Blog

Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 10
28.06.2021

Przekazywanie obciążeń

W artykule znajdziesz:

Przekazywanie obciążeń

Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 11
Przekazywanie obciążeń

Przekazywanie obciążeń na grunt przez fundamenty pośrednie dokonywane jest za pomocą elementów umieszczonych w gruncie na odpowiedniej głębokości, tj. pali żelbetowych, strunobetonowych, stalowych lub drewnianych, studni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Sposób i warunki posadowienia budowli ustala się w dostosowaniu do:
- rodzaju konstrukcji,
- obciążeń stałych i zmiennych,
- dopuszczalnych osiadań (różnic osiadań),
- wyników badań gruntów i wód gruntowych (agresywność wód gruntowych, wahania poziomu itp.),
- ukształtowania i przeznaczenia części podziemnej budowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Od kształtu i wielkości fundamentu, a także jednostkowego nacisku na podłoże oraz od modułów ściśliwości podłoża zależą osiadania budowli.
Obliczenia statyczne fundamentów wykonuje się wg dwóch stanów granicznych (PN-81/B-03020):
I - ze względu na nośność (stateczność podłoża),
II - ze względu na przemieszczenia (odkształcenia) podłoża gruntowego i konstrukcji budowli.

Na podstawie wyników badań gruntów i ich charakterystyki geologicznej podłoże dzieli się na warstwy geotechniczne. Dla każdej warstwy ustala się niezbędne parametry geotechniczne. Jako podstawę podziału na warstwy geotechniczne przyjmuje się wydzielenia geologiczne.
Przy ustalaniu poziomu posadowienia należy uwzględniać następujące czynniki:
- głębokości zalegania różnych warstw geotechnicznych,
- poziomy wód gruntowych i przewidywane ich zmiany,
- występowanie gruntów pęczniejących, zapadowych, wysadzinowych itp.,
- projektowaną niweletę powierzchni terenu w sąsiedztwie fundamentów, poziom posadzek pomieszczeń podziemnych, poziom rozmycia dna rzeki itp.,
- głębokość posadowienia sąsiednich budowli,
- normową głębokość przemarzania gruntów (uprawnienia budowlane).

Ściany i wewnętrzne konstrukcje

Ściana jest to przegroda oddzielająca budowlę od otoczenia zewnętrznego lub wydzielająca z niej pomieszczenia, przenosząca obciążenia własne konstrukcji, obciążenia użytkowe, wiatrem itp. oraz nadająca budowli kształt i wyraz architektoniczny.
Gdy wykonanie ścian jako podpór konstrukcji jest niemożliwe ze względu na potrzebę uzyskania dużej wolnej przestrzeni wewnątrz budynku lub nieekonomiczne, do przeniesienia obciążeń stosuje się słupy. Słup, podobnie jak ściana, przenosi obciążenie na fundament, nie stanowi jednak przegrody oddzielającej (program egzamin ustny).

Ściany obiektów budowlanych powinny odpowiadać wymaganiom konstrukcyjnym i przepisom przeciwpożarowym oraz stanowić osłonę przed wpływami atmosferycznymi: zimnem, gorącem, wiatrem i opadami (dotyczy to ścian zewnętrznych pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi lub inwentarza żywego). Ściany zewnętrzne i nośne należy wykonywać z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, jednak w określonych przypadkach odpowiednie przepisy zezwalają na użycie do budowy ścian i słupów drewna oraz innych materiałów palnych (opinie o programie).
Pomieszczenia przemysłowe, pracownie lub składy, w których powstają szkodliwe lub nadmiernie uciążliwe wyziewy, temperatury, dźwięki, drgania, pyły i gazy, jak również pomieszczenia dla inwentarza żywego, powinny być oddzielone ścianą szczelną, nieprzenikliwą, izolującą termicznie i akustycznie od części budynku, w której znajdują się inne pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi (segregator aktów prawnych).

Ściany i wewnętrzne konstrukcje (a także podłogi i sufity) pomieszczeń przemysłowych, w których wydzielają się substancje szkodliwe dla zdrowia pracowników, działające chemicznie na materiały budowlane lub niebezpieczne pod względem wybuchowym powinny mieć pokrycia, otuliny lub powłoki ochronne, zabezpieczające przed absorpcją i gromadzeniem się pyłów- lub korozją, łatwe do czyszczenia lub zmywania oraz niewrażliwe na używane do tych celów środki (promocja 3 w 1).

Ściany powinny być zabezpieczone przed niszczącym działaniem czynników powstających w czasie użytkowania pomieszczeń; konstrukcja ścian powinna być taka, aby nie dopuszczać do skraplania się pary wodnej w stopniu szkodliwym dla trwałości i wytrzymałości konstrukcji lub bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Najnowsze wpisy

25.06.2024
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 12
Ile trwa zrobienie uprawnień budowlanych?

Proces uzyskiwania pozwoleń na budowę w Polsce może różnić się w zależności od specyfiki wnioskowanych pozwoleń i poziomu zaawansowania. Studia…

25.06.2024
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 13
Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 16 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 17 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 18
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 19
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 20 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 21 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 22
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 32 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 33 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 34
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 35
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 36 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 37 Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 38
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Zabudowy wzdłuż rzeki zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami