Pręty zbrojenia w betonach

Pręty zbrojenia w betonach

Jeżeli zachodzi możliwość zawilgocenia lub jeżeli wbudowywany beton jest bardzo mokry, to konstrukcja elementu powinna być taka, aby było możliwe w niedługim czasie wyschnięcie betonu (program uprawnienia budowlane na komputer).
Pręty zbrojenia w betonach o dużej porowatości wymagają dodatkowego zabezpieczenia przed korozją.
Dla betonów kruszywowych o strukturze zwartej, szczególnie o wyższych wytrzymałościach, ograniczenia z uwagi na wilgotność środowiska są na ogół mniej istotne, ważne pozostają natomiast ograniczenia ze względu na agresywność środowiska. Z powodu porowatości kruszywa - kruszywowe betony lekkie są z reguły mniej odporne na penetrację gazów, niż betony zwykłe o podobnie zwartej strukturze.

Konstrukcje z betonów lekkich projektowane być mogą jako niezbrojone lub zbrojone. Zakres stosowania konstrukcji niezbrojonych ograniczony jest w zasadzie tylko warunkami środowiska, w przypadku zaś konstrukcji zbrojonych zaleca .się zwykle ograniczenie ich tylko do warunków, w których nie występują przez dłuższy okres czasu obciążenia dynamiczne. W stosunku do konstrukcji zbrojonych z betonów komórkowych jest to niewątpliwie słuszne, jeśli natomiast chodzi o betony kruszywowe, szczególnie o wyższych markach, ograniczenie to wynika przede wszystkim z braku odpowiednich doświadczeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dziedziną podstawowego zastosowania betonów lekkich jest budownictwo powszechne, wzrasta jednak stopniowo zastosowanie ich również i w konstrukcjach inżynierskich.
W budownictwie powszechnym z betonów lekkich wykonywane są ściany, przede wszystkim zewnętrzne, a poza tym stropy i stropodachy oraz warstwy termoizolacyjne.
W konstrukcjach inżynierskich znajdują zastosowanie prawie wyłącznie betony kruszywowe. Poza konstrukcjami narażonymi na znaczniejsze obciążenia dynamiczne - zakres zastosowania tu betonów lekkich pokrywa się w zasadzie z zakresem zastosowania betonu zwykłego. Stosunkowo niski ciężar objętościowy betonów lekkich ma w przypadku konstrukcji inżynierskich szczególnie duże znaczenie (uprawnienia budowlane).

Korzystne wyniki

Korzystne wyniki zastosowania betonów lekkich do konstrukcji żelbetowych wpłynęły na wprowadzenie ich do konstrukcji sprężonych. Zarówno w elementach strunobetonowych, jak i kablobetonowych o większych rozpiętościach wprowadzenie betonu lżejszego o 25% jest szczególnie korzystne (program egzamin ustny).
Najprostszym elementem, o kształcie identycznym jak cegła ceramiczna, są cegły żużlowe produkowane w Polsce z betonu z żużla paleniskowego, pumeksu hutniczego, z wielkopiecowego żużla granulowanego itp., o wytrzymałości 25-P75 kG/cm2. Obok cegły pełnej, produkowane sa również cegły z zagłębieniami różnego kształtu. Wymagania wytrzymałościowe dla cegły żużlowej są w zasadzie identyczne jak dla cegły ceramicznej (opinie o programie).

Cegły żużlowe produkowane są również w wielu innych krajach.
W Polsce podejmowane są również próby stosowania pustaków strużkobeto- nowych o nieco innym kształcie. Objętość gabarytowa pustaka IG wynosi 0,027 m3, objętość tworzywa - 0,017 m3, ciężar ok. 10 kG. Obok pustaków tych, przeznaczonych do murowania ręcznego, przewiduje się również elementy większe.

Spośród różnych elementów z betonów lekkich najszersze zastosowanie do murowania ścian znajdują w Polsce obecnie bloczki z autoklawizowanych betonów komórkowych o wymiarach 24x24x49 cm, a także 12x24x49 cm i 6x24x49 cm (segregator aktów prawnych). Bloczki te produkowane są głównie z betonu odmiany 07, oraz 05, 06 i 09. W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się klasę doborową (tylko dla odmiany 07), I i II. Wymaganą wytrzymałość betonu każdej z klas, mierzoną w stanie powietrzo-suchym na kostkach (R^s10 ) i na pół- bloczkach 24x24x24 cm (R^s24).

W zależności od cech zewnętrznych (dokładność wymiarów, uszkodzenia naroży itp.) rozróżnia się w każdej klasie gatunek 1 i 2.
Łączna produkcja bloczków ściennych w roku 1966 wynosiła ok. 700 000 m:i betonu, co odpowiada w przybliżeniu ok. 3 000 000 m2 ściany o grubości 24 cm (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !