Blog

09.07.2019

Projektant budowlany – jak można nim zostać?

W artykule znajdziesz:

Projektant budowlany – jak można nim zostać?


Projektant to uczestnik procesu budowlanego, który musi posiadać uprawnienia budowlane. Mogą to być uprawnienia do projektowania lub uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi łącznie (program na komputer).

Projektant budowlany – jak można nim zostać?

Uprawnienia projektowe mogą być udzielone w wybranej specjalności i w zakresie ograniczonym lub nieograniczonym. Rolą projektanta jest zebranie zespołu projektantów, którzy mają uprawnienia w odpowiednich specjalnościach, reprezentowanie tego zespołu oraz odpowiedzialność za projekt (program na telefon).

Chociaż projektantem mogą być osoby, mające dowolną specjalność uprawnień budowlanych do projektowania, to w praktyce najczęściej tworzeniem projektów zajmują się architekci (program egzamin ustny).
Podstawowe obowiązki projektanta są następujące:
• opracowywanie projektów budowlanych,
• zapewnienie udziału w opracowaniu obiektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane projektowe w wymaganej specjalności oraz wzajemna koordynacja techniczna opracowań projektowych wykonanych przez te osoby,
• przygotowywanie informacji niezbędnych do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
• uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń zastosowanych rozwiązań projektowych w zakresie, jaki wynika z obowiązujących przepisów,
• wyjaśnianie wszelkich wątpliwości związanych z zawartymi w projekcie rozwiązaniami i z samym projektem,
• sprawowanie nadzoru autorskiego, jeśli zażąda tego inwestor lub właściwy organ (opinie o programie). Obowiązek ten obejmuje stwierdzanie zgodności realizowanych robót budowlanych z przyjętym projektem oraz uzgadnianie możliwości dokonania zmian w projekcie, które zgłoszone zostały przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy (segregator aktów prawnych).

Pełnienie nadzoru inwestorskiego


Warto pamiętać, że kierownik budowy nie może nanosić żadnych rozwiązań zastępczych w projekcie (promocja 3  w 1). Jest on zobowiązany do zgłoszenia ewentualnych zmian projektantowi, który może je zatwierdzić lub odrzucić. Obowiązkiem projektanta jest pełnienie nadzoru autorskiego, ale wyłącznie wtedy, gdy taki wniosek złoży inwestor lub zobowiąże go do tego urząd. Co ważnie, obowiązek ten nie jest pełniony za darmo, ani w ramach wynagrodzenia za sporządzenie projektu, lecz dodatkowo płatny.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami