Blog

27.04.2022

Program dziedziczenia

Program dziedziczenia

Praktyce i teorii urbanistyki burżuazyjnej, powodującym odgrodzenie nowego budownictwa od postępowych tradycji, uchwała przeciwstawiła socjalistyczny program dziedziczenia najlepszych tradycji architektoniczno-urbanistycznych, wykorzystania i rozwinięcia starych wątków urbanistycznych, twórczej przebudowy starych założeń i organicznego włączenia ich do zespołu miasta socjalistycznego (program uprawnienia budowlane na komputer).

„KG WKP(b) i RKL- głosi uchwała - odrzucają projekty zachowania istniejącego miasta jako zakonserwowanego muzealnego miasta przeszłości z jednoczesnym tworzeniem nowego miasta poza jego granicami. KC WKP(b) i RKL ZSRR odrzucają także projekty zburzenia istniejącego miasta i zbudowania na jego miejscu miasta o zupełnie innym planie. KG WKP(b) i RKL uważają, że przy precyzowaniu planu Moskwy punktem wyjścia powinno być zachowanie podstaw powstałego historycznie miasta, z kardynalnym jednak jego przeplanowaniem drogą zdecydowanego uporządkowania sieci ulic i placów miejskich. Najważniejszymi warunkami takiego przcplanowania będą: prawidłowe rozmieszczenie dzielnic mieszkalnych, przemysłu, kolei i składów, zaopatrzenie miasta w wodę, rozrzedzenie i racjonalna organizacja zabudowy mieszkaniowej, co stworzy normalne, zdrowe warunki życia ludności miasta (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Uchwała ustaliła ludność Moskwy w planie perspektywicznym na 5 milionów mieszkańców powiększając terytorium miasta do 60000 ha. Przyjęto doniosły program w zakresie racjonalnego strefowania funkcjonalnego, zazielenienia miasta, zabezpieczenia mu właściwego mikroklimatu (uprawnienia budowlane). Uchwały w sprawie otoczenia miasta pierścieniem laso- parków i wyprowadzenia z nich klinów zielonych docierających do centrum pogłębiały zasadę ciągłości historycznej nakreślając rozciągnięcie historycznego układu urbanistycznego starego miasta na jego nowoprzyłączone tereny i scementowanie jednolitego układu przez charakterystyczne dla tradycji urbanistycznej włączenie elementów krajobrazowych do kompozycji miasta (program egzamin ustny).

Rozbudowa sieci ulicznej

Zachowując zasadę układu promienisto-obwodnicowego plan generalny ustalał konieczność znacznego wzbogacenia i modernizacji sieci ulicznej w celu przystosowania jej do rosnących obciążeń komunikacyjnych (opinie o programie). Przebudowa i rozbudowa sieci ulicznej Moskwy rozwinęła się zgodnie z założeniami planu generalnego w następujących głównych kierunkach:

  • W celu odciążenia centrum i ulic promienistych przerzucenie komunikacji na kierunki okrężne i związana z tym rozbudowa systemu obwodnic; przebudowa i rozszerzenie dwu obwodnic historycznych oraz założenie poza nimi dwu nowych arterii okrężnych - nowej obwodnicy bulwarowej biegnącej w zasadzie po trasie walu Kamerkoleskiego oraz obwodnicy parkowej łączącej zewnętrzne masywy zielone miasta, a niezależnie od tego założenie centralnej półobwodnicy odciążającej centrum (segregator aktów prawnych).
  • Przebicie trzech arterii wiążących prostymi odcinkami główne dworce kolejowe położone poza obwodnicą B: dworzec Białoruski, plac Komsomolski z trzema dworcami oraz dworzec Kurski.
  • Przekształcenie rzeki Moskwy i jej doliny w główną błękitną arterię miasta: założenie nieprzerwanych magistral nadbrzeżnych z obu stron rzeki.
  • Wyprostowanie i rozszerzenie magistral promienistych, ujęcie nieuporządkowanych odcinkowych wątków promienistych sieci ulicznej starej A4oskwy w 17 głównych magistral wylotowych wyprowadzających z centrum na zewnątrz miasta. Założenie trzech głównych średnic komunikacyjnych miasta: średnicy biegnącej od parku lzmajłowskiego na północno-wschodzie ku Wzgórzom Leninowskim na południo-zachodzie poprzez ulicę Kirowa i założenie Pałacu Rad; średnicy przebiegającej od osiedla „Wsiechswiatskoje” na północo-zachodzie ku zakładom im. Stalina na południo-wschodzie poprzez szosę Leningradzką, ulicę Gorkiego i magistralę Stalina; średnicy południkowej przebiegającej od parku Ostankina i terenów Wystawy Rolniczej poprzez wielki klin zielony do centrum miasta i dalej przechodzącej w szosę Sierpuchowską.Gruntowna przebudowa węzła centralnego - rejonu Kremla i Kitajgorodu (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami