych posadowionych w gruncie. Podstawowa różnica polega na zamianie położenia płyty biernej i czynnej (segregator aktów prawnych).

Z tego powodu w normalnych zbiornikach, gdzie nie przewiduje się zmian termicznych, izolację ułożoną od wewnątrz zabezpiecza się cienką płytką żelbetową i przecina się ją szczelinami dylatacyjnymi
Przy izolacji basenów kąpielowych i zbiorników na ciepłą wodę zachodzą jednak termiczne odkształcenia płyt dociskowych. Jako radykalny środek przeciw dekompresji przepony i szkodliwości poślizgów stosuje się łączenie płyty dociskowej z płytą konstrukcyjną za pomocą stalowych spinaczy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami