Przebieg weryfikacji i kwalifikacji wykształcenia

 

Przebieg weryfikacji i kwalifikacji wykształcenia

Wszystkie kwestie związane z weryfikacją oraz kwalifikacją wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Izba dokonuje kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia jako pokrewne lub odpowiednie dla wybranej przez kandydata specjalności uprawnień budowlanych poprzez stwierdzenie, czy ukończony kierunek studiów jest zgodny z kierunkiem studiów określonym jako pokrewny lub odpowiedni z jednym z kierunków znajdujących się w załączniku nr 2 do w/w rozporządzenia. Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu bądź wypis z przebiegu studiów, który został potwierdzony przez osobę kierującą podstawową jednostką organizacyjną uczelni (program na telefon).

Oprócz studiów związanych z budownictwem istnieją także zawody, które pozwalają na zdobycie uprawnień budowlanych. Znajdują się one w załączniku nr 3 do w/w rozporządzenia (program egzamin ustny). Podobnie jak w przypadku kierunku studiów, tak i tutaj dokonuje się kwalifikowania i weryfikacji wykształcenia poprzez stwierdzenie, czy uzyskany tytuł zawodowy technika bądź mistrza jest zgodny z wykazem zawodów związanych z budownictwem i określonych w rozporządzeniu (opinie o programie).

Odpowiednie wymogi

Wymóg posiada odpowiedniej wiedzy i umiejętności jest uznawany za spełniony, jeśli nazwa specjalności, która określona jest w zakresie kierunku studiów, odpowiada swoim zakresem wiedzy i umiejętnościom przypisanym dla danej specjalności uprawnień (segregator aktów prawnych). W przypadku suplementu do dyplomu lub wypisu z przebiegu studiów pod uwagę brane jest to, czy program studiów obejmował zajęcia w zakresie związanym z daną specjalnością uprawnień budowlanych. Jeśli kandydat uzyskał wykształcenie techniczne za granicą i zostało ono uznane na terenie Polski na podstawie odrębnych przepisów, a jego kierunek nie jest taki sam, jak przyjęty w rozporządzeniu, to wniosek podlega indywidualnego rozpatrzeniu oraz kwalifikowaniu przez izbę (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !