Produkcyjne zaplecze techniczne

Produkcyjne zaplecze techniczne
Produkcyjne zaplecze techniczne

Szczególnym powodem znacznego rozwoju zaplecza produkcyjnego w nowoczesnym budownictwie i zmian jakościowych tego zaplecza jest uprzemysłowienie budownictwa (program uprawnienia budowlane na komputer).

Produkcyjne zaplecze techniczne budownictwa może być podzielone na trzy zasadnicze grupy:

  • pomocnicze wytwórnie półfabrykatów i elementów budowlanych dla potrzeb określonej budowy,
  • scentralizowane wytwórnie, wchodzące w skład przedsiębiorstwa budowlanego obsługującego budowy wykonywane przez to przedsiębiorstwo (lub przez zespół przedsiębiorstw)1‘.
  • zakłady przemysłowe stałe, reprezentowane przez specjalne przedsiębiorstwa obliczone na obsługę dowolnych użytkowników lub określonego użytkownika, stanowiącego najczęściej stałe przedsiębiorstwa budownictwa uprzemysłowionego zazwyczaj typu mieszkaniowego (przedsiębiorstwa budownictwa uprzemysłowionego, kombimty budowy domów w Rosji itp.).

Wytwórnie tego typu położone są w większości przypadków na terenie obsługiwanej budowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W zasadzie rozróżnić można by na wielkich placach budowy trzy stopnie organizacji wytwórni pomocniczych na jednym placu budowy:

  1. scentralizowanie danej produkcji na placu budowy w jednej wytwórni dla wszystkich obiektów placu budowy, przy czym taką wytwórnię można by nazwać centralną dla danego placu budowy,
  2. zorganizowanie kilku wytwórni o jednorodnej produkcji na jednym placu budowy, z których każda obsługuje kilka obiektów, wówczas takie wytwórnie nazwać by można odcinkowymi,
  3. zorganizowanie wytwórni określonej produkcji dla poszczególnych wielkich obiektów na danym placu budowy, wówczas taką wytwórnię nazwać by można wytwórnią obiektową (uprawnienia budowlane).

Charakterystyczną cechą wszystkich tych -wytwórni realizowanych na poszczególnych placach budowy jest ich czas działania zależny od czasu wznoszenia obsługiwanego obiektu lub zespołu obiektów. Maszyny i urządzenia zdemontowane po zakończeniu pracy na jednym placu budowy stosuje się niemal z reguły na innej budowie, natomiast konstrukcje budowlane tych wytwórni po rozbiórce można tylko częściowo wykorzystać.

Pomocnicze wytwórnie

Takie pomocnicze wytwórnie na budowach stanowią pierwszy krok w kierunku uprzemysłowienia budownictwa, mimo że ich poziom techniczny nie jest zbyt wysoki (program egzamin ustny). W miarę zmniejszania się mocy produkcyjnej wytwórni maleje stopień jej mechanizacji, a zatem obniża się jakość procesu technologicznego. Te wady wytwórni można w znacznym stopniu usunąć przez zastosowanie specjalnych wytwórni rozbieralnych przewoźnych, których poziom technologiczny i stopień zmechanizowania jest wyższy od odpowiednich wytwórni budowanych jednorazowo na krótki przeciąg czasu dla określonego placu budowy.

Ten typ wytwórni w odróżnieniu od wytwórni poprzedniej grupy ma charakter półstały i dlatego powinien być organizowany na zasadzie budowy o ulepszonych środkach i metodach produkcyjnych. Z punktu widzenia mocy produkcyjnej wytwórnie te należą do wytwórni o średniej i dużej mocy. Ułatwiają one znacznie planowanie potencjału gospodarczego całych przedsiębiorstw lub zespołu przedsiębiorstw, zapewniając im dostarczanie prefabrykatów i elementów budowlanych (opinie o programie).

Zakłady przemysłowe stałe są zakładami produkującymi na rynek ogólnego zapotrzebowania. Jest to rodzaj przedsiębiorstwa o najwyższej formie przemysłowej spośród wszystkich wyżej wymienionych, nastawiony przede wszystkim na produkcję elementów typowych. Ten rodzaj zakładów powinien w zasadzie stanowić podstawową bazę dla produkowania elementów i konstrukcji budowlanych (segregator aktów prawnych). Rozmieszczenie ich powinno mieć charakter terytorialny, z lokalizacją w centrach zapotrzebowania oraz w ścisłym oparciu o bazę surowcową, jak np. przeróbka kruszywa w kopalniach itd. W każdym poszczególnym przypadku miejsce lokalizacji powinno być ustalone na podstawie kalkulacji porównawczej, z uwzględnieniem zapotrzebowania środków transportowych, kosztów transportu surowca i gotowej produkcji. W związku z powyższym należy ten właśnie typ zakładów uznać za zasadniczy przy dalszych planach uprzemysłowienia budownictwa. Tym niemniej wytwórnie pierwszych dwóch typów, tj. wytwórnie pomocnicze na poszczególnych budowach i w przedsiębiorstwach budowlanych, nie stracą jeszcze w bliskiej przyszłości swego znaczenia jako wstępny etap do uprzemysłowienia budownictwa (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !