Blog

30.12.2020

Sortownia koksu

Sortownia koksu

Sortownia koksu

Z obiektów należących do tego wydziału koksowni należy wymienić:
- obiekty chłodzenia i odparowania wilgoci z keksu (zrzutnia koksu),
- obiekty sortowania i załadunku koksu (sortownia koksu i zwałowisko koksu) (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wydział odzysku węglopochodnych. Biorąc pod uwagę proces technologiczny wyróżnić tu można następujące obiekty.
Oddział kondensacji smoły i wody amoniakalnej, w którym głównymi urządzeniami są:
a) chłodnice wstępne (rys. 13-4) służące do ochładzania gazu koksowniczego zawierającego duże ilości smoły i pary wodnej; z chłodnic wstępnych schodzą takie produkty jak smoła, woda amoniakalna i gaz; mieszanina wody amoniakalnej i smoły, tzw. kondensat, przechodzi do specjalnych zbiorników zwanych odstojnikami, w których następuje rozdzielenie tych dwóch składników; smoła po odwodnieniu przekazywana jest do dalszej przeróbki; woda amoniakalna znajduje zastosowanie do wstępnego chłodzenia gazów w odbieralnikach, a jej nadmiar przekazywany jest poprzez odfenolownię do amoniakalni,
- ssawy, których zadaniem jest odciąganie i przetłaczanie dużych ilości gazu przez przewody i aparaturę węglopochodnych do miejsca zużycia względnie do stacji sprężarek,
- pompownia kondensatu i wody amoniakalnej, której zadaniem jest dostarczanie wody amoniakalnej do odbieralników oraz przetłaczanie kondensatu i smoły przez aparaturę węglopochodnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Odfenolownia, w której odbywa się oczyszczanie ściekowej wody amoniakalnej z fenoli.
Amoniakalnia, w której odbywa się uzyskiwanie amoniaku zawartego w gazie i wodzie amoniakalnej w formie siarczanu amonu względnie stężonej wody amoniakalnej.
Istota produkcji siarczanu amonu polega na przepuszczaniu gazu zawierającego amoniak przez roztwór kwasu siarkowego. Proces ten odbywa się w tzw. sytnikach. Siarczan amonu jako główny produkt amoniakalni znajduje zastosowanie przeważnie w rolnictwie (uprawnienia budowlane).

Urządzenia benzolowni

Z głównych urządzeń amoniakalni należy wymienić:
a) instalację sytnikową, a w szczególności podgrzewacz gazu, właściwy sytnik, oddzielacz kropel, zbiorniki kwasu siarkowego i inne,
b) aparat odpędowy wody amoniakalnej, służący do oddzielania amoniaku z wody,
c) instalację przygotowania mleka wapiennego,
d) instalację odwirowania siarczanu amonu (głównie wirówki),
e) instalację suszenia siarczanu amonu (głównie suszarki),
f) urządzenia magazynowania i ekspedycji siarczanu amonu (program egzamin ustny). Część instalacji i urządzeń amoniakalni, a w szczególności -wirówki, suszarki, itp. są zlokalizowane w jednym budynku - budynku amoniakalni.

Urządzenia benzolowni składają się:
a) z zespołu chłodnic końcowych, służących do ochładzania gazu z temperatury 70°C do temperatury 25°C,
c) z zespołu płuczek; w płuczkach benzolowych zraszanych olejem płuczkowym następuje wymywanie benzolu z gazu,
d) z zespołu aparatury destylacyjnej, służącej do regeneracji nasyconego oleju płuczkowego i uzyskiwania benzolu (opinie o programie).

Odsiarczalnia gazu, w której następuje oczyszczanie gazu z siarkowodoru. Tylko gaz oczyszczony może być bowiem wykorzystany dla celów przemysłowych lub komunalnych. Proces oczyszczania odbywa się w płuczkach siarkowodorowych.
Oprócz wymienionych wyżej głównych wydziałów zakładu koksowni istnieją ponadto obiekty, urządzenia i instalacje, mające znaczenie dla ogólnej gospodarki zakładu (segregator aktów prawnych). Spośród nich wymienić należy instalacje i obiekty gospodarki energetycznej, wodnej, cieplnej, gazowej, gospodarki sprężonym powietrzem, instalacje i obiekty wód ściekowych, instalacje i obiekty zabezpieczenia przeciwpożarowego zakładu, transportu drogowego i kolejowego, instalacje telefoniczne i sygnalizacyjne (dyspozytornia), obiekty usługowe, takie jak magazyny techniczne, warsztaty remontowe, laboratoria oraz obiekty administracyjno-gospodarcze, jak łaźnia, budynek administracyjny i inne (promocja 3 w 1).

Racjonalny wybór miejsca dla budowy zakładu koksowniczego oraz racjonalne rozplanowanie poszczególnych oddziałów koksowni w terenie mają zasadnicze znaczenie dla uzyskania optymalnie niskich nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych zakładu.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami