Właściwości środowiska rozpraszającego

Właściwości środowiska rozpraszającego

Fizyczne i chemiczne właściwości środowiska rozpraszającego, zastosowanego do przygotowania glinowo-fosforanowych mas formierskich kwasu ortofosforowego, zmieniają się znacznie w zależności od jego stężenia. Wraz z rozcieńczeniem kwasu wartości zawiesin zwiększają się dzięki zmniejszeniu się grubości warstwy ośrodka rozpraszającego w odcinkach adhezji koagulacyjnej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wyraża się to odwrotnie proporcjonalną, zależnością c*r badanych zawiesin od gęstości kwasu ortofosforowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z uzyskanych danych wynika, że proces powstawania struktur koagulacyjnych w glinowo-fosforanowych masach formierskich i przebieg odkształcenia się tych mas są wyznaczane przez skład fazowy tlenku glinowego, jego dyspersję, jak również ilość i stężenie kwasu fosforowego. Zależności te trzeba uwzględniać przy przygotowywaniu glinowo-fosforanowej masy formierskiej o określonej konsystencji (uprawnienia budowlane).

Wpływ stężenia kwasu na twardnienie glinowo-fosforanowych mas formierskich określano na podstawie szybkości zmian naprężeń ścinających Pm w zawiesinach fazy y A1203 w kwasie ortofosforowym o różnym stężeniu, w temperaturze 25°C. W ciągu 24 h od chwili przygotowania zawiesiny najszybciej wzrasta naprężenie ścinające w 55-procentowym kwasie ortofosforowym, co można wyjaśnić zwiększoną aktywnością anionu fosforanowego w 50-57-proccntowym roztworze H3P04. W zawiesinach, w których stężenie kwasu wynosi 75-^88%, twardnienie praktycznie nie zachodzi (program egzamin ustny).

Analogiczne badania procesu twardnienia zawiesin fazy a A1203 w kwasie ortofosforowym o różnym stężeniu wykazały, że niezależnie od stężenia kwasu w temperaturze - 25°C koagulacyjne struktury zawiesin nie ulegają zmianie w czasie. Zmiany wartości Pm nic występują również przy zwiększeniu powierzchni reakcyjnej fazy a A1203. Potwierdza to jeszcze raz, że nie zachodzi reakcja fazy a A1203 z kwasem ortofosforowym w temperaturze pokojowej.

Krzywe twardnienia zawiesin

Krzywe twardnienia zawiesin wodorotlenku glinowego oraz faz y i a A1203 w 80-procentowym kwasie ortofosforowym w temperaturze 25°C. Stężenie fazy rozproszonej w badanych zawiesinach wynosi odpowiednio 65, 45 i 52,7%.

Szybkie twardnienie występuje w zawiesinach wodorotlenku glinowego. Należy zaznaczyć, że reakcji wodorotlenku glinowego z H3P04 towarzyszy wydzielanie ciepła i dlatego temperatura tej reakcji i twardnienia w tym przypadku ulega zwiększeniu (opinie o programie).
Wobec tego, że cementy glinowo-fosforanowe uzyskiwane z nieaktywnych form tlenku glinowego z reguły twardnieją ze wzrostem temperatury, zbadano proces twardnienia zawiesin podczas ogrzewania. Badane zawiesiny ogrzewano w formach cylindrycznych w suszarce, utrzymując prędkość wzrostu temperatury 0,5°C na minutę.

Po określonym czasie przetrzymywania próbek w suszarce chłodzono je w eksykatorze, a następnie wyznaczano w nich naprężenia ścinające. Jednocześnie, dokonując pomiaru strat prażenia w temperaturze 1000°C, oznaczano zawartość wody w zawiesinie. Straty prażenia Al(OH)3 i fazy y A1203 odejmowano (segregator aktów prawnych).
Znaczne zwiększenie naprężenia ścinającego wystąpiło w zawiesinach wodorotlenku glinowego w 80-proccntowym kwasie ortofosforowym po 100 min, w temperaturze 70°C, a w zawiesinach fazy y A1203 nieco później - po 130 min, w temperaturze 90°C (rys. 4-12, krzywe I i 2).

Masy uzyskane z fazy y A1203 i Al(OH)3 tracą 1,5% wody już przy ogrzewaniu do temperatury 80°C. Intensywne wydzielanie wody obserwuje się po stwardnieniu tych mas.
Wynika więc, że twardnienie mieszanin glinowo-fosforanowych, uzyskiwanych z fazy y A1203 i wodorotlenku glinowego, jest uwarunkowane powstawaniem krystalohydratów - uwodnionych fosforanów glinowych, a nie odparowaniem warstewek l ośrodka rozpraszającego (zagęszczenia kwasu) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami