Blog

19.05.2019

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

W artykule znajdziesz:

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Kwestia uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest dokładnie określona przepisami prawa (https://uprawnienia-budowlane.pl). Regulacje związane z nadawaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego znaleźć można w ustawie o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa z dnia 15 grudnia 2000 r.

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

W ustawie tej wskazano, że wspomniany tytuł może być nadany wyłącznie osobie, która korzysta z pełni praw publicznych i jest członkiem izby samorządu budowlanego (program na komputer). Ponadto wymagane jest, aby kandydat na rzeczoznawcę posiadał uprawnienia budowlane bez ograniczeń oraz tytuł zawodowy magistra inżyniera, inżyniera, magistra inżyniera architekta lub inżyniera architekta. Kolejna ważna kwestie to przynajmniej 10-letnia praktyka zawodowa w zakresie, który obejmuje rzeczoznawstwo. Wymagane jest również posiadanie znaczącego dorobku praktycznego w zakresie związanym z rzeczoznawstwem (program na telefon).

Decyzję o tym, czy danej osobie nadać tytuł rzeczoznawcy budowlanego, podejmuje Krajowa Komisja Kwalifikacyjna samorządu zawodowego właściwego dla miejsca zamieszkania kandydata. Jeśli kandydat ubiega się o tytuł rzeczoznawcy w specjalności architektonicznej, to wniosek o nadanie tego tytułu należy złożyć do Izby Architektów (opinie o programie). W przypadku pozostałych specjalności uprawnienia do orzecznictwa w zakresie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego posiada Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

Nadanie tytułu

Nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego ma formę decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną (segregator aktów prawnych). W decyzji określany jest zakres, którym może być wykonywania funkcja rzeczoznawcy budowlanego, a także termin, do którego posiadany tytuł zachowuje ważność. Osoba, która chce zdobyć tytuł rzeczoznawcy budowlanego może mieć uprawnienia do projektowania lub do kierowania robotami budowlanymi, a także łączne uprawnienia do projektowania i do kierowania robotami budowlanemu (promocja 3 w 1). Stosownie do posiadanego rodzaju uprawnień możliwe jest uzyskanie tytułu rzeczoznawcy, dającego uprawnienia w zakresie działalności związanej z projektowaniem i/lub wykonawstwem w określonej specjalności (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami