Blog

03.03.2020

Roboty murowe z cegły

Roboty murowe z cegły

Roboty murowe z cegły

Warunki techniczne wykonania określa, że dopuszczalna różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku wynosi 4 m, przy czym w miejscu połączenia należy stosować strzępie uciekające (program uprawnienia budowlane na komputer).

W razie konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów można dokonać tego strzępiami uciekającymi, lecz z uskokami poziomymi, albo też można zrobić dylatację.
Połączenie na wpust wykonywa się przy większych wysokościach dołączanej ściany.

Na przykład w ścianach szczytowych głównego gmachu Politechniki Warszawskiej pozostawiono wpusty (gniazda), w celu dołączenia ścian nowego skrzydła, którego budowa była przewidywana. Nowe ściany fundowane są na oddzielnym fundamencie, aby mogły osiadać niezależnie od starego budynku.

W miejscu połączenia powinna powstać pionowa spoina bez zaprawy, tzw. dylatacja, która umożliwia niezależne odkształcenia obydwu ścian w kierunku ich długości i w kierunku pionowym, natomiast pozwala na przenoszenie z jednego muru na drugi sił poziomych poprzecznych, np. parcia wiatru. Aby umożliwić wykonanie tego rodzaju spoiny, zakłada się w nią 2 warstwy dykty nasyconej środkiem grzybobójczym. Niekiedy zakłada się 2 warstwy papy, co jednak nie gwarantuje niezależnego osiadania murów, ponieważ murarze przeważnie tak mocno dociskają cegły do papy, że tarcie uniemożliwia jakikolwiek przesuw.

Spoiny dylatacyjnej lepiej jest od zewnątrz nie tynkować, ponieważ ładniej wygląda spoina nie- tynkowana niż popękany tynk, który by ją miał przykryć. Zresztą spoinę tę można niejednokrotnie zakryć rurą spustową.
W szczególnych przypadkach, np. przy licówce z cegły cementowej lub z kamienia, gdy chodzi o ładne wykończenie spoiny, osadza się w narożnikach na wąsy kątowniki miedziane (np. 30 X 30 X 4 mm) i do jednego z tych kątowników przyspawa się pas blachy miedzianej o grubości ok. 2 mm (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Kanały dymowe

Kanały dymowe odprowadzają spaliny z pieców do atmosfery. Działanie kanałów jest ssące, spowodowane różnicą ciśnień - chłodniejszego cięższego powietrza w pomieszczeniu i cieplejszego lżejszego powietrza w kanałach. Ta różnica ciśnień jest wprawdzie niewielka - wynosi izaledwie kilka mm słupa wody - ale to wystarcza do spowodowania ruchu gazów.
Ilość ognisk spalania dołączanych do jednego kanału.

Jeżeli to możliwe, każdy piec powinien mieć oddzielny kanał aż do samego wierzchu komina. Włączanie dwóch a nawet trzech pieców służących do ogrzewania w jeden kanał, aczkolwiek jest przez Prawo Budowlane dopuszczalne (z wyjątkiem pieców kuchennnych, z których każdy powinien mieć oddzielny kanał), należy traktować jako ostateczność, podyktowaną brakiem miejsca w murach, bowiem przy wspólnym kanale piece mogą sobie przeszkadzać (uprawnienia budowlane).

Przy włączaniu kilku pieców do jednego kanału dymowego należy mieć na uwadze:
a) włączać tylko piece znajdujące się po jednej stronie budynku, aby dym nie przedostawał się na drugą stronę wskutek różnych ciśnień powietrza;
b) praktyka wykazała, że najlepiej jest włączać piece poprzez jedną kondygnację, np. parteru i 2 piętra;
c) piece górnych kondygnacji sprawiają najwięcej kłopotów i dlatego powinny mieć własne kanały dymowe (program egzamin ustny).

Piece gazowe kąpielowe powinny mieć w zasadzie oddzielne kanały spalinowe. Dopuszcza się włączenie dwóch pieców gazowych kąpielowych do jednego kanału spalinowego, jednak poprzez jedną kondygnację nie- włączoną (opinie o programie). Piece gazowe kąpielowe dwóch najwyższych kondygnacji powinny mieć pojedyncze samodzielne kanały spalinowe zakończone nieruchomymi nasadami deflektorowymi (np. typu Chanard lub Cagi).

W budynkach z centralnym ogrzewaniem każde mieszkanie powinno mieć przynajmniej jeden kanał, do którego w przypadku awarii centralnego ogrzewania mógłby być włączony piec ogrzewczy; może to być kanał wentylacyjny zbudowany według wymagań, jakim powinny odpowiadać kanały dymowe, zaopatrzony we wlot do włączenia pieca, osłonięty blaszaną pokrywą (segregator aktów prawnych).

Przekroje kanałów i ich wymiary. Kanały dymowe wykonywane są o przekroju prostokątnym bądź kołowym. Przekrój kołowy daje mniejszy opór tarcia przy przechodzeniu gazów i łatwiej go można oczyścić, natomiast przekrój prostokątny ma zaletę prostoty wykonania.
Wymiary przekrojów poprzecznych kanałów dymowych zwykłych pieców i kuchni w mieszkaniach bywają w praktyce V2 X V2 cegły (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami