Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je wykonywać?

 

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie – kto może je wykonywać?

W Polsce do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie upoważnione są wyłącznie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane (program na komputer). Można je uzyskać wyłącznie po zdobyciu odpowiedniego wykształcenia technicznego oraz odbyciu praktyki zawodowej.

Szczegółowe przepisy znajdują się w rozporządzeniu w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na telefon). Ponadto konieczne jest zdanie egzaminu sprawdzającego znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność praktycznego wykorzystywania wiedzy technicznej. Podstawą do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest wpis, w drodze decyzji, do rejestru centralnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub Izby Architektów RP (program egzamin ustny).
Osoby, które mają uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, ponoszą odpowiedzialność zawodową. Są one zobowiązane do wykonywania swojej pracy z należytą starannością oraz właściwą organizacją, jakością i bezpieczeństwem. Każdy organ samorządu zawodowego ma obowiązek do natychmiastowego przekazania informacji o wpisie danej osoby na listę członków samorządu zawodowego bądź o wykreśleniu danej osoby z tej listy, aby zostało to ujęte w rejestrze (opinie o programie).

Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo budowlane, każda osoba, która pełni samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i posiada odpowiedzi rodzaj uprawnień budowlanych może wykonywać działalność, która polega na:
• kierowaniu budową bądź robotami budowlanymi,
• projektowaniu oraz sprawdzaniu projektów architektoniczno-budowlanych,
• pełnieniu nadzoru autorskiego,
• pełnieniu nadzoru inwestorskiego,
• sprawowaniu kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych (segregator aktów prawnych).

Zawody zaufania publicznego


W zależności od posiadanych uprawnień można dzięki nim pracować jako kierownik budowy, kierownik robót budowlanych, projektant budowlany czy inspektor nadzoru. Są to zawody zaufania publicznego, dlatego osoby te podlegają odpowiedzialności zawodowej (promocja 3  w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !