Blog

Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 10
30.05.2018

Roboty budowlane w Polsce

W artykule znajdziesz:

Roboty budowlane w Polsce


Uprawnienia budowlane w Polsce

 

Zdobycie uprawnień budowlanych pozwalających na pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie nie jest łatwe. Mogą je zdobyć wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową. Pierwsze regulacje związane z uprawnieniami budowlanymi pojawiły się w polskich przepisach w 1928 roku. Od tego czasu zaszło wiele zmian i obecnie uprawnienia budowlane można uzyskać dopiero po zdaniu egzaminu.

 

Warunki, które trzeba spełnić, aby kierować robotami budowlanymi

Robotami budowlanymi w Polsce może kierować osoba, która posiada wykształcenie wyższe techniczne zakończone zdobyciem dyplomu. Wykształcenie to musi być zdobyte na jednej z krajowych politechnik państwowych na wydziale architektonicznym lub na uczelni zagranicznej na wydziale odpowiadającym wydziałowi architektonicznemu. Ponadto osoba tak musi wykazać się przynajmniej trzyletnią praktyką przy robotach budowlanych w służbie prywatnej, państwowej lub samorządowej. Praktyka musi być zaświadczona przez odpowiedni urząd lub osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. Niezbędnym warunkiem uprawniającym do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi jest złożenie egzaminu z ustawodawstwa budowlanego i przepisów, których znajomość jest niezbędna przy wykonywaniu zawodu.


Do kierowania robotami budowlanymi uprawnione są także osoby, które ukończyły średnią szkołę budowlaną, wydział budowlany średniej szkoły zawodowej lub szkolę budownictwa naziemnego stopnia licealnego oraz odbyły przynajmniej pięcioletnią praktykę przy robotach budowlanych w służbie prywatnej, państwowej lub samorządowej. Praktyka musi być zaświadczona przez odpowiedni urząd lub osobę uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi. Ponadto konieczne jest złożenie i zdanie egzaminu na uprawnienia budowlane w określonej specjalności.


Osoby, które spełnią powyższe warunki są uprawnione nie tylko do kierowania robotami budowlanymi, ale także do sporządzania projektów robót, do których są uprawnione.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 15 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 16 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 17
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 18
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 19 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 20 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 21
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 31 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 32 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 33
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 34
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 35 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 36 Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 37
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Spadki i średnice podejść zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami