Przyrząd kolimacyjny

Przyrząd kolimacyjny

Przyrząd kolimacyjny - przyrząd optyczny do pomiaru kątów odchyleń od prostoliniowości, płaskości, współosiowości, którego zasadniczą część stanowią kolimator (przyrząd optyczny do otrzymywania równoległych wiązek promieni świetlnych) i luneta obserwacyjna; oś optyczna kolimatora przy płaskiej powierzchni (kącie 180°) pokrywa się z osią optyczną lunety, a odchylenie od tej osi jest miarą odchyłki od prostoliniowości, płaskości lub współosiowości przyrząd mikrometryczny - przyrząd pomiarowy, w którym funkcję wzorca pełni śruba o określonym skoku; p.m. służą do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do pomiarów głębokościowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przyrząd obrabiarkowy - pomoc warsztatowa przeznaczona do rozszerzenia możliwości technologicznych obrabiarki przez realizowanie dodatkowych, potrzebnych przy obróbce ruchów w układzie: przedmiot obrabiany - narzędzie; przykładami p.o. są stoły obrotowe do frezarek, podzielnice, głowice wielowrzecionowe do wiertarek; w p.o. ustala się i zamocowuje zarówno przedmioty obrabiane, jak i narzędzia, bezpośrednio lub przy użyciu chwytu obróbkowego albo oprawki narzędziowej przyrząd piszący - przyrząd rejestrujący, który kreśli krzywą przebiegu mierzonej wielkości na taśmie wykresowej lub na krążku wykresowym za pomocą pisaka przyrząd pokładowy - przyrząd stanowiący część wyposażenia statku latającego, umożliwiający załodze kontrolę położenia i ruchu statku lub sprawdzanie działania poszczególnych zespołów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyrząd pomiarowy - narzędzie pomiarowe do wykonywania pomiarów przez przetwarzanie wielkości mierzonej lub innej z nią związanej na odpowiednie wskazania; w przeciwieństwie do wzorców miar p.m. są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną, powiększanie dokładności odczytania, podawanie wielkości mierzonej w postaci analogowej lub cyfrowej (uprawnienia budowlane).

Przyrząd półprzewodnikowy

Przyrząd półprzewodnikowy, element półprzewodnikowy - przyrząd, którego działanie opiera się na zjawiskach fizycznych wywołanych przepływem prądu w półprzewodniku; p.p. dzielą się na; oporniki półprzewodnikowe (np. termistor), p.p. fotoelektryczne (np. fotodioda, fototranzystor) p.p. prostownicze (np. tyrystor), p.p. termoelektryczne (np. ter- mogenerator), p.p. wzmacniające (np. dioda tunelowa, fieldistor) (program egzamin ustny).

Przyrząd próżniowy - przyrząd, który wymaga próżni w swej normalnej pracy przyrząd ratunkowy - narzędzie lub zespól połączonych w jedną całość przedmiotów, przeznaczone do wykonywania w otworze wiertniczym określonych czynności ratunkowych (mających na celu usunięcie przeszkody) przyrząd rejestrujący - rejestrator przyrząd rozciągowy aparat rozciągowy przyrząd rozprężny, przyrząd ekspansyjny - element konstrukcyjny turbiny cieplnej, w którym następuje rozprężenie czynnika w celu zamiany jego energii cieplnej w energię kinetyczną; p.r. stanowią przede wszystkim elementy nieruchome, których zespoły tworzą wieńce lub segmenty dyszowe i kierownicze (opinie o programie).

Przyrząd rysunkowy, mechaniczna kątownica rysunkowa - przyrząd ułatwiający rysowanie linii równoległych lub prostopadłych do dowolnego kierunku na płaszczyźnie rysunkowej; p.r. zastępuje przykładnicę i trójkąty rysunkowe przyrząd suwmiarkowy - przyrząd pomiarowy zaopatrzony w suwak z noniuszem: do p.s. należą suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe i wysokościomierze suwmiarkowe (segregator aktów prawnych).

Przyrząd tnący - zespół roboczy kosiarek, żniwiarek, wiązałek i kombajnów; służy do ścinania źdźbeł trawy lub zboża; składa się z nieruchomej belki palcowej, do której przymocowane są palce, oraz ruchomej listwy tnącej, do której przymocowane są nożyki przyrząd ustawczy - przyrząd do ustawiania narzędzi na zadany wymiar obróbkowy przyrząd wiertniczy - narzędzie złożone lub zespół połączonych w jedną całość przedmiotów, przeznaczone do wykonywania określonych czynności wiertniczych (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !