Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie

Pompownie i przepompownie powinny być wykonane z materiałów niepalnych. Między halą pomp a zbiornikiem czerpalnym przy różnej głębokości posadowienia, znacznych naprężeniach na grunt lub w razie innych rodzajów konstrukcji należy wykonać dylatację przebiegającą pionowo przez fundamenty, konstrukcję i wypełnienie (program uprawnienia budowlane na komputer). Projekt powinien wykluczać możliwość szkodliwego przenoszenia przez przewody i ich osłony lub fundamenty drgań pomp na konstrukcje. Przejścia rurociągów przez ściany zbiornika powinny być wykonane w sposób zapewniający ich szczelność.

Posadzki i ściany w hali pomp do wysokości 2 m powinny być pokryte materiałem nieprzepuszczalnym, nienasiąkliwym i odpornym na działanie wilgoci. Wszystkie drzwi powinny być otwierane w kierunku wyjścia (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Stosunek powierzchni okien do posadzki hali w pompowniach naziemnych lub zagłębionych powinien wynosić:
- w pompowniach sterowanych ręcznie 1: 4,
- w pompowniach automatycznych lub zdalnie sterowanych 1: 8.
Ciepło dla celów ogrzewczych i technologicznych można dostarczać:
- z własnych kotłowni użytkownika (np. zakładowych),
- z kotłowni obsługujących kilku odbiorców (np. stanowiących inwestycje wspólne),
- z rejonowych ciepłowni grzewczo-technologicznych,
- z elektrociepłowni (uprawnienia budowlane).

Kotłownią nazywa się pomieszczenie lub budynek, w którym zainstalowano kotły c.o. z pełnym wyposażeniem.
Pod względem budowlanym zależnie od usytuowania rozróżnia się:
- kotłownie wolno stojące,
- kotłownie wbudowane w budynkach o innym przeznaczeniu podstawowym (kotłownie wewnętrzne), stosowane zwykle przy łącznej powierzchni ogrzewalnej do 300 m2.
Ponadto wyróżnia się kotłownie:
- z kotłami nie obmurowanymi,
- z kotłami obmurowanymi (program egzamin ustny).

Rozdzielnia ciepła

Przy wyborze lokalizacji kotłowni należy przeprowadzić analizę techniczno-ekonomiczną transportu paliwa i żużla oraz przesyłania ciepła. Usytuowanie kotłowni powinno być możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń budynku, do budynków ogrzewanych lub do odbiorców ciepła w ogóle.
Wymiary kotłowni wynikają z wielkości zainstalowanych w nich kotłów i urządzeń pomocniczych, przy czym powinny być zachowane minimalne odstępy kotłów określone « przepisach szczegółowych (opinie o programie).
W kotłowni lub w jej sąsiedztwie, oprócz pomieszczenia, w którym stoją kotły, mogą znajdować się:
- pompownia,
- wymiennikownia,
- rozdzielnia ciepła,
- składowisko opału,
- składowisko żużla,
- pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla obsługi (segregator aktów prawnych).

Rozdzielnia ciepła najczęściej nie wchodzi w skład kotłowni wbudowanej, a inne wymienione pomieszczenia tylko w ograniczonym zakresie.
Poza doborem typu i wielkości kotłów należy zaprojektować urządzenia towarzyszące • skład paliwa, urządzenia do nawęglania i odpopielania, do usuwania i oczyszczania palin, do uzdatniania wody i neutralizacji ścieków oraz zasilanie elektryczne). Składy paliwa i żużla powinny być umieszczone bezpośrednio przy kotłowni i mieć dogodny dojazd do zsypu paliwa oraz możliwość łatwego usuwania żużla i popiołu.
Kotłownie wolno stojące są jedno- i dwupoziomowe.

Nie powinny znajdować się poniżej poziomu terenu, a zagłębione mogą być jedynie pomieszczenia pompowni, odpowiednio zabezpieczone przed przenikaniem wód gruntowych. Projektując budynek kotłowni należy uwzględnić możliwość jej rozbudowy oraz ew. przyłączenie do miejskiej sieci cieplnej, a także przewidzieć otwór montażowy dla wprowadzenia kotłów i innych urządzeń wielkogabarytowych (promocja 3 w 1).Jeżeli nad kotłowniami niskiego ciśnienia mają znajdować się pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, to stropy powinny mieć odpowiednią odporność ogniową, izolację cieplną i dźwiękową oraz zabezpieczenie przed przenikaniem uciążliwych gazów, spalin i zapachów.

Nad pomieszczeniami z kotłami wysokoprężnymi powinny być zakładane lekkie dachy, swobodnie ułożone na konstrukcji nośnej, z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych o ciężarze do 1,2 kN/m2 rzutu, licząc bez ciężaru konstrukcji nośnej dachu, tj. bez podciągów, wiązarów i belek. Wymaganie to nie obowiązuje, gdy łączna powierzchnia przepon odciążających (przeciwwybuchowych), klap oraz otworów zewnętrznych okien, świetlików, drzwi itp. oszklonych szkłem zwykłym wynosi min. 0,065 m2/m3.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !