Blog

Mimezja zdjęcie nr 10
22.02.2022

Rozszerzenie teorii nośności granicznej

W artykule znajdziesz:

Mimezja zdjęcie nr 11
Rozszerzenie teorii nośności granicznej

Rozszerzenie teorii nośności granicznej na dowolne obciążenia, łącznie z siłami skupionymi. Zbadanie możliwości ustalenia teorii nośności granicznej, bezpośrednio uwzględniającej niebezpieczeństwo wyboczenia. Zbadanie zagadnienia wzdłużnie zakrzywionych (tj. zagadnienia działania łukowego w strefie krawędziowej), możliwie łącznie z zagadnieniem zakrzywionych linii pęknięć w obliczeniu płytowym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zbadanie zagadnienia wpływu krzywizny elementów płyty na wielkość momentów granicznych. Wyprowadzenie gotowych wzorów na momenty graniczne wywołane przez najważniejsze rodzaje zakłóceń, gdy uwzględnia się działanie płytowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Gdyby żelbet był materiałem całkowicie sprężystym i podlegał prawu Hocke’a, zagadnienie wyboczenia powłok walcowych byłoby stosunkowo proste, gdyż w większości przypadków istnienie prostych krawędzi ma bardzo nieduży wpływ na zjawisko wyboczenia. Dlatego też wzory dotyczące stateczności rur cienkościennych mogłyby znaleźć tu całkowite zastosowanie (uprawnienia budowlane).

Jeżeli chodzi jednak o zagadnienie stateczności, to badania słupów wykazały, że nie można traktować konstrukcji żelbetowych tak, jak konstrukcji stalowych, a to wskutek nieliniowej zmienności naprężeń w betonie i małej jego wytrzymałości na rozciąganie. W związku z tym zachodzi konieczność posługiwania się wzorami empirycznymi opartymi na badaniach różnych typów powłok (program egzamin ustny).

Ponieważ dotychczas jesteśmy w posiadaniu wyników tylko jednej serii badań, ostateczne formułowanie takich wzorów byłoby przedwczesne, jednak rozumując jak niżej, można wyrobić sobie pewien pogląd, co do ich ogólnej postaci. Przy małych naprężeniach odkształcenia betonu, zarówno przy ściskaniu jak i rozciąganiu, są zgodne z prawem Hooke’a. Dlatego też zjawisko wyboczenia dla lekkich konstrukcji żelbetowych, do pewnych granic, ma taki sam przebieg, jak i w konstrukcjach stalowych. Zgodnie z badaniami walców stalowych oznacza to, że dla niektórych warunków obciążenia można przyjąć teoretyczne naprężenia krytyczne (opinie o programie).

Wyboczenie wywołane siłą

Stosownie do badań szwajcarskich wzór ten daje przeciętne wartości współczynnika odkształceń sprężystych. Oznaczamy przez os/ słupową wytrzymałość na ściskanie próbki o wymiarach ,20 x 20 x 60 cm. Zakładając os, = 0,75 oraz przyjmując, że odkształcenia całkowite są o 10% większe od sprężystych. Należy pamiętać, że jeżeli w konstrukcji występują znaczne naprężenia od ciężaru własnego, wówczas wartość E zmniejsza się wskutek pełzania. W związku z powyższym dalsze rozważania zostają ograniczone do wyprowadzenia wzorów dla akr (segregator aktów prawnych).

W powłokach długich, omówionych w p. 1.8.1, jedynie siły normalne Nx powodują możliwość wyboczenia. W związku z występowaniem tzw. efektu Braziera, który powoduje spłaszczenie przekroju poprzecznego (p. 1.8.6), w powłokach o małej strzałce w porównaniu do długości wezgłowie jest przynajmniej częściowo podparte. Podparcie może być poziome (przy powłokach równoległych) lub pionowe (belka krawędziowa lub ściana).

Wyboczenie powłok krótkich może w zasadzie pochodzić zarówno od sił normalnych N,n jak i sił ścinających Nxv. Jednak dalsze rozważania wykazują, że siły ścinające mniej przyczyniają się do możliwości powstania wyboczenia, niż siły normalne. Jednak krawędź swobodna powinna być zawsze zakończona żebrem, szczególnie w takich konstrukcjach, w których zdolność do przenoszenia sił obwodowych jest prawie całkowicie wykorzystana(promocja 3 w 1).

Również iw sklepieniach usztywnionych możliwość wyboczenia powstaje wskutek Nv. Wzory wyprowadzono dla ogólnego przypadku sklepień anizotropowych. W powłokach o średniej długości zarówno Nx jak i Nv powodują możliwość wyboczenia. Ściśle biorąc wzory na wyboczenie odnoszą się tylko do walców kołowych. Jednak można je stosować z wystarczającą dokładnością również i do przekrojów niekołowych, zastępując R przez pośredni promień krzywizny, odpowiedni dla obszaru, w którym występuje wyboczenie.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Mimezja zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Mimezja zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Mimezja zdjęcie nr 16 Mimezja zdjęcie nr 17 Mimezja zdjęcie nr 18
Mimezja zdjęcie nr 19
Mimezja zdjęcie nr 20 Mimezja zdjęcie nr 21 Mimezja zdjęcie nr 22
Mimezja zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mimezja zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mimezja zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Mimezja zdjęcie nr 32 Mimezja zdjęcie nr 33 Mimezja zdjęcie nr 34
Mimezja zdjęcie nr 35
Mimezja zdjęcie nr 36 Mimezja zdjęcie nr 37 Mimezja zdjęcie nr 38
Mimezja zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Mimezja zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Mimezja zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami