Rozwój przemysłu a planowanie przestrzenne

Rozwój przemysłu a planowanie przestrzenne

Rozwój przemysłu w XIX w. spowodował wiele zjawisk i problemów społeczno-gospodarczych. Postępująca koncentracja przemysłu, przyspieszająca rozwój ośrodków miejskich, doprowadziła do nagromadzenia przemysłu i sieci osadniczej, komplikując warunki: mieszkania, pracy i wypoczynku. Próby opanowania niekorzystnych zjawisk związanych z coraz szybszą i często żywiołową rozbudową przemysłu podjęli architekci i urbaniści na początku XX w (program uprawnienia budowlane na komputer).

W rozmaitych rozwiązaniach występuje jedna naczelna zasada, przejawiająca się w dążeniu do rozdzielania poszczególnych funkcji miasta: pracy, zamieszkania, wypoczynku i transportu oraz oddzielania przemysłu od miasta pasem zieleni izolacyjnej. Schemat miasta przemysłowego, projektu wybitnego architekta i urbanisty Le Corbusiera.
Uprzemysłowienie stworzyło w naszym kraju wiele trudnych problemów; m.in. wzrosły dysproporcje między regionami zapóźnionymi w rozwoju gospodarczym a okręgami przemysłowymi (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu zapewnienia możliwie równomiernego i racjonalnego zagospodarowania terenów miejskich i wiejskich, uwzględniającego dostosowanie przemysłu i osiedli do naturalnych wartości terenu, wydano już 31 stycznia 1961 r. ustawę o planowaniu przestrzennym, którą znowelizowano 12 lipca 1984 r. Wobec rozwoju przemysłu i narastania związanych z tym problemów opracowano nowe przepisy (uprawnienia budowlane).

Obecnie obowiązuje ustawa z dnia lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, która wskazuje sposoby postępowania w sprawach przeznaczenia terenów na określone cele i ustalania zasad ich zagospodarowania ze szczególnym uwzględnieniem:
- wymagań ładu przestrzennego, urbanistyki i architektury,
- walorów architektonicznych i krajobrazowych,
- wymagań ochrony środowiska przyrodniczego, zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia,
- wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury,
- walorów ekonomicznych przestrzeni i praw własności gruntów,
- potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa (program egzamin ustny).
Na podstawie przepisów ustawy o planowaniu przestrzennym sporządza się miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.
Lokalizując zakład przemysłowy należy rozważyć oddziaływanie tego zakładu na środowisko oraz koszty budowy i eksploatacji wpływające na koszty produktu i opłacalność projektowanej inwestycji. Między innymi analizuje się:
a) możliwość zaopatrzenia w surowce, paliwa, energię i wodę,
b) rozmieszczenie, liczbę i kwalifikacje siły roboczej,
c) możliwość i koszty transportu.
d) zagadnienia ochrony środowiska,
e) właściwości gruntu budowlanego (powinien on mieć odpowiednią nośność, przy czym nie powinno się zajmować terenów o glebach urodzajnych) (opinie o programie).

Występowanie bogactw naturalnych

Występowanie bogactw naturalnych, surowców i paliw wywiera zasadniczy wpływ na lokalizację zakładów przemysłu wydobywczego. Zakłady, które w procesach technologicznych zużywają duże ilości energii elektrycznej lokalizuje się w rejonach taniej jej produkcji. Zakłady przemysłu chemicznego, włókienniczego i in., zużywające dużo wody, sytuuje się w sąsiedztwie cieków o dużym przepływie. Istotne znaczenie ma odległość bazy surowców od miejsca produkcji oraz odległość między miejscem produkcji i rynkiem zbytu. Przed zlokalizowaniem zakładu przemysłowego należy wnikliwie rozważyć zagadnienia ochrony środowiska. Właściwe planowanie przestrzenne na podstawie analizy technologii, warunków klimatycznych, ukształtowania terenu itp. chroni środowisko naturalne przed zagrożeniami, jakie niesie uprzemysłowienie (segregator aktów prawnych).
Inwestor przystępujący do budowy zakładu przemysłowego składa właściwemu organowi administracji wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

Wniosek ten powinien zawierać określenie:
- granic terenu objętego wnioskiem,
- funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu.
- zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzania lub oczyszczania ścieków oraz innych potrze w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych wypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów,
- charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz ocenę jej oddziaływania na środowisko przyrodnicze; w wypadku braku obowiązku wykonania takie oceny, należy podać dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !