Blog

09.01.2021

Przesłanki techniczne

Przesłanki techniczne

Przesłanki techniczne

Na pewno istnieją przesłanki techniczne i ekonomiczne przesądzające o celowości zastosowania elementów prefabrykowanych umożliwiających montaż różnych zestawów budynków wiejskich w zależności od przeznaczenia i potrzeb, przy założeniu stabilności programowania inwestycji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Tymczasem użytkownicy domagają się stałych zmian w programach i technologii produkcji roślinnej lub zwierzęcej.
Procesy zachodzące w rolnictwie na przestrzeni ostatniego półwiecza, takie jak zmiany w organizacji gospodarstw, wzrost wydajności, specjalizacja produkcji w zakresie upraw i hodowli, wprowadzanie nowych odmian i gatunków roślin oraz zwierząt, związane są ze znacznym postępem nauki i techniki. Rolnictwo nieuchronnie podlega procesowi industrializacji. Niewystarczalność lub wadliwość rozwiązań funkcjonalnych budynków wiejskich prowadzi do nieracjonalnego rozwoju poszczególnych gospodarstw, do marnowania pracy ludzkiej i wzrostu nakładów inwestycyjnych, a w konsekwencji do zachwiania równowagi ekonomicznej, na której opiera się produkcja rolna (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dlatego budynki wiejskie, aby sprostać częstym zmianom techno- logiczno-produkcyjnym wynikającym ze zmienności kierunków lub z wprowadzania postępowych metod, muszą odpowiadać określonym i zmiennym cyklom produkcyjnym.
W dążeniu do stabilności programów inwestycyjnych odnoszących się do określonych grup tematycznych budownictwa wiejskiego wyłania się u niektórych projektantów tendencja druga, polegająca na zastosowaniu sztywnych „budynków uniwersalnych” (uprawnienia budowlane).

Przyjęcie zasady stosowania „budynków uniwersalnych” wymaga ustalenia podziału budynków wiejskich na grupy pod względem spełniania warunków ich użytkowania. W tym zakresie wyraźnie zaznaczyłyby się dwie podstawowe grupy:
1) budynki ocieplone,
2) budynki nieocieplone - szopy (program egzamin ustny).

Organizacja gospodarstw rolnych

Przy dotychczas stosowanej technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej występuje również podział na budynki z poddaszami użytkowymi i bez poddaszy. Wynika z tego, że „uniwersalizm” budynku wiejskiego jest mocno ograniczony, jeśli dodać konkretne, określone z góry jego wymiary. Dlatego też przy obecnych systemach i metodach technologicznych produkcji roślinnej lub zwierzęcej stosowanie w pełni „uniwersalnego” budynku dla potrzeb rolnictwa jest przedwczesne. Aby budynek „uniwersalny” mógł być wprowadzony, muszą zajść jeszcze duże zmiany w samej organizacji gospodarstw rolnych (opinie o programie).

Jak wynika z powyższych wywodów, skutki typizacji w budownictwie wiejskim można dosyć dokładnie przewidzieć. Łatwiej bowiem i mniej ryzykownie jest wprowadzać typizację uniwersalnych elementów, umożliwiających zestawy różnych technologicznie i wielkościowo obiektów, przewidując ewentualność ich wymienności, rozbieralności czy też przestawności - niż przyjąć koncepcję zastosowania sztywnych budynków „uniwersalnych”, których nieprzydatność może wykazać najbliższa przyszłość tuż po ich realizacji.

Dowiodły tego liczne przykłady, kiedy to przy zmianie kierunków lub metody produkcji nowo wybudowane obiekty musiały być często adaptowane na inne, nowe cele. W konsekwencji podraża to koszty budowy i nie zawsze spełnia zamierzone wymagania technologiczno-funkcjonalne (segregator aktów prawnych).

Skutki typizacji mogą ujawnić się pod różnymi postaciami i dlatego przy ich badaniu należy brać pod uwagę następujące przesłanki:
a) liczbę stypizowanych, przewidzianych do realizacji przedmiotów w serii oraz ich stopień indywidualności, np. wielkość, kształt, ciężar itp.,
b) miejscowe przyzwyczajenia i ustalenia funkcjonalne oraz rodzaje i program budownictwa,
c) możliwości realizacyjne i rozporządzalne materiały,
d) zmienność wymagań programowych, funkcjonalnych lub konstrukcyjnych, przewidywanych w perspektywie rozwojowej,
e) rodzaj i wielkość koncentracji inwestycji.

Niezależnie od powyższego, skutki ekonomiczne powinny stanowić główną wytyczną przy podjęciu ostatecznej decyzji o wyborze danego przedmiotu lub ich serii przeznaczonych do masowej produkcji przemysłowej (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami