Rozpad żużla

Rozpad żużla
Rozpad żużla

Żadna z tych metod nie okazała się skuteczna ani trwała i nadal występowało postępujące niszczenie elementów w ścianach szczytowych. Rozpad żużla i niszczenie prefabrykatów ścian szczytowych następowały m. in. na skutek działania wilgoci i mrozu. Gdy w jakimś pomieszczeniu temperatura punktu rosy występowała w ścianie w pobliżu strony wewnętrznej, wykraplająca się para wodna przyspieszała rozpad żużla w tych fragmentach ściany na jej wewnętrznej powierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer). Domurowanie ściany ceglanej poprawiało wygląd ściany od strony pomieszczeń, lecz pogarszało izolacyjność cieplną ściany. Powodowało to dalsze sukcesywne niszczenie pozostałej warstwy żużlobetonu.

W innych przypadkach w zależności od ciężaru objętościowego żużlobetonu i temperatury w pomieszczeniu mogła występować kondensacja wilgoci w warstwie zewnętrznej ściany i od tej strony zaczynać się destrukcja materiału. Poza tym woda opadowa mogła przedostawać się w głąb ściany, np. przez siatkę drobnych rys na powierzchni ściany (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wykonanie warstwy zbrojonego tynku na powierzchni zewnętrznej zabezpieczało ścianę od dodatkowego zawilgacania ściany od wód opadowych, co było zjawiskiem pozytywnym. Z drugiej jednak strony utrudniało to wysychanie ściany i sprzyjało gromadzeniu wilgoci w pobliżu warstwy tynku zewnętrznego, co przy działaniu mrozu wpływało ujemnie na trwałość ścian. W tej sytuacji zaistniała konieczność zastosowania rozwiązania radykalnego, zapobiegającego przeciekaniu i przemarzaniu ścian szczytowych wykonanych z żużlobetonu (uprawnienia budowlane).

W budynkach, w których stwierdzono znaczne zniszczenie elementów, a więc w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowania pomieszczeń, zdecydowano się na wymianę istniejących ścian szczytowych na ściany murowane z cegły. Po opracowaniu dokumentacji projektowej rozebrano ścianę z bloków żużlo-betonowych i wymurowano nową ścianę szczytową z cegły. Sposób ten okazał się skuteczny, wymagał jednak staranności przy wykonywaniu rekonstrukcji ściany (program egzamin ustny).

W tym przypadku przyczyną powstałych uszkodzeń było zastosowanie do produkcji bloków zanieczyszczonego żużla. Niedostateczna więc była kontrola jakości używanego do produkcji elementów materiału.

Ściany cerbetowe

Przed rokiem 1970 zrealizowano w kilku miastach budynki z zastosowaniem do ścian zewnętrznych elementów prefabrykowanych ceramiczno-be- tonowych, tzw. cerbetowych (opinie o programie).

W jednym z osiedli wykonano tego typu ściany zewnętrzne w budynkach z cegły żerańskiej. Przy produkcji elementów w celu zapewnienia dobrej przyczepności ceramiki do betonu pustaki ceramiczne przed ułożeniem w formie moczono w wodzie do pełnego nasycenia. Po zabetonowaniu elementów poddawano je obróbce cieplnej, przyspieszającej twardnienie i dojrzewanie betonu. W czasie pielęgnacji podczas dojrzewania i składowania elementy polewano wodą. W chwili wbudowania elementy miały więc dość znaczną wilgotność.

Po zmontowaniu budynków i oddaniu ich do eksploatacji już w pierwszych dwóch latach wystąpiły przeciekania ścian zewnętrznych. Rozwiązania projektowe złączy w ścianach zewnętrznych były w zasadzie analogiczne do stosowanych w innych prefabrykatach, np. keramzytobetonowych (segregator aktów prawnych). Błędy popełnione przy montażu i przyczyny przecieków były również podobne, jak przy poprzednich realizacjach budynków ze ścianami zewnętrznymi z bloków keramzytobetonowych lub żużlo-betonowych.

W kilku lokalach stwierdzono również zacieki w przypadkowych, nietypowych miejscach na powierzchni wewnętrznej ścian. Zacieki te koncentrowały się wzdłuż pustaków ceramicznych i na dole prefabrykatu ściennego przy podłodze. Zacieki te mogły być spowodowane:

  • przedostawaniem się wody przez nieszczelności złączy poziomych i pionowych do wnętrza prefabrykatu,
  • pozostawaniem wody w pionowych kanałach pustaków ceramicznych od czasu wyprodukowania prefabrykatów (woda z okresu produkcji i składowania).

W zimie w miejscach zawilgoceń występowało przemarzanie ściany (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !