Przyrząd kolimacyjny

Przyrząd kolimacyjny

Przyrząd kolimacyjny - przyrząd optyczny do pomiaru kątów odchyleń od prostoliniowości, płaskości, współosiowości, którego zasadniczą część stanowią kolimator (przyrząd optyczny do otrzymywania równoległych wiązek promieni świetlnych) i luneta obserwacyjna; oś optyczna kolimatora przy płaskiej powierzchni (kącie 180°) pokrywa się z osią optyczną lunety, a odchylenie od tej osi jest miarą odchyłki od prostoliniowości, płaskości lub współosiowości przyrząd mikrometryczny - przyrząd pomiarowy, w którym funkcję wzorca pełni śruba o określonym skoku; p.m. służą do pomiarów wewnętrznych i zewnętrznych oraz do pomiarów głębokościowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przyrząd obrabiarkowy - pomoc warsztatowa przeznaczona do rozszerzenia możliwości technologicznych obrabiarki przez realizowanie dodatkowych, potrzebnych przy obróbce ruchów w układzie: przedmiot obrabiany - narzędzie; przykładami p.o. są stoły obrotowe do frezarek, podzielnice, głowice wielowrzecionowe do wiertarek; w p.o. ustala się i zamocowuje zarówno przedmioty obrabiane, jak i narzędzia, bezpośrednio lub przy użyciu chwytu obróbkowego albo oprawki narzędziowej przyrząd piszący - przyrząd rejestrujący, który kreśli krzywą przebiegu mierzonej wielkości na taśmie wykresowej lub na krążku wykresowym za pomocą pisaka przyrząd pokładowy - przyrząd stanowiący część wyposażenia statku latającego, umożliwiający załodze kontrolę położenia i ruchu statku lub sprawdzanie działania poszczególnych zespołów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przyrząd pomiarowy - narzędzie pomiarowe do wykonywania pomiarów przez przetwarzanie wielkości mierzonej lub innej z nią związanej na odpowiednie wskazania; w przeciwieństwie do wzorców miar p.m. są wyposażone w przetworniki, które spełniają różne funkcje, np. przetwarzanie jednej wielkości w inną, powiększanie dokładności odczytania, podawanie wielkości mierzonej w postaci analogowej lub cyfrowej (uprawnienia budowlane).

Przyrząd półprzewodnikowy

Przyrząd półprzewodnikowy, element półprzewodnikowy - przyrząd, którego działanie opiera się na zjawiskach fizycznych wywołanych przepływem prądu w półprzewodniku; p.p. dzielą się na; oporniki półprzewodnikowe (np. termistor), p.p. fotoelektryczne (np. fotodioda, fototranzystor) p.p. prostownicze (np. tyrystor), p.p. termoelektryczne (np. ter- mogenerator), p.p. wzmacniające (np. dioda tunelowa, fieldistor) (program egzamin ustny).

Przyrząd próżniowy - przyrząd, który wymaga próżni w swej normalnej pracy przyrząd ratunkowy - narzędzie lub zespól połączonych w jedną całość przedmiotów, przeznaczone do wykonywania w otworze wiertniczym określonych czynności ratunkowych (mających na celu usunięcie przeszkody) przyrząd rejestrujący - rejestrator przyrząd rozciągowy aparat rozciągowy przyrząd rozprężny, przyrząd ekspansyjny - element konstrukcyjny turbiny cieplnej, w którym następuje rozprężenie czynnika w celu zamiany jego energii cieplnej w energię kinetyczną; p.r. stanowią przede wszystkim elementy nieruchome, których zespoły tworzą wieńce lub segmenty dyszowe i kierownicze (opinie o programie).

Przyrząd rysunkowy, mechaniczna kątownica rysunkowa - przyrząd ułatwiający rysowanie linii równoległych lub prostopadłych do dowolnego kierunku na płaszczyźnie rysunkowej; p.r. zastępuje przykładnicę i trójkąty rysunkowe przyrząd suwmiarkowy - przyrząd pomiarowy zaopatrzony w suwak z noniuszem: do p.s. należą suwmiarki, głębokościomierze suwmiarkowe i wysokościomierze suwmiarkowe (segregator aktów prawnych).

Przyrząd tnący - zespół roboczy kosiarek, żniwiarek, wiązałek i kombajnów; służy do ścinania źdźbeł trawy lub zboża; składa się z nieruchomej belki palcowej, do której przymocowane są palce, oraz ruchomej listwy tnącej, do której przymocowane są nożyki przyrząd ustawczy - przyrząd do ustawiania narzędzi na zadany wymiar obróbkowy przyrząd wiertniczy - narzędzie złożone lub zespół połączonych w jedną całość przedmiotów, przeznaczone do wykonywania określonych czynności wiertniczych (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości, zwana także wartością rynkową, to znana cena, za którą dana własność może być sprzedawana lub wynajęta na otwartym…

Utylizacja odpadów

Utylizacja odpadów to proces usuwania lub utylizacja odpadów w sposób, który minimalizuje ich wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Proces…

Roboty rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe do specjalistycznych maszyn i roboty przeznaczone do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków, infrastruktury, obiektów przemysłowych i innych…

Jadalnia w miejscu pracy

Jadalnia w miejscu pracy do miejsca, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki, odpoczywać i relaksować się podczas przerw obiadowych lub innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami