Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych

Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych

Sposób obliczenia zasobników prefabrykowanych zależy od rodzaju układu konstrukcyjnego. Układ ten może być panwiowo-ryglowy, przestrzenny lub częściowo przestrzenny (program uprawnienia budowlane na komputer). Ponieważ te dwa ostatnie są charakterystyczne również dla zasobników monolitycznych, obliczenie ich zostanie bliżej omówione. Obliczenie układu panwiowo-ryglowego nie ma natomiast właściwie żadnych cech specjalnych.

Wymiary zasobnika są zależne przede wszystkim od szeroko rozumianych względów technologicznych, a więc rodzaju i ilości składowanego materiału, roli i miejsca zasobnika w układzie technologicznym zakładu, sposobu napełniania i opróżniania komór, stosowanych środków transportowych itp. (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Ściany leja mają kształt trapezowy, przy czym w przypadku gdy długość mniejszej podstawy (przy otworze spustowym) nie przekracza 0,25 długości większej podstawy, mogą one z dostateczną dokładnością być obliczane jako trójkątne.

Płyty, z których utworzony jest lej, przyjmuje się zazwyczaj jako utwierdzone na krawędzi przecięcia się z sąsiednimi płytami leja. Przyjęcie sposobu podparcia i zamocowania płyt leja na pozostałych krawędziach musi być każdorazowo uzasadnione stopniem sztywności przylegającego elementu (w miejscu styku z pionową ścianką zasobnika) lub też wielkością otworu i nieodkształcalnością jego obrzeża (w miejscu przylegania do otworu leja) (uprawnienia budowlane). Przy lejach o prostokątnym przekroju poziomym, na każdej z krawędzi leja uzyskuje się w sąsiednich płytach różne momenty utwierdzenia. Jednakże uwzględniając ciągłość konstrukcji płytowej można w tym miejscu przyjmować dla obu sąsiednich płyt jednakowy moment utwierdzenia, równy średniej arytmetycznej obu momentów.

Płyty ścian pionowych komór należy obliczać jako płyty prostokątne o warunkach brzegowych dostosowanych do rzeczywistego układu konstrukcyjnego.
Górna krawędź pionowej płyty zasobnika może być nie podparta (co występuje najczęściej), swobodnie podparta lub częściowo a nawet całkowicie zamocowana (nadbudowa zasobnika na ogół rzadko umożliwia przyjęcie schematu utwierdzenia górnej krawędzi płyty) (program egzamin ustny). Płyty pionowe w zależności od warunków brzegowych można obliczać posługując się tablicami do obliczania płyt prostokątnych pod obciążeniem prostokątnym i trójkątnym .

Płyty pionowych ścian zasobników

Gdy wysokość h pionowej płyty ściennej zasobnika nie przekracza połowy długości ściany, można ją traktować jako wspornikową. W przypadku gdy wysokość pionowej ściany zasobnika jest przeszło dwukrotnie większa od długości ściany, można pionowe płyty obliczać jako zamknięte poziome układy ramowe (opinie o programie).
Płyty pionowych ścian zasobników o rzucie kwadratowym, gdy stosunek mniejszego wymiaru płyty do wymiaru większego zawiera się w granicach od 0,5 do 1,0, oblicza się i zbroi jak płyty dwukierunkowo zbrojone.

Jeśli w rzucie poziomym zasobnik ma kształt prostokąta o znacznej różnicy długości boków, przy czym stosunek wysokości h pionowych ścian do długości większego z boków b waha się w granicach 0,5 < h : b < 2, można przy obliczaniu momentów utwierdzenia w pionowych krawędziach narożnych zasobnika przyjmować średnią arytmetyczną momentów utwierdzenia obu sąsiadujących ścian. Należy wówczas zwiększyć odpowiednio moment przęsłowy w dłuższej ścianie, gdyż moment utwierdzenia tej płyty przyjmujemy w tym przypadku zmniejszony (segregator aktów prawnych).
Przy obliczaniu wewnętrznych sił rozciągających, dolną część trójkątnej belki-ściany stanowiącej płaszczyznę leja można obliczać w uproszczony sposób.

Przebieg zmienności dla tak obliczonych naprężeń o (rozciągających i ściskających).

W oparciu o wspomniany wykres naprężeń oblicza się wewnętrzne siły rozciągające, które należy sumować z wewnętrznymi siłami wynikającymi z parcia materiału magazynowanego w leju. Wewnętrzne siły ściskające, powstające w górnej części trójkątnej belki-ściany należy sumować z siłami obliczonymi (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !