Blog

Formy stalowe zdjęcie nr 10
22.07.2020

Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

W artykule znajdziesz:

Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

Formy stalowe zdjęcie nr 11
Rodzaje ścian i specyfika konstrukcji

Jako konstrukcje niezbrojone betony lekkie znajdują zastosowanie w postaci ścian konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na komputer).
Ściany konstrukcyjne poza ciężarem własnym jednej kondygnacji przenoszą także obciążenie od innych elementów budynku. Do ścian tego rodzaju zaliczamy: ściany nośne przenoszące obciążenie od stropów i ścian wyższych kondygnacji, ściany samonośne przenoszące obciążenie tylko od ścian wyższych kondygnacji i ściany usztywniające (z reguły - nośne lub samonośne) przenoszące obciążenie siłami poziomymi.

Ściany z betonów lekkich projektujemy jako konstrukcje niezbrojone, kierując się ogólnymi zasadami projektowania tego rodzaju konstrukcji z betonu lub muru (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
O specyfice konstrukcji niezbrojonych z betonów lekkich, wyróżniającej je, w stosunku do konstrukcji niezbrojonych z betonu zwykłego lub muru z cegły, stanowi wytrzymałość oraz odkształcalność ściany.
Wytrzymałość ściany oznacza wytrzymałość materiału, z którego zbudowana jest ściana. W przypadku ściany murowej lub z prefabrykatów o wysokości mniejszej niż wysokość kondygnacji jest to wytrzymałość muru, a więc iloraz siły niszczącej przez powierzchnię jednostkowego elementu murowego ściany. W przypadku ścian z prefabrykatów o wysokości równej wysokości kondygnacji lub ścian monolitycznych jest to wytrzymałość betonu (uprawnienia budowlane).

W obliczeniach statycznych nośność ściany sprawdzana jest w dwóch przekrojach: w połowie wysokości kondygnacji, gdzie o nośności ustroju decyduje wytrzymałość betonu i w bezpośrednim sąsiedztwie oparcia stropu, gdzie decydują warunki konstrukcyjne jego oparcia i wytrzymałość materiału na docisk.
Sprawdzanie nośności ściany w przekroju oparcia stropu jest szczególnie ważne w budownictwie uprzemysłowionym, przy stosowaniu stropów z prefabrykatów wielkowymiarowych (program egzamin ustny).

Odkształcalność materiału

Odkształcalność materiału ma decydujący wpływ na nośność ściany w zależności od schematu jej pracy (wielkość mimośrodu, smukłość ściany, warunki usztywnienia wzdłuż krawędzi poziomych i pionowych) oraz długotrwałości oddziaływania obciążenia.
Związek a (e) dla betonów różnego rodzaju, a także i dla ścian z bloków wykonywanych z tych betonów, może być określony za pomocą funkcji tego samego typu. Wobec tego specyfikę konstrukcji z betonów lekkich określić można w tym względzie przez podanie tylko modułu sprężystości betonu lub cechy odkształcalności (opinie o programie).

Sposób wykonania i rodzaj konstrukcji ściany wpływają nie tylko na wartość R i związek o (e) materiału ściany, lecz również na schemat statycznej pracy ściany (wielkość mimośrodu technicznego) i na wartość współczynników poprawkowych, miarodajnych do obliczenia współczynnika bezpieczeństwa konstrukcji. Problemy te, szczególnie istotne dla konstrukcji z prefabrykatów wielkowymiarowych, omówiono szerzej w pracy.
Praca ściany. Ściany z drobnych bloczków pracują pod obciążeniem pionowym w podobny sposób jak ściany murowane z cegieł. Poszczególne bloki ulegają nie tylko ściskaniu, lecz również i zginaniu, w związku z czym powstają pionowe rysy, z reguły w przedłużeniu spoin czołowych (segregator aktów prawnych).

W ścianach z bloków gazobetonowych, charakteryzujących się stosunkowo małą wytrzymałością na rozciąganie, powstawanie rys pionowych obserwuje się już przy naprężeniach średnich równych 0,4-h0,6 R, w ścianach z pustaków żużlobetonowych - przy oj> = 0,5-FO,8 R. Wpływ rodzaju zaprawy na warunki tworzenia się rys jest z reguły mniej widoczny niż w przypadku murów z cegły.
Jest charakterystyczne, że rysy pionowe, powstałe wskutek pracy bloku w ścianie, na ogół przebiegają w sposób niezależny od drobnych rys skurczowych, które występują niekiedy (szczególnie przy zbyt mocnej zaprawie) na powierzchni bloków.

Wpływ wytrzymałości zaprawy na wytrzymałość ściany jest mniejszy w przypadku ścian z bloków betonowych niż w przypadku muru z cegły. Zjawisko to łączy się z jednej strony z mniejszą liczbą spoin wspornych w ścianach z bloków betonowych (większa wysokość bloków), a z drugiej - również z niższym stosunkiem współczynników sprężystości betonów lekkich i zaprawy niż ceramiki i zaprawy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Formy stalowe zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Formy stalowe zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Formy stalowe zdjęcie nr 16 Formy stalowe zdjęcie nr 17 Formy stalowe zdjęcie nr 18
Formy stalowe zdjęcie nr 19
Formy stalowe zdjęcie nr 20 Formy stalowe zdjęcie nr 21 Formy stalowe zdjęcie nr 22
Formy stalowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy stalowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy stalowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Formy stalowe zdjęcie nr 32 Formy stalowe zdjęcie nr 33 Formy stalowe zdjęcie nr 34
Formy stalowe zdjęcie nr 35
Formy stalowe zdjęcie nr 36 Formy stalowe zdjęcie nr 37 Formy stalowe zdjęcie nr 38
Formy stalowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Formy stalowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Formy stalowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami