Siły pionowe

Siły pionowe

Całkowite obciążenie wynoszące 3820 kG/m rozkładamy za pomocą w i e 1 o b o k u sił na składową 2980 kG/m, działającą wzdłuż linii ścinania odcinka 3-16 i składową 1715 kG/m wzdłuż linii ścinania łuku 35-20. Przy długościach cięciw 1,26 m i 4,50 m, odpowiednie ścinania jednostkowe wynoszą 2360 i 380 kG/m2 (program uprawnienia budowlane na komputer). Siłę ścinającą 3-16 rozkładamy w wieloboku sił na dwie siły: siłę ukośną 3-12 (2780 kG/m) działającą tylko w belce okiennej i siłę poziomą 12-16 (590 kG/m) działającą w płycie dolnej. Wreszcie siła ścinająca 20-35 zostaje podzielona na 8 części, z których pierwsza odpowiada łukowi 20-21, pozostałe w kolejności 21-23, 23-25 itd. Zakładamy, że te 8 sił są przyłożone w punktach 20, 22, 24 itd.

Siły pionowe są przyłożone w tych samych punktach; dla uproszczenia przyjęto, że siły działające w punktach 4-12 stanowią jedną siłę przyłożoną w punkcie 8, zaś siły 14-18 w punkcie 16. Poza tym wyznaczamy wypadkowe obciążenia pionowego oraz ścinania dla punktów 20-34. Wykreślamy teraz wielobok sił. Przyjmujemy, że siła ścinająca w belce okiennej przyłożona jest w punkcie 2 przed obciążeniem pionowym w tymże punkcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Od tej siły ścinającej należy odjąć siłę ściskającą w słupkach okiennych, określoną za pomocą wieloboku sznurowego. Przyjmujemy ponadto, że siła ścinająca w płycie dolnej przyłożona jest w punkcie 16 i stanowi wraz z obciążeniem pionowym działającym w tym punkcie jedną siłę.    

Wykreślamy teraz wielobok sznurowy, którego pierwszy bok przechodzi przez punkt 2. Ostatni bok (odpowiadający sile pionowej przecina linię okien w punkcie 44 (uprawnienia budowlane). Linia osiowa przeprowadzona z tego punktu do punktu 2 jest linią zamykającą. Odpowiadający jej w wieloboku sił promień jest również oznaczony linią osiową. Siła ściskająca w słupkach okiennych wynosi 1180 kG/m.

Wielkości sił

Momenty zginające są wyznaczane w taki sam sposób, jak i w przykładzie liczbowym 1.6.2-2; linie pomocnicze nie są uwidocznione na rysunku. Wielkości sił odczytane z wieloboku sznurowego i odpowiadające im momenty zestawione (program egzamin ustny).

Ponieważ momenty zginające są zbyt duże, należy zastosować układ czterech wzdłużnie ze wzdłużnicą rozciąganą 4 w punkcie 44. Można z łatwością za pomocą wykresu (nie pokazanego na rysunku) ustalić, że ścinanie jednostkowe w przedziale 35-44 równe 1 kG/m2 powoduje moment równy 6,06 kG względem środka ścinania 4 kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara. Odpowiadająca siła rozciągająca w słupkach okiennych wynosi 0,835 kG/m (opinie o programie).

Jeśli rozłożymy siłę ścinającą 35-44 równą 2,75 kG/m na składowe działające wzdłuż linii ścinania układu wzdłużnie 1-2-3, znajdziemy odnośne ścinanie jednostkowe w przedziałach 3-16 i 20-35, wynoszące odpowiednio 1,13 i 0.61 kG/m2. Ponieważ teraz znamy już wszystkie siły, z kolei wyznaczamy odpowiadające im momenty. Na przykład dla punktu 32 M,p -1.19 kG (segregator aktów prawnych).

Jeżeli obierzemy dla przedziału 35-44 ścinanie jednostkowe w wysokości 1000 kG/m2, otrzymamy moment względem punktu 32 Mip = 1780 — 1190 = 590 kG. a więc w przybliżeniu tyle, ile maksymalny moment ustalony na podstawie teorii sprężystości. Ponieważ powłoka należy do rzędu długich, dalsza redukcja momentów jest niewskazana, gdyż jednocześnie z tym znacznie wzrośnie ilość zbrojenia podłużnego (promocja 3 w 1).

Ścinania jednostkowe wynoszą teraz - 2360 + 1130 - 1230 kG/m2 i 380 + 610 = 990 kG/m2. W ten sposób całkowita ilość zbrojenia podłużnego powinna odpowiadać wartości ścinania jednostkowego 1230 + 990 + 100 = 3220 kG/m2 (w przykładzie liczbowym 1.1.2 odpowiadało temu 3530 kG/m2, a więc ok. 10% więcej). Wreszcie siła w słupkach okiennych wynosi 1180 - 835 = 345 kG/m.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !