Składniki betonów

Składniki betonów
Składniki betonów

Materiały używane do wykonywania złączy. Materiałami wypełniającymi w złączach są betony i zaprawy cementowe. Klasy betonów i marki zapraw podane są w projekcie (program uprawnienia budowlane na komputer). Składniki betonów i zapraw powinny spełniać następujące warunki:

  • do betonów i zapraw w złączach używany jest wyłącznie cement portlandzki w ilościach przewidzianych w projekcie (w zależności od klasy betonu lub marki zaprawy i cementu),
  • piasek płukany bez zamuleń i zanieczyszczeń,
  • żwir płukany o granulacji podanej w projekcie,
  • plastyfikatory podane w projekcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Materiały izolacyjne stosuje się wg następujących zasad. Izolację cieplną wykonuje się ze styropianu o grubości przewidzianej projektem. Do izolacji przeciwwilgociowej stosowane są: taśma Denso lub papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych oraz wkładki aluminiowe (w złączach pionowych). Przy stosowaniu styropianu konieczne jest użycie lepiku na gorąco. Taśmę Denso można stosować w złączach dopiero po upływie 2,5 mieś. od daty jej wyprodukowania.

Materiały uszczelniające służą do zamykania spoin w złączach. Są to kity trwale plastyczne o handlowych nazwach Olkit i Polkit, przy czym Olkit stosowany jest przy układaniu pistoletem (uprawnienia budowlane).

Warunki techniczne wykonania złączy. Połączenia w złączach mogą być spawane i nie spawane. Przy spawaniu połączeń stalowych powinny być spełnione następujące warunki:

  • elementy stalowe przed spawaniem powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, oblodzenia, wilgoci, zaprawy itp.,
  • spoiny powinny mieć równą drobno łuskowatą powierzchnię bez jam, rozlewów, przepaleń, przewężeń i przerw oraz łagodne przejścia do materiału podstawowego,
  • spoiny muszą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające aktualną książkę spawacza.

Połączenia nie spawane

Połączenia nie spawane wykonuje się za pomocą klamer, pętli itp., umocowanych do elementów metalowych wystających z prefabrykatów. Warunki i szczegóły wykonania tych połączeń podaje się w projekcie technicznym budynku (program egzamin ustny).

Zbrojenia i elementy stalowe wchodzące w skład złącza i nie otulone betonem lub zaprawą powinny być zabezpieczone przed korozją zgodnie z „Instrukcją”. Izolację przeciwwilgociową z taśmy Denso lub papy asfaltowej na osnowie z tkanin technicznych należy naklejać w dwu warstwach całą powierzchnią w sposób wykluczający przedostawanie się wody do izolacji ciepłochronnej. Łączenie izolacji w pionie należy wykonać na zakład, równy co najmniej 15 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc nie zaklejonych lub naklejenie izolacji, która ma ubytki lub uszkodzenia mechaniczne (opinie o programie).

Warstwa izolacji cieplnej powinna był ułożona w złączu ściśle wg projektu zarówno pod względem rodzaju materiału, jak grubości i szerokości warstwy oraz sposobu ich naklejenia. W celu wyeliminowania mostków zimna warstwa izolacji cieplnej w złączu powinna przylegać do izolacji umieszczonej w płytach trójwarstwowych oraz do izolacji w złączach poprzecznych. Powierzchnia złącza przed wypełnieniem betonem lub zaprawą musi być bardzo starannie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, pyłów, śniegu, lodu itp. Również stal zbrojeniowa nie może nosić śladów rdzy, zanieczyszczeń i oblodzenia (segregator aktów prawnych).

Skład mieszanki betonowej oraz sposób zagęszczenia i pielęgnacji betonu muszą zapewnić wymaganą wytrzymałość betonu. Beton w złączu powinien być należycie zagęszczony i o jednolitej strukturze. Sposób betonowania powinien wykluczać możliwość uszkodzenia izolacji cieplnej lub przeciwwilgociowej. Przy betonowaniu złączy w zimie należy ściśle przestrzegać warunków technicznych wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur (promocja 3 w 1).

Fartuchy w złączach poziomych muszą być umieszczone osiowo pod złączem pionowym w sposób zapewniający należyte odprowadzenie wody z kanału dekompresji. Wkładki aluminiowe lub ocynkowane w złączach pionowych powinny przylegać do obrzeży kanału przeznaczonego dla nich na całej kondygnacji (bez sztukowania). Wkładki i fartuchy nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych lub ubytków i powinny być zabezpieczone przed korozją.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !