Blog

Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
30.06.2021

Przyśpieszone dojrzewanie elementów

W artykule znajdziesz:

Przyśpieszone dojrzewanie elementów

Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Przyśpieszone dojrzewanie elementów

W rozdziale tym omówimy pokrótce niektóre interesujące wyniki dotychczasowych doświadczeń i badań nad wpływem dodatku gliny do cementu przy naparzaniu wyrobów betonowych oraz ostatnie osiągnięcia radzieckie (prof. Budników - Sesja Problemowa Polskiej Akademii Nauk) w zakresie badań nad wpływem dodatku gliny do wapna na elementy poddane naparzaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Autoklawizacja (obróbka higrotermiczna) ma na celu, jak wiadomo, przyśpieszenie twardnienia spoiwa w betonie, co ma decydujące znaczenie dla skrócenia cyklu przemysłowej produkcji wyrobów betonowych. Przez obróbkę cieplną można uzyskać na ogół po 24 godzinach wymaganą wytrzymałość 28-dniową, niezależnie od wpływów atmosferycznych, dzięki czemu likwiduje się sezonowość w produkcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W Rosji rozmach budownictwa i warunki ustrojowe, sprzyjające rozwojowi nauk technicznych, powiązały naukę z doświadczeniami setek i tysięcy zakładów i budów, wyprzedzając bieżące potrzeby produkcji. W bogatej literaturze rosyjskiej znajdujemy wiele pomyślnie rozwiązanych zagadnień przyśpieszonej produkcji elementów; rozwiązania te wyprzedzają wykonawstwo i nadają mu postępowy kierunek.

W polskich książkach, w których została omówiona technologia betonu, podano, korzystając z osiągnięć radzieckich i własnych, sposoby opanowania nowych procesów produkcyjnych w zakresie obróbki termicznej nisko- i wysokoprężnej; tu ograniczymy się zatem do omówienia znaczenia, jakie przy tych przyśpieszonych procesach ma dodatek gliny do spoiwa (uprawnienia budowlane).
Przyśpieszone dojrzewanie elementów za pomocą naparzania odbywa się w komorach zwanych autoklawami. W szczelnie zamkniętych komorach, w temperaturze ok. 150 °C, pod ciśnieniem, para nasycona zostaje wtłoczona w pory elementów, powodując raptowne przemiany fizyko-chemiczne i znaczne skrócenie czasu twardnienia spoiwa. Jak stwierdzono, rodzaj spoiwa, jego skład chemiczny i procentowa zawartość związków wapniowych i glinowych w cementach odgrywają poważną rolę w procesie naparzania pod ciśnieniem.

Efekt procesu naparzania

Efekt procesu naparzania będzie inny przy mieszanych spoiwach cementowo-glinianych (program egzamin ustny). Zagadnienie wpływu dodatku gliny na chemizm cementu przy jego normalnym twardnieniu nie zostało dotychczas poza wstępnymi próbami wszechstronnie wyjaśnione.

Z praktyki wiemy jedynie, jakie są skutki dodatku gliny na szybkość procesu twardnienia spoiw. Mniej jeszcze wiemy o wpływie dodatku gliny na reakcje fizykochemiczne przy naparzaniu, ale mamy również i na tym odcinku do zanotowania pewne, choć skromniejsze osiągnięcia praktyczne. I tak np. w Moskwie przy produkcji pustaków betonowych z zastosowaniem naparzania dodano do zarobienia betonu piasek z dużą zawartością gliny (opinie o programie). Jak się okazało, szkodliwy wpływ większej ilości gliny w piasku, redukuje się dzięki reakcjom, jakie zachodzą między gliną, a wydzielającym się w okresie hydrolizy cementu w wysokiej temperaturze wolnym wapnem. Woljański podaje, iż uzyskana wytrzymałość betonu na ściskanie była po 22 godzinach naparzania średnio o 50% wyższa od wytrzymałości normalnej 28-dniowej. Okazało się, że wpływ dodatku gliny był tym większy, im beton był chudszy (tak jak przy normalnym dojrzewaniu).

piaszczystej lessowej do betonów i zapraw cementowych poddawanych (segregator aktów prawnych). Dodatek ten wywiera dodatni wpływ zarówno w zwykłych betonach, jak i w betonach żużlowych. Na przykład 10 do 20% dodatku gliny lessowej wpływa na zwiększenie urabialności i na zwiększenie od 15 do 40% wytrzymałości. Z tych krótkich przykładów nasuwa się następujący wniosek baza surowcowa dla autoklawizowanych sylikatów i lekkich betonów może być rozszerzona o piaski zanieczyszczone gliną, których użycie przy normalnym dojrzewaniu jest zabronione.

Znane i używane są w budownictwie cegły i płyty wapienno- piaskowe, tzw. sylikaty. Jak sama nazwa wskazuje, surowcami, z których wykonano te elementy, są piasek i wapno, przy czym piasku dodaje się ok. pięć do siedmiu razy więcej niż wapna (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

19.06.2024
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Materiały budowlane metalowe uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami