Roboty budowlane – prawo w Polsce

W rozumieniu obowiązujących przepisów roboty budowlane to zarówno budowa, jak i przebudowa, montaż, remont bądź rozbiórka obiektu budowlanego (program na komputer). Jest to proces złożony organizacyjnie, technologiczne oraz finansowe, wymagający współdziałania grupy ludzi. Nadzór oraz odpowiedzialność za prawidłowy przebieg tego procesu spoczywa na osobie, która posiada uprawnienia budowlane – jest to kierownik budowy. Ponadto proces budowlany podlega kontroli ze strony nadzoru budowlanego, inspekcji pracy, organu nadzory administracyjno-budowlanego, staży pożarne, straży miejskiej oraz innych organów w zakresie swoich kompetencji (program na telefon).
Wszystkie zasady związane z prowadzeniem robót budowlanych w Polsce normuje ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku. Jej zapisy regulują całe postępowanie, związane z procesem budowlanymi, czyli:
• rozpoczęcie robót budowlanych,
• zasady wykonywania robót budowlanych,
• postępowanie po zakończeniu robót budowlanych.

Inwestor budowlany

Roboty budowlane – prawo w Polsce

W czasie wykonywania robót budowlanych konieczne jest także przestrzeganie innych przepisów prawnych (program na egzamin ustny), które określają prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego. Do tych przepisów prawnych zalicza się:
• przepisy techniczno-budowlane – są to warunki techniczne, jakim muszą odpowiadać obiekty budowlane oraz ich usytuowanie, łącznie z warunkami technicznymi użytkowania takich obiektów (promocja 3 w 1),
• przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót budowlanych,
• przepisy związane z ochroną przeciwpożarową w czasie wykonywania prac budowlanych (segregator),
• inne przepisy, np. opracowania techniczno-budowlane, aprobaty techniczne, ekspertyzy czy decyzje administracyjne.
W Polsce roboty budowlane mogą być realizowane przez samego inwestora lub na jego zlecenie. Inwestor budowlany ma obowiązek zorganizowania całego procesu budowlanego, czyli m.in. do zapewniania nadzoru oraz wykonywania prac budowlanych przez osoby, które mają uprawnienia budowlane, pozwalające na sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !