Blog

Ochrona katodowa zdjęcie nr 10
29.09.2022

Procesy erozyjne

W artykule znajdziesz:

Ochrona katodowa zdjęcie nr 11
Procesy erozyjne

W zależności od czynnika erodującego wyróżnia się następujące procesy erozyjne: a) erozję rzeczną - jest to działalność niszcząca wód rzek, b) abrazję działalność morza, niszcząca brzegi, działalność wiatru, polegająca na ścieraniu skał uderzanych niesionym piaskiem, d) egzerację - niszczycielską działalność lodowców (program uprawnienia budowlane na komputer).

Poza wyżej wymienionymi procesami, rozdrabniania się skał zachodzi również w czasie transportowania materiału, gdyż wtedy poszczególne odłamki lub ziarna skalne niesione przez wodę lub lód, ocierają się wzajemnie o siebie i ulegają kruszeniu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powstałe na skutek zjawisk destrukcyjnych okruchy skalne, mogą pozostawać na miejscu po zwietrzeniu lub mogą staczać się po pochyłościach gór do podnóży i dalej być przenoszone przez rzeki, lodowce lub wiatr na inne miejsca (uprawnienia budowlane).

Stwierdzenie wieku złoża

W zależności od sposobu formowania się osadów gruntowych geologia odróżnia następujące typowe formacje:

  1. Eluwialne stanowią złoża, które powstały wskutek wietrzenia skał i po rozkruszeniu się, pozostały na miejscu swego pierwotnego istnienia. Bo tej formacji zaliczane są gliny wietrzelinowe. Jeżeli procesom wietrzenia w tych warunkach towarzyszy zjawisko wymywania i unoszenia drobnych cząstek przez wodę pozostałe okruchy skalne stanowią rumosze wietrzelinowe (program egzamin ustny).
  2. JDyluwialne - stanowią złoża, które jako drobne okruchy skalne zostały zmyte przez potoki lub wody deszczowe ku podnóżom zboczy i ku dolinom i tam były kolejno nawarstwiane.
  3. Aluioialne- stanowią złoża, powstałe jako osady z płynących wód. Do tej formacji należy zaliczyć grunty o różnym uziarnieniu począwszy od rumoszy, żwirów i piasków do pyłów i glin włącznie. Segregacja ich następowała w czasie transportu i wymiary ziarn unoszonych przez wodę uzależnione były od szybkości płynięcia wód w rzece.
  4. Morskie lub lagunowe - stanowią złoża, powstałe jako osady w wodach morskich. Holoceńskie pokłady morskie stanowią muły naprzemian z warstwami drobnych piasków. Natomiast z poprzednich okresów geologicznych można wymienić wapienie, margle, piaskowce, łupki i iłołupki (opinie o programie).
  5. Jeziorne - stanowią złoża powstałe jako osady w wodach stojących. Tu należy zaliczyć gliny i ily.
  6. Eoliezne - stanowią złoża, powstałe z naniesienia ziarn i cząstek gruntu przez wiatr. Typowym przykładem w tym przypadku jest less.
  7. Lodowcowe - stanowią osady przyniesione przez lodowiec i osadzone w czasie topnienia lodu. Będą to gliny zwałowe, piaski, żwiry, głazy narzutowe i iły warstwowe, osadzające się w czasie topnienia lodowca na jego przedpolu (segregator aktów prawnych).

Formowanie się wyżej wymienionych złóż pod wpływem erozji i wietrzenia miało i ma miejsce na powierzchni skorupy ziemskiej stale, tworząc złoża starsze i młodsze. Stwierdzenie wieku złoża jest bardzo ważne dla prawidłowego ustalenia charakteru zjawisk, które wystąpią w tym złożu pod wpływem przyszłego obciążenia. Jako przykład mogą służyć gliny piaszczyste zwałowe stanowiące aluwia rzeczne, pochodzące z okresu przedlodowcowego. Pokłady z tego okresu były w okresie zlodowacenia poddane obciążeniu lodowcem rzędu 80-100 kG/cm2. Jest zrozumiałe, że zachowanie się takich glin pod wpływem obciążenia budowli, które waha się w granicach 3-8 kG/cm2 będzie inne, niż glin uformowanych po okresie lodowcowym, poprzednio nieobciążonych (promocja 3 w 1).

Grunty, należące do każdej z wyżej przedstawionych formacji, stanowią ogólnie biorąc układ trójfazowy, tzn. na każdą dowolną objętość gruntu składają się trzy fazy: gazowa - powietrze z domieszkami innych gazów, ciekła - woda z różną zawartością rozpuszczonych soli i faza stała w postaci okruchów skalnych i w określonych warunkach termicznych woda w postaci lodu.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Ochrona katodowa zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Ochrona katodowa zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Ochrona katodowa zdjęcie nr 16 Ochrona katodowa zdjęcie nr 17 Ochrona katodowa zdjęcie nr 18
Ochrona katodowa zdjęcie nr 19
Ochrona katodowa zdjęcie nr 20 Ochrona katodowa zdjęcie nr 21 Ochrona katodowa zdjęcie nr 22
Ochrona katodowa zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ochrona katodowa zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ochrona katodowa zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Ochrona katodowa zdjęcie nr 32 Ochrona katodowa zdjęcie nr 33 Ochrona katodowa zdjęcie nr 34
Ochrona katodowa zdjęcie nr 35
Ochrona katodowa zdjęcie nr 36 Ochrona katodowa zdjęcie nr 37 Ochrona katodowa zdjęcie nr 38
Ochrona katodowa zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Ochrona katodowa zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Ochrona katodowa zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami