Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Między halą pomp a zbiornikiem czerpalnym przy różnej głębokości posadowienia, znacznych naprężeniach na grunt lub w razie innych rodzajów konstrukcji należy wykonać dylatację przebiegającą pionowo przez fundamenty, konstrukcję i wypełnienie (program uprawnienia budowlane na komputer). Projekt powinien wykluczać możliwość szkodliwego przenoszenia przez przewody i ich osłony lub fundamenty drgań pomp na konstrukcje. Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność.

Posadzki i ściany w hali pomp do wysokości 2 m powinny być pokryte materiałem nieprzepuszczalnym, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci. Wszystkie drzwi powinny być otwierane w kierunku wyjścia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stosunek powierzchni okien do posadzki hali w pompowniach naziemnych lub zagłębionych powinien wynosić:
- w pompowniach sterowanych ręcznie 1: 4,
- w pompowniach automatycznych lub zdalnie sterowanych 1: 8.
Ciepło dla celów ogrzewczych i technologicznych można dostarczać:
- z własnych kotłowni użytkownika (np. zakładowych),
- z kotłowni obsługujących kilku odbiorców (np. stanowiących inwestycje wspólne),
- z rejonowych ciepłowni grzewczo-technologicznych,
- z elektrociepłowni (uprawnienia budowlane).

Kotłownią nazywa się pomieszczenie lub budynek, w którym zainstalowano kotły c.o. z pełnym wyposażeniem.
Pod względem budowlanym zależnie od usytuowania rozróżnia się:
- kotłownie wolno stojące,
- kotłownie wbudowane w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym (kotłownie wewnętrzne), stosowane zwykle przy łącznej powierzchni ogrzewalnej do 300 m2.
Ponadto wyróżnia się kotłownie:
- z kotłami nie obmurowanymi,
- z kotłami obmurowanymi (program egzamin ustny).

Rozdzielnia ciepła

Przy wyborze lokalizacji kotłowni należy przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną transportu paliwa i żużla oraz przesyłania ciepła. Usytuowanie kotłowni powinno być możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynku, do budynków ogrzewanych lub do odbiorców ciepła w ogóle.
Wymiary kotłowni wynikają z wielkości zainstalowanych w nich kotłów i urządzeń pomocniczych, przy czym powinny być zachowane minimalne odstępy kotłów określone « przepisach szczegółowych (opinie o programie).
W kotłowni lub w jej sąsiedztwie, oprócz pomieszczenia, w którym stoją kotły, mogą znajdować się:
- pompownia,
- wymiennikownia,
- rozdzielnia ciepła,
- składowisko opału,
- składowisko żużla,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla obsługi (segregator aktów prawnych).

Rozdzielnia ciepła najczęściej nie wchodzi w skład kotłowni wbudowanej, a inne wymienione pomieszczenia tylko w ograniczonym zakresie.
Poza doborem typu i wielkości kotłów należy zaprojektować urządzenia towarzyszące • skład paliwa, urządzenia do nawęglania i odpopielania, do usuwania i oczyszczania palin, do uzdatniania wody i neutralizacji ścieków oraz zasilanie elektryczne). Składy paliwa i żużla powinny być umieszczone bezpośrednio przy kotłowni i mieć dogodny dojazd do zsypu paliwa oraz możliwość łatwego usuwania żużla i popiołu.
Kotłownie wolno stojące są jedno- i dwupoziomowe.

Nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu, a zagłębione mogą być jedynie pomieszczenia pompowni, odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wód gruntowych. Projektując budynek kotłowni należy uwzględnić możliwość jej rozbudowy oraz ew. przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej, a także przewidzieć otwór montażowy dla wprowadzenia kotłów i innych urządzeń wielkogabarytowych (promocja 3 w 1).Jeżeli nad kotłowniami niskiego ciśnienia mają znajdować się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, to stropy powinny mieć odpowiednią odporność ogniową, izolację cieplną i dźwiękową oraz zabezpieczenie przed przenikaniem uciążliwych gazów, spalin i zapachów.

Nad pomieszczeniami z kotłami wysokoprężnymi powinny być zakładane lekkie dachy, swobodnie ułożone na konstrukcji nośnej, z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych o ciężarze do 1,2 kN/m2 rzutu, licząc bez ciężaru konstrukcji nośnej dachu, tj. bez podciągów, wiązarów i belek. Wymaganie to nie obowiązuje, gdy łączna powierzchnia przepon odciążających (przeciwwybuchowych), klap oraz otworów zewnętrznych okien, świetlików, drzwi itp. oszklonych szkłem zwykłym wynosi min. 0,065 m2/m3.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !