Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

Jako konstrukcje niezbrojone betony lekkie znajdują zastosowanie w postaci ścian konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ściany konstrukcyjne poza ciężarem własnym jednej kondygnacji przenoszą także obciążenie od innych elementów budynku. Do ścian tego rodzaju zaliczamy: ściany nośne przenoszące obciążenie od stropów i ścian wyższych kondygnacji, ściany samonośne przenoszące obciążenie tylko od ścian wyższych kondygnacji i ściany usztywniające (z reguły - nośne lub samonośne) przenoszące obciążenie siłami poziomymi.

Ściany z betonów lekkich projektujemy jako konstrukcje niezbrojone, kierując się ogólnymi zasadami projektowania tego rodzaju konstrukcji z betonu lub muru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
O specyfice konstrukcji niezbrojonych z betonów lekkich, wyróżniającej je, w stosunku do konstrukcji niezbrojonych z betonu zwykłego lub muru z cegły, stanowi wytrzymałość oraz odkształcalność ściany.
Wytrzymałość ściany oznacza wytrzymałość materiału, z którego zbudowana jest ściana. W przypadku ściany murowej lub z prefabrykatów o wysokości mniejszej niż wysokość kondygnacji jest to wytrzymałość muru, a więc iloraz siły niszczącej przez powierzchnię jednostkowego elementu murowego ściany. W przypadku ścian z prefabrykatów o wysokości równej wysokości kondygnacji lub ścian monolitycznych jest to wytrzymałość betonu (uprawnienia budowlane).

W obliczeniach statycznych nośność ściany sprawdzana jest w dwóch przekrojach: w połowie wysokości kondygnacji, gdzie o nośności ustroju decyduje wytrzymałość betonu i w bezpośrednim sąsiedztwie oparcia stropu, gdzie decydują warunki konstrukcyjne jego oparcia i wytrzymałość materiału na docisk.
Sprawdzanie nośności ściany w przekroju oparcia stropu jest szczególnie ważne w budownictwie uprzemysłowionym, przy stosowaniu stropów z prefabrykatów wielkowymiarowych (program egzamin ustny).

Odkształcalność materiału

Odkształcalność materiału ma decydujący wpływ na nośność ściany w zależności od schematu jej pracy (wielkość mimośrodu, smukłość ściany, warunki usztywnienia wzdłuż krawędzi poziomych i pionowych) oraz długotrwałości oddziaływania obciążenia.
Związek a (e) dla betonów różnego rodzaju, a także i dla ścian z bloków wykonywanych z tych betonów, może być określony za pomocą funkcji tego samego typu. Wobec tego specyfikę konstrukcji z betonów lekkich określić można w tym względzie przez podanie tylko modułu sprężystości betonu lub cechy odkształcalności (opinie o programie).

Sposób wykonania i rodzaj konstrukcji ściany wpływają nie tylko na wartość R i związek o (e) materiału ściany, lecz również na schemat statycznej pracy ściany (wielkość mimośrodu technicznego) i na wartość współczynników poprawkowych, miarodajnych do obliczenia współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji. Problemy te, szczególnie istotne dla konstrukcji z prefabrykatów wielkowymiarowych, omówiono szerzej w pracy.
Praca ściany. Ściany z drobnych bloczków pracują pod obciążeniem pionowym w podobny sposób jak ściany murowane z cegieł. Poszczególne bloki ulegają nie tylko ściskaniu, lecz również i zginaniu, w związku z czym powstają pionowe rysy, z reguły w przedłużeniu spoin czołowych (segregator aktów prawnych).

W ścianach z bloków gazobetonowych, charakteryzujących się stosunkowo małą wytrzymałością na rozciąganie, powstawanie rys pionowych obserwuje się już przy naprężeniach średnich równych 0,4-h0,6 R, w ścianach z pustaków żużlobetonowych - przy oj> = 0,5-FO,8 R. Wpływ rodzaju zaprawy na warunki tworzenia się rys jest z reguły mniej widoczny niż w przypadku murów z cegły.
Jest charakterystyczne, że rysy pionowe, powstałe wskutek pracy bloku w ścianie, na ogół przebiegają w sposób niezależny od drobnych rys skurczowych, które występują niekiedy (szczególnie przy zbyt mocnej zaprawie) na powierzchni bloków.

Wpływ wytrzymałości zaprawy na wytrzymałość ściany jest mniejszy w przypadku ścian z bloków betonowych niż w przypadku muru z cegły. Zjawisko to łączy się z jednej strony z mniejszą liczbą spoin wspornych w ścianach z bloków betonowych (większa wysokość bloków), a z drugiej - również z niższym stosunkiem współczynników sprężystości betonów lekkich i zaprawy niż ceramiki i zaprawy (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !