Przyśpieszone dojrzewanie elementów

Przyśpieszone dojrzewanie elementów

W rozdziale tym omówimy pokrótce niektóre interesujące wyniki dotychczasowych doświadczeń i badań nad wpływem dodatku gliny do cementu przy naparzaniu wyrobów betonowych oraz ostatnie osiągnięcia radzieckie (prof. Budników - Sesja Problemowa Polskiej Akademii Nauk) w zakresie badań nad wpływem dodatku gliny do wapna na elementy poddane naparzaniu (program uprawnienia budowlane na komputer).

Autoklawizacja (obróbka higrotermiczna) ma na celu, jak wiadomo, przyśpieszenie twardnienia spoiwa w betonie, co ma decydujące znaczenie dla skrócenia cyklu przemysłowej produkcji wyrobów betonowych. Przez obróbkę cieplną można uzyskać na ogół po 24 godzinach wymaganą wytrzymałość 28-dniową, niezależnie od wpływów atmosferycznych, dzięki czemu likwiduje się sezonowość w produkcji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W Rosji rozmach budownictwa i warunki ustrojowe, sprzyjające rozwojowi nauk technicznych, powiązały naukę z doświadczeniami setek i tysięcy zakładów i budów, wyprzedzając bieżące potrzeby produkcji. W bogatej literaturze rosyjskiej znajdujemy wiele pomyślnie rozwiązanych zagadnień przyśpieszonej produkcji elementów; rozwiązania te wyprzedzają wykonawstwo i nadają mu postępowy kierunek.

W polskich książkach, w których została omówiona technologia betonu, podano, korzystając z osiągnięć radzieckich i własnych, sposoby opanowania nowych procesów produkcyjnych w zakresie obróbki termicznej nisko- i wysokoprężnej; tu ograniczymy się zatem do omówienia znaczenia, jakie przy tych przyśpieszonych procesach ma dodatek gliny do spoiwa (uprawnienia budowlane).
Przyśpieszone dojrzewanie elementów za pomocą naparzania odbywa się w komorach zwanych autoklawami. W szczelnie zamkniętych komorach, w temperaturze ok. 150 °C, pod ciśnieniem, para nasycona zostaje wtłoczona w pory elementów, powodując raptowne przemiany fizyko-chemiczne i znaczne skrócenie czasu twardnienia spoiwa. Jak stwierdzono, rodzaj spoiwa, jego skład chemiczny i procentowa zawartość związków wapniowych i glinowych w cementach odgrywają poważną rolę w procesie naparzania pod ciśnieniem.

Efekt procesu naparzania

Efekt procesu naparzania będzie inny przy mieszanych spoiwach cementowo-glinianych (program egzamin ustny). Zagadnienie wpływu dodatku gliny na chemizm cementu przy jego normalnym twardnieniu nie zostało dotychczas poza wstępnymi próbami wszechstronnie wyjaśnione.

Z praktyki wiemy jedynie, jakie są skutki dodatku gliny na szybkość procesu twardnienia spoiw. Mniej jeszcze wiemy o wpływie dodatku gliny na reakcje fizykochemiczne przy naparzaniu, ale mamy również i na tym odcinku do zanotowania pewne, choć skromniejsze osiągnięcia praktyczne. I tak np. w Moskwie przy produkcji pustaków betonowych z zastosowaniem naparzania dodano do zarobienia betonu piasek z dużą zawartością gliny (opinie o programie). Jak się okazało, szkodliwy wpływ większej ilości gliny w piasku, redukuje się dzięki reakcjom, jakie zachodzą między gliną, a wydzielającym się w okresie hydrolizy cementu w wysokiej temperaturze wolnym wapnem. Woljański podaje, iż uzyskana wytrzymałość betonu na ściskanie była po 22 godzinach naparzania średnio o 50% wyższa od wytrzymałości normalnej 28-dniowej. Okazało się, że wpływ dodatku gliny był tym większy, im beton był chudszy (tak jak przy normalnym dojrzewaniu).

piaszczystej lessowej do betonów i zapraw cementowych poddawanych (segregator aktów prawnych). Dodatek ten wywiera dodatni wpływ zarówno w zwykłych betonach, jak i w betonach żużlowych. Na przykład 10 do 20% dodatku gliny lessowej wpływa na zwiększenie urabialności i na zwiększenie od 15 do 40% wytrzymałości. Z tych krótkich przykładów nasuwa się następujący wniosek baza surowcowa dla autoklawizowanych sylikatów i lekkich betonów może być rozszerzona o piaski zanieczyszczone gliną, których użycie przy normalnym dojrzewaniu jest zabronione.

Znane i używane są w budownictwie cegły i płyty wapienno- piaskowe, tzw. sylikaty. Jak sama nazwa wskazuje, surowcami, z których wykonano te elementy, są piasek i wapno, przy czym piasku dodaje się ok. pięć do siedmiu razy więcej niż wapna (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !