Blog

Styropian podłogowy zdjęcie nr 10
12.03.2020

Rozbiórka murów ścian budynku

W artykule znajdziesz:

Rozbiórka murów ścian budynku

Styropian podłogowy zdjęcie nr 11
Rozbiórka murów ścian budynku

Rozbiórkę murów ścian budynku można wykonać zdejmując kolejno poszczególne warstwy lub obalając od razu całą ścianę (program uprawnienia budowlane na komputer). Przy pierwszym sposobie robotnicy zaopatrzeni w pasy bezpieczeństwa oskardami odspajają poszczególne kamienie i zrzucają je rynnami, takimi jak przy betonowaniu fundamentów, na plac przy budynku. Sposób ten jest pracochłonny, ale daje prawie pełny odzysk kamieni, szczególnie cegły.
Rozbiórka polegająca na burzeniu całych ścian budynku przebiega w następującej kolejności: najpierw rozbiera się wewnątrz budynku stropy i ściany poprzeczne. Stropy wyburza się od dołu ku górze, zaś ściany od góry ku dołowi. Następnie burzoną ścianę przecina się pionowymi bruzdami na odcinki kilkumetrowej szerokości. Do wierzchu powstałych w ten sposób słupów wiąże się linę stalową, którą przyczepia się do ciągnika gąsienicowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Po wstrzymaniu wszelkiego ruchu w okolicy burzonej ściany uruchamia się ciągnik, który kilkoma szarpnięciami obala część ściany. Słupy burzy się od naroża budynku ku klatce schodowej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót murarskich. Wykonanie przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych powinno odpowiadać obowiązującej normie. Zaprawy należy przygotować w takich ilościach, aby mogły być zużyte - wapienna w ciągu 8 godzin, cementowo-wapienna - 3 godzin, cementowa - 2 godzin, wapienno-gipsowa - 0,5 godziny, gipsowa bezpośrednio po zarobieniu (uprawnienia budowlane). Konsystencja zapraw murarskich powinna mieścić się w granicach 6-P9 cm podziałki stożka pomiarowego.

W razie stosowania innych kruszyw niż piasek rzeczny lub kopalniany trzeba uzyskać dla nich atest laboratoryjny, że nie zawierają szkodliwych zanieczyszczeń.
W pierwszej kolejności należy wznosić mury nośne i słupy, a dopiero do nich dostosować ścianki działowe. Mury należy wznosić równomiernie. Różnice wysokości nie mogą przekraczać 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. Każdy mur powinien być wykonany z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i klasy. Jednocześnie ze wznoszeniem murów należy wykonać wnęki i bruzdy.

Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko w temperaturach dodatnich, grubsze mogą być wznoszone w temperaturach ujemnych, ale z zachowaniem zasad wykonywania robót zimowych.
Przed wznowieniem robót po dłuższej przerwie należy usunąć wszelkie uszkodzenia powstałe w okresie przerwy, łącznie ze zdjęciem górnej warstwy kamieni.

Grubość spoin poziomych

Grubość spoin poziomych w murach z cegły powinna wynosić 12 mm. Nie może ona być mniejsza od 10 mm i większa od 17 mm. Grubość spoin pionowych powinna wynosić 10 mm, dopuszczalna najmniejsza - 8 mm i największa - 20 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W murach nośnych ilość cegieł ułamkowych nie powinna być większa od 15%, w niekonstrukcyjnych może dochodzić do 50% (program egzamin ustny).
Szybkość wznoszenia murów zależy od czasu twardnienia zaprawy, tzn. że roboty na kondygnacji następnej można rozpoczynać dopiero po stwardnieniu zaprawy w murach kondygnacji niższej. Zależność wzrostu wytrzymałości zaprawy cementowej od czasu wiązania i temperatury otoczenia.

Zgodnie z normą okres ten wynosi dla zapraw wapiennych 7 do 9 dni, cementowo-wapiennych 5-J-7 dni i cementowych 3-4 dni (opinie o programie). Dopuszczalne odchylenia wymiarowe murów podaje tabela 4-5. Odbiór robót murarskich przeprowadza się zgodnie z normą ). Polega on na sprawdzeniu prawidłowości wiązania elementów, wypełnionych spoin oraz wielkości odchyleń wymiarowych.
Niskie temperatury, które występują zimą, przedłużają lub przerywają wiązanie i twardnienie zapraw, a ponadto surowe warunki atmosferyczne utrudniają pracę ludziom (segregator aktów prawnych).

!Ze względu na wpływ niskich temperatur na procesy fizykochemiczne występujące w zaprawach rozróżnia się trzy zakresy temperatur od ± 10°C do ~1°C lub -3°, od ~2°C lub ~4° do - 15°C i poniżej - 16°C. Obniżenie temperatury do pierwszego zakresu przedłuża czas wiązania zaprawy. Woda zarobowa w zaprawie wapienno-cementowej zamarza już w temperaturze powietrza - 1°C, w zaprawie cementowej w temperaturze ~ 3°C.

Dlatego też zakres temperatury wymaga specjalnej ochrony świeżego muru. W temperaturze poniżej -15°C praca jest bardzo utrudniona, gdyż człowiek traci dużo ciepła na utrzymanie właściwej temperatury własnego ciała i w związku z tym szybko się męczy. Praca staje się bardzo mało wydajna, a ponadto grozi odmrożeniem rąk lub nóg, więc warunki bhp zalecają nie wykonywanie prac w takich temperaturach (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Styropian podłogowy zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Styropian podłogowy zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Styropian podłogowy zdjęcie nr 16 Styropian podłogowy zdjęcie nr 17 Styropian podłogowy zdjęcie nr 18
Styropian podłogowy zdjęcie nr 19
Styropian podłogowy zdjęcie nr 20 Styropian podłogowy zdjęcie nr 21 Styropian podłogowy zdjęcie nr 22
Styropian podłogowy zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Styropian podłogowy zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Styropian podłogowy zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Styropian podłogowy zdjęcie nr 32 Styropian podłogowy zdjęcie nr 33 Styropian podłogowy zdjęcie nr 34
Styropian podłogowy zdjęcie nr 35
Styropian podłogowy zdjęcie nr 36 Styropian podłogowy zdjęcie nr 37 Styropian podłogowy zdjęcie nr 38
Styropian podłogowy zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Styropian podłogowy zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Styropian podłogowy zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami