Składniki betonów

Składniki betonów
Składniki betonów

Materiały używane do wykonywania złączy. Materiałami wypełniającymi w złączach są betony i zaprawy cementowe. Klasy betonów i marki zapraw podane są w projekcie (program uprawnienia budowlane na komputer). Składniki betonów i zapraw powinny spełniać następujące warunki:

  • do betonów i zapraw w złączach używany jest wyłącznie cement portlandzki w ilościach przewidzianych w projekcie (w zależności od klasy betonu lub marki zaprawy i cementu),
  • piasek płukany bez zamuleń i zanieczyszczeń,
  • żwir płukany o granulacji podanej w projekcie,
  • plastyfikatory podane w projekcie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Materiały izolacyjne stosuje się wg następujących zasad. Izolację cieplną wykonuje się ze styropianu o grubości przewidzianej projektem. Do izolacji przeciwwilgociowej stosowane są: taśma Denso lub papa asfaltowa na osnowie z tkanin technicznych oraz wkładki aluminiowe (w złączach pionowych). Przy stosowaniu styropianu konieczne jest użycie lepiku na gorąco. Taśmę Denso można stosować w złączach dopiero po upływie 2,5 mieś. od daty jej wyprodukowania.

Materiały uszczelniające służą do zamykania spoin w złączach. Są to kity trwale plastyczne o handlowych nazwach Olkit i Polkit, przy czym Olkit stosowany jest przy układaniu pistoletem (uprawnienia budowlane).

Warunki techniczne wykonania złączy. Połączenia w złączach mogą być spawane i nie spawane. Przy spawaniu połączeń stalowych powinny być spełnione następujące warunki:

  • elementy stalowe przed spawaniem powinny być dokładnie oczyszczone z brudu, oblodzenia, wilgoci, zaprawy itp.,
  • spoiny powinny mieć równą drobno łuskowatą powierzchnię bez jam, rozlewów, przepaleń, przewężeń i przerw oraz łagodne przejścia do materiału podstawowego,
  • spoiny muszą być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające aktualną książkę spawacza.

Połączenia nie spawane

Połączenia nie spawane wykonuje się za pomocą klamer, pętli itp., umocowanych do elementów metalowych wystających z prefabrykatów. Warunki i szczegóły wykonania tych połączeń podaje się w projekcie technicznym budynku (program egzamin ustny).

Zbrojenia i elementy stalowe wchodzące w skład złącza i nie otulone betonem lub zaprawą powinny być zabezpieczone przed korozją zgodnie z „Instrukcją”. Izolację przeciwwilgociową z taśmy Denso lub papy asfaltowej na osnowie z tkanin technicznych należy naklejać w dwu warstwach całą powierzchnią w sposób wykluczający przedostawanie się wody do izolacji ciepłochronnej. Łączenie izolacji w pionie należy wykonać na zakład, równy co najmniej 15 cm. Niedopuszczalne jest pozostawienie miejsc nie zaklejonych lub naklejenie izolacji, która ma ubytki lub uszkodzenia mechaniczne (opinie o programie).

Warstwa izolacji cieplnej powinna był ułożona w złączu ściśle wg projektu zarówno pod względem rodzaju materiału, jak grubości i szerokości warstwy oraz sposobu ich naklejenia. W celu wyeliminowania mostków zimna warstwa izolacji cieplnej w złączu powinna przylegać do izolacji umieszczonej w płytach trójwarstwowych oraz do izolacji w złączach poprzecznych. Powierzchnia złącza przed wypełnieniem betonem lub zaprawą musi być bardzo starannie oczyszczona z wszelkich zanieczyszczeń, pyłów, śniegu, lodu itp. Również stal zbrojeniowa nie może nosić śladów rdzy, zanieczyszczeń i oblodzenia (segregator aktów prawnych).

Skład mieszanki betonowej oraz sposób zagęszczenia i pielęgnacji betonu muszą zapewnić wymaganą wytrzymałość betonu. Beton w złączu powinien być należycie zagęszczony i o jednolitej strukturze. Sposób betonowania powinien wykluczać możliwość uszkodzenia izolacji cieplnej lub przeciwwilgociowej. Przy betonowaniu złączy w zimie należy ściśle przestrzegać warunków technicznych wykonywania robót w okresie obniżonych temperatur (promocja 3 w 1).

Fartuchy w złączach poziomych muszą być umieszczone osiowo pod złączem pionowym w sposób zapewniający należyte odprowadzenie wody z kanału dekompresji. Wkładki aluminiowe lub ocynkowane w złączach pionowych powinny przylegać do obrzeży kanału przeznaczonego dla nich na całej kondygnacji (bez sztukowania). Wkładki i fartuchy nie mogą mieć uszkodzeń mechanicznych lub ubytków i powinny być zabezpieczone przed korozją.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami