Posadowienie bezpośrednie fundamentów


Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają?

 

Metoda A - polega na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametru za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu.

Metoda B - polega na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie ustalonych zależności korekcyjnych między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi a innym parametrem wyznaczanym metodą A.

Metoda C - polega na przyjęciu wartości parametrów określonych na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.

 

Oferta: Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili opinie po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Sprawdź tryb Egzamin Ustny i promocje 3 w 1.


Zasady dotyczące lokalizacji wierceń badawczych i sondowań.

 

1. Liczba wierceń, sondowań i ich usytuowanie w terenie powinny umożliwić na ich podstawie wydzielenie warstw geotechnicznych.

2. Dla obiektów liniowych drogi, koleje, rurociągi itp. rozstaw wierceń i sondowań nie powinien przekraczać 100m.

3. Dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

4. Należy zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji warstw gruntów ściśliwych.

5. W przypadku konieczności obliczenia przechylenia budowli należy wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli.

 

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu?

 

Liczba wierceń i sondowań powinna umożliwiać wydzielenie na ich podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganion obliczania posadowienia. Zaleca się:

1. dla obiektów liniowych rozstawienie wierceń lub sondowań nie powinno przekraczać 100 m.

2. dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

3. zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji gruntów ściśliwych.

4. wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli, gdy istnieje konieczność obliczania przechylenia budowli.

 

Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego?

 

Obliczenia I stanu granicznego przeprowadza się przy użyciu obliczeniowych wartości parametrów gruntów z wyjątkiem sprawdzenia I stanu granicznego fundamentów pasmowych posadowionych na gruntach niespoistych, w których stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. W obliczeniach II stanu granicznego stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami