Graniczna wartość napięcia powierzchniowego

Graniczna wartość napięcia powierzchniowego

Graniczna wartość napięcia powierzchniowego ustalona została na 24 dyn/cm, co pozwoliło na następujące uszeregowanie rozpuszczalników dla Granicznym zatem rozpuszczalnikiem dla asfaltów jest czterochlorek węgla. Mniej trwałe asfalty, zawierające mniej żywic, nie rozpuszczają się w nim całkowicie (program uprawnienia budowlane na komputer).
Kilka gatunków asfaltów do celów specjalnych, jak np. do wyrobu lakierów, do czerni drukarskiej, do zalewania suchych ogniw, puszek akumulatorowych itp.
Są to asfalty twarde o małej penetracji, pozbawione prawie całkiem ciągliwości, nieplastyczne, wysokotopliwe.

W przemyśle materiałów izolacyjnych nie mają one prawie wcale zastosowania.
W celu uzyskania asfaltów o własnościach specjalnych, nie ujętych w normy stosuje się często w przemyśle mieszaniny asfaltów o różnych własnościach. Własności mieszanek muszą być zawsze sprawdzane laboratoryjnie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Pod nazwą smół rozumie się produkty płynne lub półpłynne otrzymywane przy destylacji rozkładowej (pirogenetycznej) ciał organicznych takich jak drewno, torf, węgiel brunatny, węgiel kamienny i łupki bitumiczne.

Przeróbka ciał organicznych może obejmować następujące operacje technologiczne:
- suchą destylację np. węgla kamiennego, tj. ogrzewanie materiału bez dostępu powietrza,
- niezupełne spalanie w atmosferze powietrza (pary) lub też spalanie przy ograniczonym dostępie powietrza (np. smoły generatorowe),
- tzw. kraking (cracking), czyli destylację rozkładową par olejowych w wysokich temperaturach (uprawnienia budowlane).
Najistotniejsze znaczenie dla przemysłu i techniki budowlanej mają smoły wysokotemperaturowe, otrzymywane przy suchej destylacji węgla kamiennego do celów koksowniczych (smoły koksownicze) i gazowniczych (smoły gazownicze), smoły uzyskiwane w generatorach (smoły generatorowe) oraz smoły otrzymywane w procesie wytlewania węgla (smoły wytlewne).
Przy produkcji koksu rozróżnia się dwa rodzaje procesów:
a) proces półkoksowania zachodzący w temperaturze 5004-600 C i dostarczający prócz półkoksu również i smołę zwaną wytlewną,
b) proces koksowania zachodzący w temperaturach 1000-4-1300 C, który obok koksu dostarcza tzw. smołę koksowniczą surową. Oba rodzaje smół różnią się znacznie składem, własnościami oraz wyglądem (program egzamin ustny).

Przełam muszlowy

Pakiem nazywamy czarny lub brązowo-czarny produkt stały albo półstały, topliwy i posiadający własności wiążące. Paki stanowią pozostałość po destylacji odpowiednich smół, stąd też własności paków są ściśle uzależnione od rodzaju smoły, z której pochodzą, a ściślej mówiąc od ich składu chemicznego (opinie o programie). Należy wymienić następujące właściwości paków:
- czarny kolor spowodowany dużą zawartością (304-35%)) wolnego węgla (podobnie zresztą jak i smoła surowa zawdzięcza swój kolor obecności wolnego węgla 3-hl8%),
- wąski zakres temperatur przejścia ze stanu stałego do plastycznego, a następnie do stanu ciekłego,
- zdolność do rozpływania się w temperaturach poniżej temperatury mięknienia, wynikająca z obecności niskotopliwych składników lub stopów eutektycznych,
- kruchość i łamliwość pod wpływem sił dynamicznych, wysoką plastyczność i podatność na odkształcenia pod wpływem sił działających powoli (paki zatem łączą w sobie właściwości ciał kruchych i płynnych),
- przełam muszlowy,
- wysoką stałą dielektryczną (odporność właściwa 10U-M012 w temperaturze 20°C),
- nieznaczne zdolności higroskopijne i niską nawilżalność wodą (segregator aktów prawnych),
- wysoką kwasoodporność i odporność na wpływy korozyjne roztworów soli mineralnych,
- zdolność do „starzenia się” pod wpływem czynników atmosferycznych wywołujących kruchość, zwiększenie twardości oraz obniżenie własności wiążących,
- dużą zawartość węglowodorów aromatycznych.

Przy suchej destylacji węgla kamiennego otrzymuje się jako zasadnicze produkty koks i gaz oraz jako produkty uboczne - smołę stanowiącą 4-5% ilości odgazowanego węgla, benzen, amoniak i wodę (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !