Składniki chemiczne spalin

Składniki chemiczne spalin

Składniki chemiczne spalin - to prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, najczęściej węgiel C, tlen O, azot N, wodór H. Często występuje również siarka S, chlor Cl, fluor F, arsen As, fosfor P. Występują one w różnych połączeniach chemicznych, jak tlenek węgla CO, tlenki azotu NO, NzO, czy też S02, H2S, P205, CH4 i in. Liczba związków chemicznych jakie stwierdzono w spalinach odprowadzanych przez kominy wynosi ponad sto (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ciężar odprowadzonych gazów wynosi y = 1,0-1,45 kG/ms przy temperaturze 0°C i ciśnieniu 760 mm słupka rtęci (w tych warunkach przeciętny ciężar czystego powietrza wynosi ypow = 1,293 kG/m3).
Zagadnienie zadymiania
Spaliny wyprowadzone przez komin w atmosferę działają szkodliwie na całą okolicę. Osadzanie się części stałych ze spalin na okolicznych terenach powoduje w następstwie zanieczyszczenie zewnętrzne, korozję i niszczenie niektórych materiałów, jest szkodliwe dla upraw i hodowli (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spaliny są nieprzyjemne i szkodliwe dla organizmu ludzkiego (H2S, S02, NH3, CO). Części stałe znajdujące się w dymach zanieczyszczają okolicę, powodują zwiększenie liczby dni mglistych w roku (koncentracja mgły na terenach przemysłowych), zmniejszenie ogólnego nasłonecznienia, zmniejszenie nasilenia promieni ultrafioletowych, zmniejszenie widoczności, niekorzystne zmiany jonizacji powietrza. Możliwość poprawy tego stanu rzeczy leży w lokalizacji zakładów przemysłowych z dala od ośrodków miejskich i od strony przeciwnej niż najczęściej wieją wiatry (np. przy najczęstszych wiatrach zachodnich - od strony wschodniej) oraz możliwie maksymalnym oczyszczeniu spalin ze szkodliwych składników. Sam komin powinien być lokalizowany w zakładzie również od strony przeciwnej niż najczęstsze wiatry, a równocześnie w jak najmniejszej odległości od kotłów, aby długość doprowadzenia spalin (długość czopuchów) była jak najmniejsza (uprawnienia budowlane).

Źródła zanieczyszczeń, ilość opadających pyłów i wielkość cząstek stałych. Największe ilości pyłu i gazów zanieczyszczających pochodzą z palenisk przemysłowych (kotłowni), a więc również z siłowni cieplnych, z pieców przemysłowych z hut (prażalnie rud, wielkie piece, koksownie, piece martenowskie), z odlewni i z zakładów chemicznych.

Wielkość cząstek stałych

Ilość opadających części stałych określa się w t (lub kg) na 1 km2 terenu na 1 rok. Wartości te mogą być bardzo duże, np. Londyn 365 t/km2/rok, Liverpool 696 t/km2/rok, Leningrad 290 t/km2/rok, Charków 456 t/km2/rok. W siłowniach można określać ilość części stałych na jednostkę pracy lub jednostkę mocy. W elektrowniach cieplnych opalanych najlepszym węglem można liczyć ok. 50 t/dobę/100 MW (program egzamin ustny).
Do najczęściej występujących szkodliwych substancji należy dwutlenek siarki S02. Ilość SO, wychodząca z komina zależy od rodzaju spalin i od zawartości siarki w paliwie (do 1,5%). Przykładowo przy zawartości siarki w węglu 0,75% otrzymamy w przeciętnych warunkach w spalinach wylotowych 24 kg/MWh dwutlenku siarki. W elektrowni 100 MW daje to 2400 kg SO, na godzinę. Odległość największej koncentracji S02 od komina wynosi w przeciętnych warunkach ok. 8-j-lO H (H - wysokość komina) (opinie o programie).

Wielkość cząstek stałych zawartych w dymach waha się od 0,01 jt do 1000 |i. Ogólnie nazywa się je pyłami, choć literatura rozróżnia (zresztą wg różnych kryteriów) podział pyłów wg ich wielkości i pochodzenia. Cząstki pyłu o średnicy d > 50 (i po krótszym lub dłuższym locie opadają, mniejsze unoszą się bardzo długo, a najmniejsze niekiedy stanowią stałe nie opadające zanieczyszczenia powietrza. Ogólna liczba cząstek tych małych pyłków wynosi od 50 v/ 1 m3 powietrza (powietrze bardzo czyste) do 500 000 w 1 cm3 (w osiedlach przemysłowych), co daje stężenie do 3,5 mg pyłu/m3 powietrza (segregator aktów prawnych).
Przebieg gazów spalinowych w atmosferze, strefa opadania części stałych. Przebieg gazów wychodzących z komina zależy od wielu czynników i można określić go tylko w przybliżeniu.

Podstawowymi parametrami, koniecznymi do określenia przebiegów gazów i stref opadania, są z danych technologicznych: wysokość komina, promień jego otworu wylotowego i prędkość wypływu gazów, a z danych meteorologicznych: prędkość wiatru na wysokości wylotu spalin z komina (zwykle większa niż przy ziemi) oraz współczynniki porywistości wiatru (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna to rodzaj stopu stali, który charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i plamienie. Jest to popularny materiał konstrukcyjny,…

Rurociągi

Słowo “rurociągi" jest połączeniem dwóch terminów: “ruro" i “ciąg". Oznacza to system lub sieć rur używanych do przesyłania różnych substancji,…

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami