Blog

30.05.2018

Pytania z norm - fundamenty budowlane

W artykule znajdziesz:

Pytania z norm - fundamenty budowlane


Fundamenty budowlane - nośność pali i fundamentów palowych

Kiedy nośność grupy pali wprowadzonych w grunty spoiste jest równa się sumie nośności pali pojedynczych?

Odp: Wtedy kiedy strefy naprężeń nie zachodzą na siebie.


Jakie sposoby wykonywania pali wierconych wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

Odp: w rurach obsadowych wyciąganych, z pozostawieniem rur obsadowych w gruncie, w zawiesinie iłowej, metodą obrotowo-ssącą z płuczką wodną


Jakie sposoby wykonywania pali prefabrykowanych, stalowych z dnem zamkniętym i stalowych z profili wyróżnia norma (w tablicy współczynników technologicznych)?

Odp: wbijane, wpłukiwane, wwibrowywane


W jakich przypadkach pale ściskane należy dodatkowo obliczać na wyboczenie?

Odp: wystają ponad grunt, lub przechodzą przez namuły i torfy


Jakie rodzaje stanów granicznych użytkowania wyróżnia norma?

Odp: osiadanie, odkształcenie i przechylenie


W jakim celu wykonuje się próbne obciążenie pali?

Odp: w celu potwierdzenia obliczeń nośności pala.


Co jest podstawą do ewentualnych zmian w projekcie palowania?

Odp:wyniki próbnych obciążeń pali


W jakich miejscach, we wszystkich przypadkach, należy poddawać pale próbnemu obciążeniu?

Odp: kiedy liczba pali przekracza 25 sztuk, w miejscach o najniekorzystniejszych warunkach geotechnicznych


Kiedy próbnych obciążeń pali można nie wykonywać?

Odp: kiedy liczba pali nie jest większa niż 25 sztuk a nośność podłoża oraz jakość wykonania pali nie budzą zastrzeżeń.


Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym obciążeniu pali na wciskanie?

Odp: od 1/8 do 1/12 obliczeniowej nośności pala wciskanego i stopni nie powinno być mniej niż 10


Jakimi stopniami powinno wzrastać obciążenie i ile powinno być stopni obciążeń przy próbnym wyciąganiu pali?

Odp: od 1/15 do 1/20 obliczeniowej nośności pala wyciąganego i stopni nie powinno być mniej niż 10


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala?

Odp:od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 10m


Od czego zależą tabelaryczne wartości jednostkowego granicznego oporu gruntu wzdłuż pobocznicy pala?

Odp: od rodzaju grunt i stopnia (zagęszczenia lub plastyczności) od 5m


W jakim gruntach uwzględnia się wpływ średnicy pala na wartość jednostkowego granicznego oporu gruntu pod podstawą pala i głębokość krytyczną?

Odp:w gruntach niespoistych średnio zagęszcz. I zagęszczonych


Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on przegubowo podparty w gruncie?

Odp: jeżeli pal zagłębiony jest w gruncie na głębokość 3,5m i mniejszą.(w grunt nośny)


Kiedy przy obliczaniu pala ściskanego na wyboczenie można uważać że jest on utwierdzony w gruncie?

Odp:jeżeli pal jest zagłębiony na głębokość powyżej 3,5m(w grunt nośny)


W jakich przypadkach nośność grupy pali równa się sumie nośności pali pojedynczych, niezależnie od ich rozstawu?

Odp: pale opierają się na skale, gdy końce pali są zagłębione co najmniej 1 m w grunty gruboziarniste, piaski grube, spoiste zwarte, wbijane bez wpłukiwania.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami