Roboty budowlane w Polsce


Uprawnienia budowlane w Polsce

 

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest łatwe. Mogą je zdobyć wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Pierwsze regulacje związane z uprawnieniami budowlanymi pojawiły się w polskich przepisach w 1928 roku. Od tego czasu zaszło wiele zmian i obecnie uprawnienia budowlane można uzyskać dopiero po zdaniu egzaminu.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby kierować robotami budowlanymi

Robotami budowlanymi w Polsce może kierować osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne zakończone zdobyciem dyplomu. Wykształcenie to musi być zdobyte na jednej z krajowych politechnik państwowych na wydziale architektonicznym lub na uczelni zagranicznej na wydziale odpowiadającym wydziałowi architektonicznemu. Ponadto osoba tak musi wykazać się przynajmniej trzyletnią praktyką przy robotach budowlanych w służbie prywatnej, państwowej lub samorządowej. Praktyka musi być zaświadczona przez odpowiedni urząd lub osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi jest złożenie egzaminu z ustawodawstwa budowlanego i przepisów, których znajomość jest niezbędna przy wykonywaniu zawodu.


Do kierowania robotami budowlanymi uprawnione są także osoby, które ukończyły średnią szkołę budowlaną, wydział budowlany średniej szkoły zawodowej lub szkolę budownictwa naziemnego stopnia licealnego oraz odbyły przynajmniej pięcioletnią praktykę przy robotach budowlanych w służbie prywatnej, państwowej lub samorządowej. Praktyka musi być zaświadczona przez odpowiedni urząd lub osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto konieczne jest złożenie i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane w określonej specjalności.


Osoby, które spełnią powyższe warunki są uprawnione nie tylko do kierowania robotami budowlanymi, ale także do sporządzania projektów robót, do których są uprawnione.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami