Posadowienie budynku - stany graniczne


Posadowienie budynku jednorodzinnego – stany graniczne

 

Budynkiem nazywany jest obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem i wydzielony z przestrzeni poprzez przegrody budowlane oraz posiadający fundamenty i dach. Dobrze zaprojektowane i wykonane fundamenty w dużej mierze wpływają na bezpieczeństwo całej budowli. Decydują one o trwałym związaniu obiektu z podłożem gruntowym, którym jest wierzchnia warstwa skorupy ziemskiej. Wszystkie fundamenty danego obiektu budowlanego nazywane są posadowieniem. Zadaniem fundamentu jest przekazywanie wszystkich obciążeń z obiektu budowlanego na podłoże oraz zapewnianie odpowiedniej nośności gruntu.
Według zapisów normy EN 1990:2002 w niektórych, uzasadnionych przypadkach konieczne jest sprawdzenie, czy poniższe stany graniczne nie zostaną przekroczone:


• stan graniczny STR – nadmierne odkształcenie konstrukcji lub jej elementów albo wewnętrzne zniszczenie konstrukcji lub jej elementów,
• stan graniczny EQU – utrata równowagi podłoża lub konstrukcji,
• stan graniczny UPL – utrata stateczności podłoża lub konstrukcji wynikająca z nadmiernego ciśnienia wody lub innych oddziaływań pionowych,
• stan graniczny GEO – nadmierne odkształcenie lub zniszczenie podłoża,
• stan graniczny HYD – erozja wewnętrzna, wypiętrzenie hydrauliczne lub przebicie hydrauliczne w podłożu, będące efektem spadku hydraulicznego.


W zależności od rodzaju stanu granicznego użytkowalności konieczne jest sprawdzenie różnego rodzaju składników przemieszczenia fundamentu oraz posadowienia, czyli osiadań i różnic osiadań, obrotu, przechylenia, względnego obrotu i ugięcia, przemieszczenia poziomego, a także amplitudy drgań w przypadku obciążeń dynamicznych. Wybór metody posadowienia budynku zawsze musi być uzależniony od warunków gruntowych w miejscu realizacji budowy oraz od układu konstrukcyjnego budynku. Najważniejszy podział rodzajów posadowień opiera się na sposobie przenoszenia obciążeń na grunt – pod tym względem fundamenty dzielone są pośrednie oraz bezpośrednie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami