Blog

Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 10
30.05.2018

Posadowienie bezpośrednie fundamentów

W artykule znajdziesz:

Posadowienie bezpośrednie fundamentów


Jakie stosuje się metody ustalenia parametrów geotechnicznych i na czym one polegają?

 

Metoda A - polega na bezpośrednim oznaczeniu wartości parametru za pomocą polowych lub laboratoryjnych badań gruntu.

Metoda B - polega na oznaczeniu wartości parametrów na podstawie ustalonych zależności korekcyjnych między parametrami fizycznymi lub wytrzymałościowymi a innym parametrem wyznaczanym metodą A.

Metoda C - polega na przyjęciu wartości parametrów określonych na podstawie praktycznych doświadczeń budownictwa na innych podobnych terenach uzyskanych dla budowli o podobnej konstrukcji i zbliżonych obciążeniach.

 

Oferta: Przetestuj wersje demonstracyjne naszego programu TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE 2018 w wersji stacjonarnej oraz w wersji mobilnej. Jeżeli nie jesteś pewny, poczytaj o nas w zakładce Opinie o programie, w której użytkownicy zostawili opinie po swoim egzaminie na uprawnienia budowlane. Sprawdź tryb Egzamin Ustny i promocje 3 w 1.


Zasady dotyczące lokalizacji wierceń badawczych i sondowań.

 

1. Liczba wierceń, sondowań i ich usytuowanie w terenie powinny umożliwić na ich podstawie wydzielenie warstw geotechnicznych.

2. Dla obiektów liniowych drogi, koleje, rurociągi itp. rozstaw wierceń i sondowań nie powinien przekraczać 100m.

3. Dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

4. Należy zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji warstw gruntów ściśliwych.

5. W przypadku konieczności obliczenia przechylenia budowli należy wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli.

 

Jakie zasady obowiązują przy ustalaniu liczby wierceń I sondowań badawczych gruntu?

 

Liczba wierceń i sondowań powinna umożliwiać wydzielenie na ich podstawie warstw geotechnicznych z dokładnością odpowiadającą wymaganion obliczania posadowienia. Zaleca się:

1. dla obiektów liniowych rozstawienie wierceń lub sondowań nie powinno przekraczać 100 m.

2. dla budowli o zwartym obrysie w planie wiercenia lub sondowania powinny tworzyć trójkąt obejmujący każdą część budowli oddzieloną dylatacjami.

3. zwiększyć liczbę wierceń lub sondowań w celu uściślenia lokalizacji gruntów ściśliwych.

4. wykonać co najmniej 5 sondowań pokrywających regularnie obszar budowli, gdy istnieje konieczność obliczania przechylenia budowli.

 

Jakie wartości parametrów geotechnicznych, charakterystyczne czy obliczeniowe, stosuje się w obliczeniach I i II stanu granicznego?

 

Obliczenia I stanu granicznego przeprowadza się przy użyciu obliczeniowych wartości parametrów gruntów z wyjątkiem sprawdzenia I stanu granicznego fundamentów pasmowych posadowionych na gruntach niespoistych, w których stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych. W obliczeniach II stanu granicznego stosuje się charakterystyczne wartości parametrów geotechnicznych.

 

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 11
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 12
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 15 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 16 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 17
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 18
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 19 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 20 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 21
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 31 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 32 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 33
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 34
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 35 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 36 Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 37
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Drogi podkrytyczne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami