Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy

Postępowanie kwalifikacyjne – przepisy

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje kwalifikowanie wykształcenia oraz praktyki zawodowej jako odpowiednich bądź pokrewnych dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych oraz egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego, a także umiejętność stosowania wiedzy technicznej w praktyce (program na komputer).

Za wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych odpowiadają okręgowej komisje kwalifikacyjne poszczególnych okręgowych izb inżynierów budownictwa. Muszą one być właściwe do miejsca zamieszkania kandydata, który ubiega się o nadanie uprawnień budowlanych (program na telefon).

W kompetencjach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej leży prowadzenie postępowań odwoławczych oraz wydawanie decyzji związanych z nadawaniem uprawnień budowlanych w drugiej instancji (program egzamin ustny).

Uprawnienia budowlane


Osoba, która chce zdobyć uprawnienia budowlane, powinna złożyć wniosek do okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa właściwej ze względu na miejsce zamieszkania (opinie o programie). Razem z wnioskiem kandydat musi złożyć:
• oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz odpowiednimi załącznikami,
• wykaz prac projektowych prowadzonych w ramach praktyki zawodowej,
• odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dokument stanowiący potwierdzenie posiadanie tytułu zawodowego mistrza lub technika, bądź kwalifikacji zawodowych na poziomie technika,
• wypis z przebiegu studiów lub suplement do dyplomu,
• formularz osobowy, w którym znajduje się wymagany przepisami prawa wykaz danych osobowych – są one niezbędne, aby możliwe było rozpatrzenie wniosku oraz wydanie decyzji w zakresie związanym z nadaniem uprawnień budowlanych,
• zaświadczenie z uczelni potwierdzającej ukończenie studiów zgodnie z umową zawartą między uczelnią a Polską Izbą Inżynierów Budownictwa – jeśli takowa byłą zawarta (segregator aktów prawnych).
Praktykę zawodową do uprawnień budowlanych dokumentuje się za pomocą oświadczenia. Każda okręgowa izba inżynierów budownictwa ma na swojej stronie wzór takiego oświadczenia oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !