Kontrola obecności robotników

Kontrola obecności robotników

Majster prowadzący kontrolę obecności robotników otrzymuje dwa egzemplarze książki kontroli, z których jeden przeznaczony jest na pierwszą połowę, a drugi na drugą połowę miesiąca. Po każdym okresie 15- łub 16-dniowym majster oddaje książkę kontroli za okres ubiegły do biura budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Specjalną uwagę powinien majster poświęcić sprawie przestojów, które oznacza w książce kontroli literą ,,p”. Niezależnie od tego o każdym przypadku przestoju sporządza specjalny protokół (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Książka kontroli godzin pracy robotników jest podstawowym dokumentem pierwotnym ewidencji czasu roboczego i prowadzona jest oddzielnie dla poszczególnych obiektów, brygad i zespołów. Podaje się w niej zarówno godziny przepracowane, jak i przestoje oraz nieobecności itp.

Książkę kontroli należy wypełniać czytelnie i obowiązkowo ołówkiem kopiowym lub atramentem. Mazanie i wycieranie w książce kontroli jest niedopuszczalne. Błędnie napisane cyfry lub słowa mogą być poprawione przez przekreślenie i wpisanie prawidłowej cyfry lub słowa powyżej lub obok przekreślenia (uprawnienia budowlane).

Technik budowy sporządza codziennie raport obejmujący ogólny stan zatrudnienia na budowie, wykaz imienny nieobecnych z podaniem przyczyn oraz wykaz imienny spóźnionych. Raport podpisuje kierownik budowy.

Na budowach rozproszonych, odległych od siedziby kierownictwa budowy, wskazane jest sporządzanie przez majstrów i przesyłanie do kierownictwa codziennych raportów o wykonanych robotach, zatrudnionym sprzęcie, otrzymanych materiałach i stanie zatrudnienia (program egzamin ustny).

Pożądane jest prowadzenie kartoteki obecności robotników na budowie. Do karty wpisuje się codziennie nieobecności i spóźnienia z podaniem przyczyn. Dane zawarte w kartotece służą do oceny pracy danego robotnika. Zapisy te ułatwiają kierownikowi budowy typowanie robotników do bardziej odpowiedzialnych prac, kierowanie do szkolenia zawodowego w celu podniesienia kwalifikacji, nagradzania najlepszych, przedstawiania do odznaczeń itp.

Budowy odległe od siedziby przedsiębiorstwa

Budowy odległe od siedziby przedsiębiorstwa, prowadzące samodzielną gospodarkę kadrową, obowiązane są prowadzić kartotekę ewidencji personalnej robotników.

Do zadań komórki (stanowiska pracy) prowadzącej sprawy osobowe należy m. in. przyjmowanie i prowadzenie ewidencji zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy pracowników budowy. Zaświadczenia takie powinny być doręczone zakładowi pracy nie później niż następnego dnia po dniu wystawienia, a w przypadku zamieszkania pracownika poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy w ciągu dwóch dni po wystawieniu. Pracownikowi, który nie doręczył zakładowi pracy zaświadczenia w obowiązującym terminie obniża się o 25% kwotę zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy do dnia doręczenia zaświadczenia (opinie o programie).

Pracownik prowadzący na budowie sprawy osobowe obowiązany jest niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczenia o niezdolności zatrudnionego do pracy zawiadomić o tym kierownika robót i majstra.

Kierownik budowy obowiązany jest stale kontrolować i analizować stan zatrudnienia na budowie oraz wyciągać przewidziane regulaminem konsekwencje w stosunku do naruszających postanowienia o porządku i dyscyplinie. Każdy przypadek nieobecności, spóźnienia do pracy czy przedwczesnego opuszczenia miejsca roboczego powinien być szczegółowo rozpatrywany i omówiony (segregator aktów prawnych).

W stosunku do pracowników opuszczających pracę lub spóźniających się do pracy bez usprawiedliwienia mogą być stosowane środki porządkowe i dyscyplinarne aż do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia oraz kary pieniężne, zgodnie z regulaminem pracy obowiązującym na budowie.

Ograniczenie do minimum płynności kadr i wzmocnienie dyscypliny pracy jest jednym z podstawowych obowiązków kierownika budowy. Analiza tych zagadnień, wyciąganie prawidłowych wniosków i w konsekwencji podniesienie dyscypliny jest możliwe jedynie wtedy, gdy na budowie prowadzona jest odpowiednia dokumentacja odzwierciedlająca w każdej chwili stan faktyczny. Poświęcenie kilku, a nawet kilkunastu minut dziennie temu zagadnieniu sowicie się opłaci (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami