Przepisy budowlane – prowadzenie dokumentacji budowy

Bardzo ważnym dokumentem związanym z budową jest dziennik budowy (program na komputer). Ma on formę urzędowego dokumentu w formacie A4, z ponumerowanymi kartkami, z których każda jest podwójna, aby jednocześnie stworzyć oryginał i kopię dokumentu. Dziennik budowy można nabyć w placówce handlowej lub urzędzie. Trzeba go zanieść do urzędu, który wydał pozwolenie na budowę, gdzie zostanie opieczętowany (program na telefon). Wpisów do dziennika budowy mogą dokonywać wszyscy uczestnicy procesu budowlanego. Znajdują się w nim wpisy, które odzwierciedlają zdarzenia na placu budowy zarówno w trakcie rozpoczęcia robót budowlanych, jak i ich przebiegu czy zakończenia.

Kontrola techniczna

Przed rozpoczęciem prac budowlanych w dzienniku należy dokonać wpisu osób, które będą kierować, nadzorować i prowadzić kontrolę techniczną robót budowlanych. W dokumencie należy podać ich specjalności oraz numery uprawnień budowlanych, a każdy wpis musi być potwierdzony podpisem tych osób wraz z datą przyjęcia obowiązków (segregator).
Na następnych stronach dziennika wpisywane są chronologicznie wykonywane roboty budowlane. Muszą być w nim uwzględnione nie tylko prowadzone roboty budowlane, ale również pomiary geodezyjne czy zakładane instalacje. Każdy z wykonanych wpisów musi być potwierdzony datą i podpisem z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą wykonywanej funkcji i organu lub jednostki organizacyjnej, której osoba wpisująca jest reprezentantem (program egzamin ustny).
Związane z budową lub wykonywane w trakcie robót budowlanych protokoły są wpisywane do dziennika budowy.

Oryginały dziennika budowy - Uprawnienia budowlane

Można je sporządzać na oddzielnych arkuszach, które muszą być w trwały sposób dołączone do oryginały dziennika budowy oraz jego kopii. Można też umieścić je w oddzielnym zbiorze dokumentów, ale wpis o tym fakcie musi znaleźć się w dzienniku budowy.(promocja 3 w 1)  W przypadku, gdy w dzienniku budowy trzeba dokonać poprawek, należy skreślić poprawiany tekst w taki sposób, aby pozostawał czytelny, a następnie zrobić poprawny wpis wraz z uzasadnieniem dokonanych zmian (opinie). W dzienniku należy również wpisać każdorazową zmianę kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego, projektanta nadzorującego lub kierownika robót.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !