Samozapalenie

Samozapalenie

Przykładem tego może być piec o pojemności 80 T, który był wybudowany w jednej z hut śląskich w 1929 r. i pracował aż do roku 19G5. Oczywiście, v, trakcie kapitalnych remontów był on ustawicznie modernizowany i ulepszany, ale fundament jego pozostał w zasadzie bez zmian. Był on w całości wykonany z cegły, a ponieważ bezpośrednio pod fundamentem zalegały warstwy węgla, w celu uniknięcia samozapalenia wybrano węgiel, a fundament wokoło zasypano piaskiem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Na wypadek wystąpienia wody gruntowej przewidziano odpowiednie kanały odwadniające wokół fundamentu oraz pompownię do odprowadzenia wody.
Obecnie wszystkie fundamenty wykonuje się z betonu lub żelbetu. Czasami są to fundamenty bardzo proste. Ze względu na małe zagłębienie w gruncie, a tym samym stosunkowo dobre chłodzenie, fundamenty te wykonane zostały ze zwykłego żelbetu w połączeniu z betonowymi fundamentami słupów pomostu roboczego. Fundamenty nie zostały podzielone dylatacjami i dlatego w wyniku wieloletniej eksploatacji powstały liczne rysy pionowe (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Fundament pieca o pojemności 100 T opalanego gazem czadnicowym. Obudowę regeneratorów tego pieca wykonano w postaci ścian oporowych kątowych, spełniających równocześnie rolę fundamentów słupów pomostu roboczego. Obciążenia z tych słupów korzystnie zmniejszają skutki działania parcia ziemi na ściany. Fundament ten wykonano w całości z żelbetu żaroodpornego na kruszywie bazaltowym. Ostatnio, w trakcie wykonywania fundamentu sąsiedniego odsłonięta została jedna ze ścian.

Pozwoliło to stwierdzić, że jest ona nieznacznie zarysowana pionowo, a na głębokości około 5,0 m temperatura ściany zewnętrznej wynosiła ok. 60°C (styczeń) (uprawnienia budowlane). Fundament ten eksploatowany jest już od 1959 r. Fundament pieca o pojemności 100 T opalanego mazutem. Fundament ten wybudowano na miejscu starego fundamentu z 1929 r. Jest on poprzecinany pionowymi dylatacjami tworząc zespół statycznie wyznaczalnych elementów swobodnie odkształcalnych. Inny fundament pieca martenowskiego o pojemności 100 T. Jest to próba takiego rozwiązania fundamentu, aby możliwy był łatwy dostęp do regeneratorów w czasie bieżących remontów pieca. Wadą tego rozwiązania jest zbytnia monolityczność konstrukcji, a całość fundamentu stanowi zespół statycznie niewyzmaczalnych elementów, które w konsekwencji musiały doprowadzić do poważnych pęknięć (program egzamin ustny).

Fundament pieca

Można było uniknąć tego przez od- cięcie obudowy regeneratorów od pozostałej części fundamentu. Zaletą natomiast rozwiązania jest fakt, że istnieje łatwy dostęp do wnętrza, a tym samym łatwo jest stwierdzić obecność wody gruntowej. Tego rodzaju rozwiązania nie zawsze są możliwe ze względu na istniejące fundamenty słupów hali, niejednokrotnie posadowione płyciej niż fundament pieca (opinie o programie).

Wymiana pieca wraz z fundamentem w ramach kapitalnego remontu w trakcie normalnej produkcji stalowni jest bardzo uciążliwa. Dlatego obecnie istnieją w projektowaniu fundamentów tendencje do prefabrykacji, przynajmniej częściowej. Pozwoliłoby to skrócić czas budowy fundamentu, umożliwiło pewniejsze jego wykonanie, a poza tym fundament złożony z elementów łączonych na budowie byłby bardziej podatny na odkształcenia (segregator aktów prawnych).

Przytoczone przykłady fundamentów są stosunkowo proste w ukształtowaniu przestrzennym. Zdarzają się jednak przypadki o wyjątkowo skomplikowanym ukształtowaniu przestrzennym; przykładem tego może być fundament pieca 120 T opalanego mazutem. W tym przypadku połączone zostały w jeden wielki fundament doły odlewnicze, fundamenty żużelników, fundamenty regeneratorów, fundament trzonu pieca, jezdnia wozu z kadzią żużlową, pompownia służąca do odprowadzenia wody gruntowej z systemu odwadniającego oraz obudowa rozrządu wraz z kanałami spalinowymi (promocja 3 w 1).

Fundament ten ze względu na zróżnicowany charakter obciążeń zewnętrznych i wpływów termicznych podzielony został dylatacjami pionowymi i poziomymi. Sytuację pogarszał tu wysoki poziom wody gruntowej.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami