Rozwój urbanistyczny

Rozwój urbanistyczny

Rozwój urbanistyczny Warszawy był przedmiotem wielu badań i opracowań. Okoliczność ta bardzo ułatwia sytuację pracy niniejszej zwalniając ją od potrzeby wykładu historii Warszawy, co nie jest jej właściwym tematem. Jedynie w celu oparcia analizy wybranych założeń śródmiejskich dawnej Warszawy na podłożu historycznym wypadnie nam zaznaczyć główne etapy rozwojowe miasta na tle dziejów urbanistyki polskiej i pobieżnych charakterystyk najważniejszych jej okresów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Początki sztuki budowy miast w Polsce sięgają odległego okresu feudalizacji stosunków społecznych i kształtowania się państwa polskiego. Powstające w wiekach X, XI, XII grody i klasztory obronne, odgrywające wówczas rolę punktów oparcia nowej organizacji państwowej, stały się zalążkami miastotwórczymi, z których tworzyły się najwybitniejsze miasta polskie: Kraków, Wrocław, Warszawa i inne. W XI11 wieku, w okresie umacniania się stosunków feudalnych, narodzin elementów gospodarki towarowej i powstania ustroju stanowego w Polsce, kształtują się dojrzałe organizmy miejskie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Feudałowie zainteresowani w zakładaniu miast nadają im przywileje lokacyjne gwarantujące szereg swobód, a jednocześnie określające zasady zwartej organizacji miejskiej, która występuje wobec seniora jako całość. U podstaw tej organizacji leży potrzeba ustawodawczego zagwarantowania interesów wielkiego patrycjatu kupieckiego oraz rzemieślniczych majstrów cechowych i ich praw do wyzysku plebsu. Rozkwit miast polskich przypada na wieki XIV i XV, gdy na tle zjednoczenia kraju i postępującego zróżnicowania klasowego wsi rozwija się handel wewnętrzny i tranzytowy oraz wielkie rzemiosło (uprawnienia budowlane).

Wiek Odrodzenia

Najświetniejszym pomnikiem polskiej sztuki urbanistyczno-architektonicznej X-XVI wieku jest Kraków. Dwa ośrodki krystalizacyjne miasta stały się z czasem dwoma centrami Krakowa. Były to: zespół zamkowy na wzgórzu wawelskim, pochodzący jeszcze z X wieku oraz uformowany ostatecznie w XIII wieku układ właściwego miasta odległy wówczas od Wawelu o 0,5 km i posiadający odrębne centrum - Rynek ze swoją świątynią, ratuszem i Sukiennicami. Dopiero w XIV wieku po stłumieniu buntu wójta Alberta Władysław Łokietek łączy ten układ z Wawelem, by mieć nieposłuszne miasto pod swą bezpośrednią władzą, wykorzystując do tego celu starą osadę leżącą na zwężonym terenie z obu stron dzisiejszej ulicy Grodzkiej (program egzamin ustny).

Kraków - ówczesny ośrodek państwowości i kultury polskiej - wcielił w swym rozwoju kolejne etapy dziejów i sztuki urbanistyczno-architektonicznej. Okres powstawania stosunków feudalnych, okres rozwiniętego feudalizmu w dobie rozbicia dzielnicowego, a następnie zjednoczenia i umocnienia państwa za Łokietka i Kazimierza Wielkiego oraz pierwszych Jagiellonów zaznaczają się w architekturze Krakowa najpierw w budowlach romańskich, później zaś w powstaniu i rozwoju krakowskiej szkoły gotyku polskiego (opinie o programie).

Koniec wieku XV przynosi wielkie przeobrażenia społeczno-gospodarcze, światopoglądowe i kulturalne. Ostateczną wypadkową wewnętrznych zmagań społeczeństwa polskiego w tym czasie staje się utwierdzenie pańszczyźnianych form eksploatacji, które odtąd na trzy stulecia zaciążą nad dziejami Rzeczypospolitej szlacheckiej. Jednakże ta 300-letnia epoka zawarła w sobie kilka odmiennych okresów, z których wyróżnia się zwłaszcza pierwszy złoty wiek kultury i sztuki (segregator aktów prawnych).

Wiek Odrodzenia zaznaczył się w rozwoju kultury i architektury polskiej głębokimi przeobrażeniami wewnętrznymi. Zjawisko to w zestawieniu z napływem włoskich architektów dawało nieraz asumpt do wyłączania sztuki i architektury renesansowej z najbardziej charakterystycznych tradycji polskich, do twierdzeń o powierzchownym powiązaniu tego stylu z glebą polską, jego efemeryczności i obcości. Koncepcje takie upatrywały elementy polskości dzieł renesansowych jedynie w tkwiących w nich pozostałościach gotyckich; wszystko to natomiast, co znamionowało przeobrażenie sztuki polskiej, wszystko nowe, co wnosiła nowa epoka - objaśniano obcymi, zewnętrznymi wpływami (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami