Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie można sprawować po uzyskaniu uprawnień budowlanych (https://uprawnienia-budowlane.pl). Postępowanie kwalifikacyjne w sprawie nadania uprawnień składa się z dwóch etapów. Pierwszym z nich jest kwalifikacja wykształcenia i praktyki zawodowej jako pokrewne bądź odpowiednie dla wybranej przez kandydata specjalności (program na komputer).

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Drugim etapem jest egzamin sprawdzający znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność wykorzystywania wiedzy technicznej w praktyce (program na telefon). Warunkiem niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych jest zaliczenie tego egzaminu. Składa się go przed komisją egzaminacyjną, która powołana przez właściwy miejscowo organ samorządu zawodowego. Powołania może również dokonać inny organ, który ma do tego upoważnienie (program egzamin ustny).

Egzamin na uprawnienia budowlane ma dwie części. Część pisemna jest przeprowadzana w postaci testu, natomiast część ustna wymaga odpowiedzi przed komisją egzaminacyjną (opinie o programie). W zależności od tego, jakie kandydat ma wykształcenie oraz w jakim zakresie odbył praktykę zawodową, uprawnienia budowlane można uzyskać wybranej specjalności do:
• projektowania,
• kierowania robotami budowlanymi,
• projektowania i kierowania robotami budowlanymi.
Jeśli wnioskodawca ubiega się o uprawnienia w innej specjalności lub w innym zakresie niż posiadane, to egzamin jest ograniczony do zagadnień, których nie objął zakres poprzedniego egzaminu (segregator aktów prawnych).

Pozytywny wynik


Egzamin na uprawnienia budowlane jest przeprowadzany dwa razy w roku, a terminy ustalają właściwe izby samorządu zawodowego. Kandydat otrzymuje zawiadomienie o terminie egzaminu za pośrednictwem przesyłki poleconej, wysyłanej za potwierdzeniem odbioru. Informacja musi dotrzeć do kandydata przynajmniej miesiąc przed terminem egzaminu (promocja 3  w 1). W przypadku, gdy wynik egzaminu pisemnego jest negatywny, kandydat nie będzie dopuszczony do części ustnej. Osoba, której nie udało się zaliczyć egzaminu, może do niego przystąpić kolejny raz, gdy upłyną trzy miesiące, czyli w kolejnej sesji egzaminacyjnej. Pozytywny wynik pisemnej części egzaminu jest ważny przez 3 lata.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !