Blog

22.06.2018

Pozwolenie na budowę – kiedy nie będzie wydane?

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę – kiedy nie będzie wydane?


Pozwolenie na budowę wydaje się w oparciu o projekt budowlany. Musi on zostać zatwierdzony, aby możliwe było uzyskanie pozytywnej decyzji w spawie pozwolenia na budowę. Co ważne, decyzja w zakresie zatwierdzenia projektu budowlanego oraz udzielenia pozwolenia na budowę ma charakter decyzji związanej, co oznacza, że organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma prawa odmowy wydania decyzji pozytywnej, jeśli spełnione są wymagania ustawowe i nie ma przesłanek do odmowy udzielenia pozytywnej decyzji. Jeśli właściwy organ nie wydaj decyzji w ciągu 65 dni od momentu złożenia wniosku lub, w przypadku inwestycji kolejowej, w terminie 45 dni, to organ wyższego stopnia ma prawo do wymierzenia temu organowi kary w wysokości 500zł za każdy dzień. Należy pamiętać, że termin 65 dni liczy się od chwili złożenia wniosku, pod warunkiem, że wniosek ten spełnia wymagania określone przepisami prawa.
Powyższa reguła nie dotyczy pozwolenia na budowę, które wydawane jest dla przedsięwzięcia, które wymaga oceny oddziaływania na środowisko lub obszar Natura 2000. W przypadku braku precyzji i jednoznaczności ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie ma prawa odmowy udzielenia pozwolenia na budowę opierając się na tych brakach. Wynika to z faktu, że najważniejszym zadaniem organów stosujących obecne prawo jest wydawanie rozstrzygnięć w sprawach, dlatego nie mogą się one od tego uchylać z powodu niejasności lub niekompletności regulacji.
Tego rodzaju wady nie mogą stanowić wyłącznej podstawy do decyzji odmownej. W przypadku, gdy na decyzję o pozwolenie na budowę zostanie wniesiona skarga do sądu administracyjnego, sąd może zabezpieczyć roszczenia inwestora z powodu wstrzymania wykonania decyzji poprzez złożenie przez oskarżyciela kaucji na zabezpieczenie tych roszczeń. Jeśli skarga zostanie uznana za słuszną, to kaucja ta podlega zwrotowi. Jeśli skarga zostanie oddalona, kaucja przeznaczana jest na pokrycie roszczeń inwestora.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami