Blog

03.07.2019

Skutki prawne nieformalnego pozbawienia uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Skutki prawne nieformalnego pozbawienia uprawnień budowlanych


W prawie budowlanym przewidziano odpowiedzialność zawodową dla osób posiadających uprawnienia budowlane (program na komputer). Za popełnienie czynów skutkujących odpowiedzialnością zawodową przewidziane są następujące kary:
• upomnienie wraz z obowiązkiem złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie,
• zakazem wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie od roku do 5 lat wraz z obowiązkiem złożenia egzaminu w wyznaczonym terminie (program na telefon).

Skutki prawne nieformalnego pozbawienia uprawnień budowlanych

W każdej z powyższych kar (upomnienia lub zakazu) określony jest termin przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w prawie budowlanym. Termin ten może być wskazany jako określona data dzienna lub czas, w jakim należy przystąpić do egzaminu (program egzamin ustny).

Zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo do otrzymania wynagrodzenia za wyrządzoną szkodę, wynikającą z niezgodnego z prawem działania organu władzy publicznej (opinie o programie). Wspomniana norma konstytucyjna rozwinięta została w kodeksie cywilnym. Zgodnie z tym przepisem, jeśli do szkody doszło wskutek wydania ostatecznej decyzji lub prawomocnego orzeczenia, to można zażądać jej naprawienia po przeprowadzeniu postępowania udowadniającego ich niezgodność z prawem. Dotyczy to również sytuacji, gdy wspomniane orzeczenie bądź decyzja była wydana na podstawie aktu normatywnego, który jest niezgodny z konstytucją, ustawą bądź ratyfikowaną umową międzynarodową (segregator aktów prawnych).

Niezgodne z prawem


Przesłanki, które pozwalają na dochodzenie odszkodowania za niezgodne z prawem pozbawienie uprawnień budowlanych lub zakaz wykonywania samodzielnej funkcji technicznej to:
• prawomocna decyzja o zakazie wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie lub utracie uprawnień budowlanych,
• stwierdzenie niezgodności powyższej decyzji z prawem w postępowaniu właściwym, np. przed sądem administracyjnym lub wskutek nadzwyczajnego postępowania administracyjnego,
• wystąpienie szkody mającej związek przyczynowy z decyzją, jaka została wydana.
W przypadku, gdy sąd administracyjny po wniesieniu skargi stwierdzi nieważność wdanej decyzji lub uchyli decyzję, strona ma możliwość wystąpienia o odszkodowanie (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami