Praca równomierna

Praca równomierna

Praca równomierna oznacza powtarzanie określonej ilości pracy, przy której zużywa się jednakową dość materiałów i elementów, przy stosowaniu identycznych maszyn i urządzeń transportowych przez poszczególne grupy robocze.
Praca cykliczna oznacza pracę powtarzającą się w regularnych odcinkach czasu (program uprawnienia budowlane na komputer).
W praktyce występują różne rodzaje prac, począwszy od pracy nie mającej żadnej z wymienionych cech, aż do pracy ciągłej, cyklicznej i równomiernej.

Należy podkreślić, że stosowanie metody pracy równomiernej w praktyce jest równie niezbędne jak i stosowanie wyższych metod technicznych, np. uprzemysłowienia budownictwa, prefabrykacji, mechanizacji itp. Tymczasem o ile metody techniczne znajdują zrozumienie stosunkowo łatwo, o tyle metody organizacyjne z trudnością torują sobie drogę, pomimo że na efekt ekonomiczny wpływają często w takim samym stopniu jak i metody techniczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
W celu umożliwienia zastosowania pracy równomiernej do obiektu pojedynczego, należy podzielić wznoszony budynek na pewną ilość części, tak zwane działki budowy.

Działki te, obejmując jednakowe ilości zasadniczych robót (nie mogą się różnić co do ilości robót więcej niż o 10-15%) powierzane są do wykonania stałym grupom roboczym o nie zmienianym składzie. Przechodząc z jednej działki na następną, grupy wykonują stale tę samą pracę. Zasada ta stwarza na budowie warunki organizacji, które cechuje równomierność pracy i środków, systematyczność, przejrzystość i możność nadania formom organizacji budowlanej zupełnie osiągalnej ścisłości, zamiast intuicyjnej dowolności.

Proces roboczy

Zasady pracy równomiernej tkwiły intuicyjnie u podstaw każdej realizacji budowlanej (uprawnienia budowlane). Tak dawno, jak dawno wykonuje się roboty budowlane, dążono do nieprzerwanego i równomiernego ich prowadzenia. Jednakże w miarę komplikowania się form i konstrukcji budowlanych oraz zwiększania się rozległości budowli, powstała konieczność stworzenia szczegółowych metod osiągania równomierności robót, które łatwo mogą być zagubione w skomplikowanym mechanizmie nowoczesnej budowy. Przy budowie małego i prostego obiektu równomierność tę osiągnąć można intuicyjnie, bez szczegółowej znajomości zasad pracy równomiernej i bez stosowania wzorów matematycznych (program egzamin ustny).

Działka stanowi zatem część obiektu, na której w danym momencie wykonywany jest określony proces roboczy przy pomocy określonej brygady. Proces roboczy realizowany jest przy pomocy brygady specjalizowanej (zespołu roboczego) lub brygady kompletowanej (złożonej) (opinie o programie).
Podstawowym warunkiem stosowania metody pracy równomiernej, w związku z podziałem obiektu lub zespołu obiektów na działki, jest dokonanie go w ten sposób, aby roboty składające się na wykonanie owych działek mogły być ściśle wyodrębnione oraz aby grupy ustępujące, po wykonaniu swoich czynności na działkach, stwarzały
automatycznie fronty robocze dla następnych grup. Warunek ten związany jest z zapewnieniem swobodnego przepływu owych odrębnych grup roboczych wzdłuż frontu wykonywanego obiektu lub zespołu obiektów, przy czym przepływ ten musi odbywać się z jednakową szybkością bez wyprzedzania lub opóźniania jednych grup przez inne (segregator aktów prawnych).

Podział całości robót obiektu lub zespołu obiektów na odrębne części powinien być taki, aby grupy robocze pracujące równocześnie na tych odrębnych działkach wzajemnie sobie nie przeszkadzały oraz aby roboty przewidziane na nich do wykonania stanowiły z punktu widzenia technologicznego zamknięte całości (np. deskowanie konstrukcji żelbetowej, betonowanie itd.) (promocja 3 w 1).

Podział obiektu na działki może być dokonany na jednakową liczbę dla wszystkich procesów roboczych wiodących (zasadniczych) lub różną liczbę dla poszczególnych procesów. Z punktu widzenia prostoty i przejrzystości organizacyjnej najbardziej pożądany jest podział obiektu na jednakową ilość działek dla wszystkich wiodących procesów roboczych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !