Ściany w budynkach

Ściany w budynkach

Z tych względów ściany budowli wykonuje się z materiałów o dostatecznej trwałości, zapewniając im równocześnie odpowiedni kształt oraz wygląd zewnętrzny. Ponieważ ściany w budowlach spełniają różne role, występuje duża ich różnorodność pod względem kształtu, konstrukcji, materiałów, z jakich są wykonane, przeznaczenia, metod wykonawczych itp.
W budownictwie lądowym większość budowli stanowią budynki (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ściany budynków obciążone są głównie obciążeniem pionowym, a niekiedy - obciążeniem poziomym. Do obciążeń pionowych zalicza się: ciężar własny ścian i opartych na nich elementów wyższych kondygnacji budynku (ścian, stropów, schodów, dachu itp.) wraz z obciążeniem użytkowym (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obciążeniem poziomym ścian budynku jest przede wszystkim prącie wiatru, a w ścianach piwnic - parcie ziemi.
W innych budowlach lądowych, jak: maszty, słupy linii przesyłowych wysokiego napięcia, kominy fabryczne itp. głównym obciążeniem jest poziomo działające parcie wiatru, a w ścianach oporowych - parcie ziemi, materiałów sypkich, wody lub innych cieczy (uprawnienia budowlane).

W budownictwie wodnym, z wyjątkiem budynków towarzyszących, ściany występują głównie jako oporowe (w zaporach, jazach, nabrzeżach, śluzach itp.). Ściany oporowe przenoszą stosunkowo niewielkie obciążenia pionowe od ciężaru własnego i użytkowego, natomiast duże obciążenia poziome od parcia wody, lodu lub gruntu i niewielkie obciążenie od parcia wiatru. Ścianom tym należy zapewnić wytrzymałość na działanie sił pionowych i poziomych oraz stateczność na wywrócenie i przesunięcie przez odpowiednie skonstruowanie i nadanie koniecznej grubości. Ściany oporowe przenoszące parcie wody należy zabezpieczyć przed jej przenikaniem wykonując je z betonu wodoszczelnego albo stosując izolację wodochronną.

Ściany w budynkach można klasyfikować zależnie od: rodzaju materiału, z jakiego są wykonane, zadania, jakie spełniają w budowli, konstrukcji, usytuowania w budowli, metod wykonawczych itp.
Ze względu na rodzaj materiału rozróżnia się ściany: drewniane, ceglane, kamienne, betonowe, żelbetowe, z tworzyw sztucznych, metalowe, wielomateriałowe itp.
Zależnie od rodzaju przenoszonych obciążeń i niezależnie od rodzaju budowli oraz jej przeznaczenia ściany dzieli się na konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
Ściany konstrukcyjne przenoszą oprócz ciężaru własnego obciążenia pionowe i poziome od innych elementów budowli oraz obciążenia zewnętrzne (program egzamin ustny).

Warunki pracy ściany

Należą do nich ściany:
- nośne, przenoszące obciążenia na fundamenty budowli;
- usztywniające, stosowane w razie konieczności usztywnienia budynku lub budowli;
- samonośne, przenoszące ciężar własny.

Głównym zadaniem ścian niekonstrukcyjnych (funkcjonalnych) jest tworzenie w budowli przegród: cieplnych (termicznych), dźwiękowych (akustycznych), wzrokowych (optycznych) i ogniowych (opinie o programie).
Do niekonstrukcyjnych zalicza się ściany:
- działowe, których zadaniem jest podział budowli na poszczególne pomieszczenia,
osłonowe, zabezpieczające budowlę przed wpływami atmosferycznymi,
- ogniowe, dzielące budowlę na strefy pożarowe.

Ze względu na konstrukcję rozróżnia się następujące rodzaje ścian:
- pełne, wykonane z materiału jednorodnego, jak cegła, kamień, beton, gips itp., z pustaków ceramicznych albo z pustaków wykonanych z zapraw lub z betonu;
- szczelinowe, z materiałów jednorodnych ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną zasypką;
- warstwowe, z dwu lub kilku materiałów;
- szkieletowe, wypełniające konstrukcję nośną drewnianą, stalową lub żelbetową (segregator aktów prawnych).

O wyborze rodzaju ściany i materiału, z jakiego ma być wykonana, oraz metod wykonawczych decydują: wytrzymałość, warunki pracy ściany, wymagania cieplne i wilgotnościowe, względy architektoniczne, możliwość uzyskania odpowiednich materiałów, koszty, a także warunki wykonawcze, tzn. kadra, sprzęt, warunki terenowe itp. Ściany, podobnie jak i inne elementy budowli, wykonuje się metodami tradycyjnymi lub uprzemysłowionymi (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !