Blog

12.03.2019

Praktyka zawodowe na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowe na uprawnienia budowlane

Warunkiem zdobycia uprawnień budowlanych, dających prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, jest m.in. odbycie praktyki zawodowej. Można do niej przystąpić po zdobyciu:
• dyplomu ukończenia uczelni wyższej,
• tytułu zawodowego technika,
• tytułu zawodowego mistrza,
• dyplomu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w danym zawodzie na poziomie technika (program na komputer).
Praktykę może potwierdzić wyłącznie osoba, która jest wpisana na listę członków izby i posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Ważne jest to, aby zakres praktyki zawodowej odpowiadał zakresowi specjalności, o którą ubiega się kandydat (program na telefon). Aby zaliczyć praktykę zawodową trzeba bezpośrednio uczestniczyć w pracach nad projektami lub pełnić funkcję techniczną na budowie – prace te muszą być wykonywane pod kierownictwem osoby, która ma odpowiednie uprawnienia. W przypadku praktyki za granicą opiekun praktyk musi posiadać uprawnienia obowiązujące w danym kraju (program na egzamin ustny).

Potwierdzenie odbycia praktyk

Praktyka zawodowe na uprawnienia budowlane

Oprócz tego do praktyki zawodowej można też zaliczyć:
• wykonywanie prac w organach administracji rządowej,
• wykonywanie prac w jednostkach samorządu terytorialnego, który realizuje zadania związane z zarządzaniem drogi publicznej,
• wykonywanie prac u zarządcy infrastruktury kolejowej (promocja 3 w 1),
• wykonywanie prac u podmiotu technicznego, który odpowiada za utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego infrastruktury kolejowej i działa na polecenie zarządcy infrastruktury kolejowej.
Tego typu prace muszą polegać na wykonywaniu czynności na terenie budowy oraz obejmować fachową ocenę zjawisk bądź samodzielne rozwiązywaniem zagadnień techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (segregator).
Potwierdzeniem odbycia praktyk zawodowych jest oświadczenie, którego treść znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Praktyki można też potwierdzić za pomocą zaświadczenia, które potwierdza odbycie praktyk zawodowych przy budowie lub projektowaniu obiektów znajdujących się na terenach zamkniętych bądź na terenach jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami