Powtarzalność pracy

Powtarzalność pracy

Jak wykazują badania, przeciętne odchylenia realizacji poszczególnych cyklów (przy czasie trwania cyklu powyżej 6 dni i zatrudnieniu w zespole powyżej 10 robotników), przyjmując prawidłowe przygotowanie i przebieg budowy, wynoszą ±10% (program uprawnienia budowlane na komputer).
Oprócz wahań czasu cyklów powstających od zmian wydajności mogą również w określonym czasie przebiegu procesów roboczych występować wahania p cyklów spowodowane przez podwyższenie wydajności pracy wywołanej jej powtarzalnością.

Wiadomo z doświadczenia wszystkich krajów stosujących w budownictwie metodę pracy równomiernej, iż wielokrotna powtarzalność tych samych prac przez te same brygady (zespoły) robocze powoduje z reguły podwyższanie wydajności odbywające się w określonym czasie i przy określonej liczbie powtórzeń tej samej pracy (średnio po 5±6 powtórzeniach) aż do czasu ustabilizowania się wydajności na wyższym poziomie, niż miało to miejsce na jej początku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uwzględnienie wpływu powtarzalności pracy na przebieg realizacji ciągów organizacyjnych może się odbywać w sposób dwojaki:
- pierwszy sposób polega na zmniejszaniu liczby robotników w miarę powiększania wydajności pracy (sposób ten stosowany jest w przypadku dużej liczby działek) i wtedy nie wpływa na zmianę wielkości cyklów, a zatem i na wielkość rytmu;
- drugi sposób - przy niezmiennej ilości robotników - polega na dopuszczeniu zmian wielkości cyklów w stosunku do średniej ich wielkości (przyjmowanych w projektowaniu przebiegu ciągów), przy czym w tym przypadku musi nastąpić odchylenie (zmiana) wielkości rytmu; sposób ten stosowany bywa w przypadku mniejszej liczby działek (10-^15), przy czym odchylenie to (wywołane zmiennością wydajności na skutek jej powtarzalności) ocenia się, jak wynika z doświadczenia, na 0,10 t’ (uprawnienia budowlane).

Metoda pracy równomiernej

W ten sposób rytm ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego, w którym uwzględnia się równocześnie zmienność wydajności dziennej oraz zmienność wynikającą z powtarzalności pracy (program egzamin ustny).
Niekorzystne warunki atmosferyczne wpływać mogą na przebieg realizacji prostych ciągów organizacyjnych w sposób dwojaki, a mianowicie: przez zmniejszenie wydajności pracy robotników i maszyn bądź przez powstawanie przerw w wykonywaniu robót.

W jednym i drugim przypadku następuje przedłużenie czasu trwania ciągów’ organizacyjnych. Przerwy w wykonywaniu wszystkich procesów roboczych (ciągów organizacyjnych) na skutek niekorzystnych warunków’ atmosferycznych nie zmieniają wzajemnego organizacyjnego powiązania tych procesów (ciągów organizacyjnych), lecz powodują jedynie jednakowe dla nich wszystkich przedłużenie czasu trwania.
Natomiast w przypadku, gdy poszczególne procesy robocze (proste ciągi organizacyjne) mają różną wrażliwość na wpływy atmosferyczne, powstają oprócz opóźnień w ogólnym (złożonym) ciągu organizacyjnym zakłócenia wywołane różnym przedłużaniem czasów wykonania poszczególnych (prostych) ciągów organizacyjnych (w’ przypadku uwidocznionym na rysunku wrażliwość na wpływy atmosferyczne wykazuje tylko proces (opinie o programie).

Aby nic dopuścić do zakłócenia przebiegu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego na skutek wrażliwości ciągu b na wpływy atmosferyczne, należy dla ciągu tego na czas działania niekorzystnych wpływów atmosferycznych powiększyć jego rytm o ilość dni przerwy w wykonaniu procesu b.
Stąd też wzór na wielkość rytmu ogólnego (złożonego) ciągu organizacyjnego uwzględniającego równocześnie wpływy: zmian wydajności dziennej, powtarzalności pracy oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych (segregator aktów prawnych).

Metoda pracy równomiernej może być w określonych warunkach zastosowana nie tylko do obiektów jednorodnych, lecz także i do obiektów niejednorodnych.
Obiektami niejednorodnymi nazywa się obiekty różniące się między sobą różnego rodzaju cechami, np. charakterem obiektu, przeznaczeniem, konstrukcją, wielkością, technologią wykonania, zastosowanymi materiałami itp. (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !