Blog

22.07.2019

Praktyka zawodowa – regulacje prawne

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa – regulacje prawne

Ustawa o zmianie ustawy Prawo budowlane weszła w życie 30 kwietnia 2019 roku (program na komputer). Nowelizacja miała na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego i przeniesienie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do rangi ustawy (program na telefon).

Praktyka zawodowa – regulacje prawne

Wprowadzone przepisy regulują zakres uprawnień budowlanych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami obecnie nie są już wydawane książki praktyki zawodowej – zapis ten obowiązujące od dnia 10 sierpnia 2014 roku, kiedy wprowadzono nową formę i sposób dokumentowania praktyki zawodowej. Jest ona dokumentowana w formie oświadczenia, którego elementem jest zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej (program egzamin ustny).

Praktyka zawodowa, która odbyła się po uzyskaniu dyplomu ukończenia studiów bądź tytułu zawodowego technika lub mistrza, podlega ocenie przez właściwą izbę inżynierów budownictwa lub architektów. Izba uznaje praktykę zawodową pod warunkiem, że potwierdziła ją osoba mająca odpowiednie uprawnienia budowlane i wpisana na listę samorządu zawodowego (opinie o programie). Praktyka zawodowa zostanie uznana wyłącznie wtedy, gdy jej zakres jest odpowiedni dla specjalności uprawnień, o jakie stara się kandydat na uprawnienia budowlane. Do praktyki zawodowej izba może też zaliczyć praktykę, która odbyła się po 3 roku studiów i została potwierdzona przez osobę posiadającą niezbędne uprawnienia budowlane i będącą członkiem izby (segregator aktów prawnych).

Praktyka zawodowa

Do praktyki zawodowej na budowie zalicza się następujące prace:
• czynności inspekcyjno-kontrolne w urzędach, które są obsługiwane przez organy nadzoru budowlanego,
• prace związane z wykonywaniem czynności na terenie budowy i wymagające fachowej oceny zjawisk bądź samodzielnego rozwiązywania kwestii architektonicznych i techniczno-organizacyjnych w organach administracji rządowej lub jednostkach samorządu terytorialnego,
• prace wykonywane u zarządcy infrastruktury kolejowej bądź podmiotów, które odpowiadają za utrzymanie infrastruktury kolejowej w odpowiednim stanie technicznym,
• czynności inspekcyjno-kontrolne stanu technicznego obiektów oraz urządzeń budowlanych (promocja 3  w 1)

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami