Pytania z norm - fundamenty budowlane


Fundamenty budowlane - nośność pali i fundamentów palowych

Kiedy nośność grupy pali wprowadzonych w grunty spoiste jest równa się sumie nośności pali pojedynczych?

Odp: Wtedy kiedy strefy naprężeń nie zachodzą na siebie.


Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

Odp: w rurach obsadowych wyciąganych, z pozostawieniem rur obsadowych w gruncie, w zawiesinie iłowej, metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną


Jakie sposoby wykonywania pali prefabrykowanych, stalowych z dnem zamkniętym i stalowych z profili wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

Odp: wbijane, wpłukiwane, wwibrowywane


W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać na wyboczenie?

Odp: wystają ponad grunt, lub przechodzą przez namuły i torfy


Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma?

Odp: osiadanie, odkształcenie i przechylenie


W jakim celu wykonuje się próbne obciążenie pali?

Odp: w celu potwierdzenia obliczeń nośności pala.


Co jest podstawą do ewentualnych zmian w projekcie palowania?

Odp:wyniki próbnych obciążeń pali


W jakich miejscach, we wszystkich przypadkach, należy poddawać pale próbnemu obciążeniu?

Odp: kiedy liczba pali przekracza 25 sztuk, w miejscach o najniekorzystniejszych warunkach geotechnicznych


Kiedy próbnych obciążeń pali można nie wykonywać?

Odp: kiedy liczba pali nie jest większa niż 25 sztuk a nośność podłoża oraz jakość wykonania pali nie budzą zastrzeżeń.


Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym obciążeniu pali na wciskanie?

Odp: od 1/8 do 1/12 obliczeniowej nośności pala wciskanego i stopni nie powinno być mniej niż 10


Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym wyciąganiu pali?

Odp: od 1/15 do 1/20 obliczeniowej nośności pala wyciąganego i stopni nie powinno być mniej niż 10


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Odp:od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 10m


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Odp: od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 5m


W jakim gruntach uwzględnia się wpływ średnicy pala na wartość jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala i głębokość krytyczną?

Odp:w gruntach niespoistych średnio zagęszcz. I zagęszczonych


Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on przegubowo podparty w gruncie?

Odp: jeżeli pal zagłębiony jest w gruncie na głębokość 3,5m i mniejszą.(w grunt nośny)


Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on utwierdzony w gruncie?

Odp:jeżeli pal jest zagłębiony na głębokość powyżej 3,5m(w grunt nośny)


W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu?

Odp: pale opierają się na skale, gdy końce pali są zagłębione co najmniej 1 m w grunty gruboziarniste, piaski grube, spoiste zwarte, wbijane bez wpłukiwania.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !