Sprofilowanie korony drogi

Sprofilowanie korony drogi

Bardzo istotne dla jakości robót jest należyte sprofilowanie korony drogi, odpowiadające projektowi tak pod względem przekroju poprzecznego, jak i podłużnego.

Czynności te wykonuje się najlepiej za pomocą równiarki (program uprawnienia budowlane na komputer). Dla prawidłowego uformowania przyszłych krawędzi warstwy stabilizacyjnej oraz jej niwelety podłużnej konieczne jest ułożenie wzdłuż obu krawędzi prowadnic, zazwyczaj drewnianych. Prowadnice te stanowią w czasie wykonywania robót niweletę odniesienia, umożliwiającą sprawdzanie prawidłowości wykonywania robót tak pod względem przekroju poprzecznego, jak i podłużnego. Prowadnice układa się na splantow’anym gruncie, a dla zabezpieczenia przed ich przesuwaniem się od osi drogi zamocowuje się palikami. Spulchnianie i rozdrabnianie gruntu (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spulchnianie zależnie od spoistości gruntu wykonuje się pługami, kultywatorami i bronami talerzowymi. Przy użyciu pługów rolniczych (skibowych) grunt należy spulchniać na dokładnie ustaloną głębokość, uwzględniając przy tym wzrost grubości warstwy na skutek ewentualnego doziarniania. Spulchniony grunt rozdrabnia się jedno- lub dwukrotnym przejazdem kultywatora i brony talerzowej. Rozdrobnienie uznaje się za wystarczające, gdy z pobranej próbki gruntu co najmniej 80% ziarn (wagowo) przechodzi przez sito o otworach 5 mm (uprawnienia budowlane).

Rozścielanie gruntu doziarniającego. W zależności od dysponowanych ilości środków transportowych i sprzętu grunt doziarniający magazynuje się na poboczach, a następnie łopatkami rozściela się na powierzchni rozdrobnionego gruntu, bądź też dowozi się za pomocą samochodów-wywrotek z doczepionymi do tylu ich skrzyni rozścielarkami drobnego kruszywa lub też rozścielarkami cementu. Rozścielony grunt doziarniający należy wymieszać w jednorodną mieszaninę z gruntem rodzimym, co uzyskuje się po 2+4 przejazdach kultywatora i brony talerzowej. Rozścielanie cementu (program egzamin ustny). Wymaganą ilość cementu w kg/m2 należy rozścielić równomierną warstwą na sprofilowany grunt. Rozścielanie można wykonać całkowicie ręcznie i w tym celu cement w workach (50 kg) układa się najpierw w obliczonych ilościach w trzech lub więcej rzędach, a następnie worki rozcina się i rozściela cement łopatami (opinie o programie).

Profilowanie mieszanki gruntocementu

O wiele lepiej, dokładniej, szybciej i przy znacznie mniejszym nakładzie pracy można ten proces wykonać za pomocą rozścielarek cementu. Ten sposób jest tym bardziej godny polecenia, że obecnie coraz powszechniej cement w masowych ilościach dostarcza się na budowę bez opakowania. Mieszanie cementu z gruntem na sucho.

Jednorodność gruntocementu, a zatem i jego jakość w znacznym stopniu zależy od dokładnego wymieszania cementu z gruntem w jednorodną mieszaninę. Należy mieć na uwadze, że grunt suchy lepiej miesza się z cementem aniżeli wilgotny, a poza tym nie traci się dysponowanego czasu liczonego do początku wiązania cementu (segregator aktów prawnych).

Wymieszanie uzyskuje się zazwyczaj 3+5 przejazdami kultywatora i brony talerzowej. Przy prowadnicach należy również dodatkowo wykonać mieszanie ręczne. Zwilżanie suchej mieszanki gruntocementowej. Suchą mieszankę gruntocementu należy zwilżyć wodą. Polewanie można wykonywać z polewarek samochodowych lub przyczepnych albo z rurociągu roboczego ułożonego wzdłuż trasy. Należy to robić stopniowo, w miarę postępu mieszania. Ustalone ilości wody wynoszące zazwyczaj 20-^30 1/m2 należy korygować, biorąc pod uwagę pogodę (słoneczną, dżdżystą itp.), naturalną wilgoć gruntu i przepuszczalność gruntu. Po zwilżeniu następuje już dokładne wymieszanie na ustaloną głębokość do uzyskania całkowicie jednorodnej mieszanki (pod względem wilgotności i koloru) (promocja 3 w 1).

W tym celu zazwyczaj wystarcza 3-5 przejazdów kultywatora i brony talerzowej. Dokładność profilu podłużnego i poprzecznego stabilizowanego gruntu w każdym miejscu zależy od dokładnego i zgodnego z projektem sprofilowania mieszanki gruntocementu w stanie mokrym. Czynności te wykonuje się za pomocą równiarek drogowych albo ciężkim szablonem profilowym posuwającym się po prowadnicach.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !