Blog

Wyciągi masztowe zdjęcie nr 10
24.08.2021

Przenikanie wody

W artykule znajdziesz:

Przenikanie wody

Wyciągi masztowe zdjęcie nr 11
Przenikanie wody

Wahania te tłumaczą się tym, że tworzenie się błonek wodo-mikro- krystalicznych utrudnia przenikanie wody do dalszych warstw spoiwa. Zhydratyzowane molekuły łączą się w większe skupiska mikrokryształów, co powoduje przy współdziałaniu wstecznej dyfuzji wody pęcznienie błonki i umożliwia dostęp wody do dalszych warstw ziarna klinkierowego. Operacja ta powtarza się parokrotnie (program uprawnienia budowlane na komputer).

Specjalnie wyraziście występują te objawy przy produkcji betonu komórkowego, który w okresie wstępnego wiązania w pewnych okresach
czasu wykazuje wyjątkową wrażliwość na wstrząsy i ulega mikrozarysowaniu; np. dla masy betonu komórkowego jej wlskozowość w pierwszych 10 minutach po wylaniu do formy wynosiła porównawczo 1,6 g/cm\ a po następnych 30 minutach aż 2,0 g/cm:5. Dlatego też przy projektowaniu receptury należy brać pod uwagę zarówno parametry chemiczne jak i fizyczne tego złożonego zjawiska, jakim jest wiązanie i twardnienie autoklawizowanego betonu komórkowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

J. Midgley badając zachowanie się uwodnionych krzemianów wapnia w warunkach obróbki termicznej parą nasyconą w autoklawie, doszła do następujących wniosków:
Przy obróbce termicznej w granicach 150-^180 °C z alitu (3CaO • Si02) otrzymuje się: 3CaO • Si02 • V2H2O + Ca(OH)2 + u 2CaO *
• Si02 * n H20 z przewagą 3CaO • Si02 • lVaH20, nawet jeśli autoklawi- zacja przekracza 24 godz i dotychczasowe badania nie wykazują żadnych innych związków.

Przy obróbce termicznej belitu (fi 2CaO • Si02) w granicach 150-f-180 °C otrzymuje się y 2CaO • Si02 • nH20. Natomiast jeżeli do belitu dodamy wapna, to rezultatem końcowym będzie a 2CaO • Si02 • nH20 (uprawnienia budowlane).
Przy obróbce termicznej w granicach jak wyżej przy użyciu mniej złożonych hydratów krzemianu wapnia (hydrat I krzemianu wapnia) i przy udziale dodatkowego wapna uzyskuje się różnego rodzaju wyniki w zależności od stosunku molowego CaO : Si02 i tak:
a) przy CaO : Si02 = 1 otrzymujemy wynik zbliżony, a przy CaO : Si02 = 0,6 możemy nawet otrzymać girolit;
b) przy CaO:Si02>od 1,5 otrzymujemy w pierwszej fazie zawsze oCaO • Si02 * nH20, a następnie ct2CaO * Si02 • nH20 (program egzamin ustny). Przy obróbce termicznej wapna z krzemionką (CaO + Si02) otrzymujemy u2CaO • Si02 • nH20, który w miarę wydłużania się obróbki termicznej może przejść w |32CaO • Si02.

Wytrzymałość uwodnionego silikatu

W zeszytach naukowych instytutu Rossniims przytoczono dane, dotyczące hydrosilikatów wapnia przy różnych stosunkach CaO do Si02, powstałych w wyniku działania autoklawizacji na mieszanki wapienno-piaskowe. Podano tam, że uwodniony silikat (opinie o programie).

Wytrzymałość tego uwodnionego silikatu na ściskanie jest bardzo niska w porównaniu z innymi silikatami i wynosi zaledwie ok. 10 kG/cm2 (5-P20) przy ciężarze objętościowym y = 1,0 G/cm:{. Pod wpływem działania karbonizacyjnego wytrzymałość wzrasta 10-krotnie. Wytrzymałość na zamrażanie przekracza 100 cykli przy temp. -18°C. Silikat tego
typu wykazuje więc dobrą mrozoodporność przy słabej wytrzymałości mechanicznej, ale wymaga dodatkowej obróbki karbonizującej (segregator aktów prawnych).
Silikat typu 0 CaO • SiOz • nH20 ma również zmienny skład chemiczny przy CoOl Si02 ~ 0,8-!-l,5 ! H20 = 0,54-2,0 i krystalizuje w formie bardzo cienkich blaszek, przy czym kryształy 0 CaO • Si02 • nH20 są niemal dwuwymiarowe. Badanie mikroskopem elektronowym wykazuje, że mają one postać zwiniętych tubek, które często brano za włókna. Jednocześnie powstają również kryształy tobermorytu CaO: Si02 < 1,2, które mają charakter wyraźnie trójwymiarowy i wykazują znacznie większą wytrzymałość.

Wielkość kryształów silikatu tego typu jest znacznie mniejsza niż poprzedniej grupy i waha się w granicach 1 u. W związku z tym wykazują one dużą czułość na zamrażanie i nagrzewanie. Natomiast silikat ten wykazuje wysokie własności wytrzymałościowe dochodzące do 300 kG/cm2. Karbonizacja zwiększa wytrzymałość również i tego typu silikatu, aczkolwiek tobermoryt karbonizuje znacznie wolniej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wyciągi masztowe zdjęcie nr 16 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 17 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 18
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 19
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 20 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 21 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 22
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 32 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 33 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 34
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 35
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 36 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 37 Wyciągi masztowe zdjęcie nr 38
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wyciągi masztowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami