Blog

11.06.2019

Praktyka zawodowa na specjalność architektoniczną

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa na specjalność architektoniczną

Osoby, które chcą zdobyć specjalność architektoniczną, muszą odbyć roczną praktykę przy sporządzaniu projektów i roczną praktykę na budowie. Praktyka zawodowa musi spełniać jakościowe kryteria, które ustalane są przez Krajową Radę Izby w standardach praktyki zawodowej (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Praktyka zawodowa na specjalność architektoniczną

Zgodnie z przygotowywanym projektem ustawy o zawodzie architekta, praktyka zawodowa odbywa się pod patronatem i rozpoczyna się po wpisaniu praktykanta na listę, którą prowadzi każda okręgowa izba architektów (program na komputer). Praktykant, który znajduje się na takiej liście, ma obowiązek odbywania praktyki zgodnie ze standardami praktyki zawodowej. Funkcję patrona może pełnić osoba należąca do zawodowego samorządu architektów oraz mająca tytuł zawodowy architekta bądź odpowiednie uprawnienia budowlane od przynajmniej 5 lat (program na telefon).

Patron ma obowiązek w odpowiedni sposób przygotować praktykanta do wykonywania zawodu. Potwierdza on również odbycie praktyki zawodowej i nie może uchylać się od pełnienia patronatu (program egzamin ustny). Aby zaliczyć praktykę zawodową trzeba pełnić funkcję techniczną przy sporządzaniu projektów oraz na budowie. Do praktyk zawodowych na budowie zalicza się nie tylko pełnienie funkcji technicznej w trakcie budowy, ale również wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych w ramach praktyki w organach nadzoru budowlanego (opinie o programie). Praktyka zawodowa może odbywać się za granicą, ale wówczas musi ona przebiegać pod kierunkiem osoby, która ma tytuł zawodowy architekta lub uprawnienia wymagane w danym kraju oraz spełnia wspomniane standardy praktyki zawodowej.

Prawo o szkolnictwie wyższym

Jako praktykę zawodową liczy się także praktykę, którą kandydat odbył po trzecim roku studiów wyższych, jeśli spełniała ona standardy praktyki zawodowej. Praktyka studencka może być uznana za część praktyki zawodowej pod warunkiem, że odbywała się na studiach, których zakres odpowiada programowi kształcenia określonemu przez organ samorządu zawodowego architektów (segregator aktów prawnych). Wymagane jest także, aby taka praktyka odbywała się w sposób określony w przepisach wykonawczych ustawy o zawodzie architekta oraz zgodnie z warunkami znajdującymi się w umowie, o której mówi art. 168b ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Umowa ta zawierana jest między organem samorządu zawodowego architektów a uczelnią (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami