Przekazywanie obciążeń

Przekazywanie obciążeń

Przekazywanie obciążeń na grunt przez fundamenty pośrednie dokonywane jest za pomocą elementów umieszczonych w gruncie na odpowiedniej głębokości, tj. pali żelbetowych, strunobetonowych, stalowych lub drewnianych, studni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposób i warunki posadowienia budowli ustala się w dostosowaniu do:
- rodzaju konstrukcji,
- obciążeń stałych i zmiennych,
- dopuszczalnych osiadań (różnic osiadań),
- wyników badań gruntów i wód gruntowych (agresywność wód gruntowych, wahania poziomu itp.),
- ukształtowania i przeznaczenia części podziemnej budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Od kształtu i wielkości fundamentu, a także jednostkowego nacisku na podłoże oraz od modułów ściśliwości podłoża zależą osiadania budowli.
Obliczenia statyczne fundamentów wykonuje się wg dwóch stanów granicznych (PN-81/B-03020):
I - ze względu na nośność (stateczność podłoża),
II - ze względu na przemieszczenia (odkształcenia) podłoża gruntowego i konstrukcji budowli.

Na podstawie wyników badań gruntów i ich charakterystyki geologicznej podłoże dzieli się na warstwy geotechniczne. Dla każdej warstwy ustala się niezbędne parametry geotechniczne. Jako podstawę podziału na warstwy geotechniczne przyjmuje się wydzielenia geologiczne.
Przy ustalaniu poziomu posadowienia należy uwzględniać następujące czynniki:
- głębokości zalegania różnych warstw geotechnicznych,
- poziomy wód gruntowych i przewidywane ich zmiany,
- występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych, wysadzinowych itp.,
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń podziemnych, poziom rozmycia dna rzeki itp.,
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli,
- normową głębokość przemarzania gruntów (uprawnienia budowlane).

Ściany i wewnętrzne konstrukcje

Ściana jest to przegroda oddzielająca budowlę od otoczenia zewnętrznego lub wydzielająca z niej pomieszczenia, przenosząca obciążenia własne konstrukcji, obciążenia użytkowe, wiatrem itp. oraz nadająca budowli kształt i wyraz architektoniczny.
Gdy wykonanie ścian jako podpór konstrukcji jest niemożliwe ze względu na potrzebę uzyskania dużej wolnej przestrzeni wewnątrz budynku lub nieekonomiczne, do przeniesienia obciążeń stosuje się słupy. Słup, podobnie jak ściana, przenosi obciążenie na fundament, nie stanowi jednak przegrody oddzielającej (program egzamin ustny).

Ściany obiektów budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom konstrukcyjnym i przepisom przeciwpożarowym oraz stanowić osłonę przed wpływami atmosferycznymi: zimnem, gorącem, wiatrem i opadami (dotyczy to ścian zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza żywego). Ściany zewnętrzne i nośne należy wykonywać z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, jednak w określonych przypadkach odpowiednie przepisy zezwalają na użycie do budowy ścian i słupów drewna oraz innych materiałów palnych (opinie o programie).
Pomieszczenia przemysłowe, pracownie lub składy, w których powstają szkodliwe lub nadmiernie uciążliwe wyziewy, temperatury, dźwięki, drgania, pyły i gazy, jak również pomieszczenia dla inwentarza żywego, powinny być oddzielone ścianą szczelną, nieprzenikliwą, izolującą termicznie i akustycznie od części budynku, w której znajdują się inne pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (segregator aktów prawnych).

Ściany i wewnętrzne konstrukcje (a także podłogi i sufity) pomieszczeń przemysłowych, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników, działające chemicznie na materiały budowlane lub niebezpieczne pod względem wybuchowym powinny mieć pokrycia, otuliny lub powłoki ochronne, zabezpieczające przed absorpcją i gromadzeniem się pyłów- lub korozją, łatwe do czyszczenia lub zmywania oraz niewrażliwe na używane do tych celów środki (promocja 3 w 1).

Ściany powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników powstających w czasie użytkowania pomieszczeń; konstrukcja ścian powinna być taka, aby nie dopuszczać do skraplania się pary wodnej w stopniu szkodliwym dla trwałości i wytrzymałości konstrukcji lub bezpieczeństwa ludzi i mienia.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !